Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunedelplan for naturmangfold

bilde
bilde
bilde
bilde

(Alle foto: Mostphotos.com) 

Formål

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til fremtidige generasjoner. Kommunen har en utfordring og et stort ansvar for å ta vare på naturmiljøet vi har rundt oss. Det er nødvendig for myndighetene og brukerne av naturen å ha en god kjennskap til hvilke ressurser vi har, og hvordan vi skal forvalte dem på lang sikt.

Grunnlag for planen

Denne kommunedelplanen bygger i stor grad på eksisterende kunnskap. Rapport om biologisk mangfold og Rapport om viltet i Fredrikstad fra 1997 og naturtypekartlegginger foretatt i 2009 har vært til stor inspirasjon, i tillegg til intern og ekstern medvirkning til planen. Stoffet fra disse planene og kartleggingene er i denne kommunedelplanen oppdatert til dagens forvaltningsverktøy, lovverk, og kunnskap.
Fredrikstad kommune ble valgt ut av Miljødirektoratet til å være med i et pilotprosjekt for å lage kommunedelplaner for naturmangfold. Det er derfor første gang Fredrikstad har laget en kommunedelplan for dette temaet.Sentrale temaer

Arealendringer og tap av leveområder, fremmede arter, forurensning, klima, høsting, friluftsliv og bruk av naturområder. Viktige naturtyper som våtmark, vann, vassdrag, skog, by- og jordbrukslandskap, hav og havstrand.

Les hele planen

Handlingsplan

Handlingsplan for naturmangfold er rullert og vedtatt i bysryret 5. mai 2022.

Kommunedelplan for naturmangfold - handlingsplan 2022-2026

Temakart naturmangfold

Temakart naturmangfold er en samling registreringer i Fredrikstad. Det viser kartlegginger av nøkkelbiotoper, viltområder, naturtyper og enkeltforekomster av store eiketrær. I tillegg viser kartet vernede områder gjennom plan- og bygningsloven.

Kartet er interaktivt og man får opp informasjon om hvert enkelt område ved å klikke på dem. Dersom flere områder er tegnet oppå hverandre, kan man bla mellom de ulike lagene med pilene øverst til høyre i informasjonsboksen som kommer opp.

Hvis du har lyst til å rapportere inn det du finner av arter i Fredrikstad, kan du gå inn på artsobservasjoner.no.

I tillegg til informasjon i dette kartet, finnes det en rekke databaser og kartverktøy med informasjon om norsk natur:

 

Sist oppdatert: 10. mai 2022