Kommunedelplan for folkehelse


Kommunedelplan for folkehelse 2015-18 er en plan for kommunens systematiske oppfølging av blant annet folkehelseloven og mål i samfunnsdelen.

Formål

  • å gi politikere og administrasjon et godt grunnlagt for prioriteringer
  • å utgjøre et kunnskapsdokument for politikere, administrasjon og andre
  • å fastsette en overordnet og tverrsektoriell organisering av  folkehelsearbeidet i Fredrikstad som er egnet til å møte utfordringene
     

Gjeldende plan

Kommende plan: Kommunedelplan folkehelse og levekår 2023-2030 

Fredrikstad kommune har startet opp arbeidet med å rullere folkehelseplanen. Planen skal hete Kommunedelplan folkehelse og levekår.
Formålet med kommunedelplanen er todelt. For det første skal planprosessen brukes til å fremme kunnskap om hva som er vesentlig for å bedre folkehelsa i Fredrikstad. For det andre skal planen være et styringsdokument for framtidig utvikling, og gi politiske føringer på områdene folkehelse og levekår. Planen skal følge opp mål i Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030.

Planprogram
Planen utarbeides som en kommunedelplan. Det vil si at den i vedtak og rullering følger prosessen (for kommuneplaner og -delplaner) slik det er beskrevet i plan- og bygningsloven.
Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og hvordan det skal legges til rette for medvirkning.

 

Sist oppdatert: 06. august 2018