Min side Meld fra
Kontakt oss

Gatenett- og gatebruksplan for Fredrikstad byområde

Det er i Planstrategi for Fredrikstad kommune 2020-2023 (vedtatt i Bystyret 18.06.2020) vedtatt en bestilling av en temaplan for gatenett- og gatebruk i byområdet (ekskl. Gamlebyen og Isegran).

 

Planprogram

I arbeidet med planprogrammet har målet vært å legge til rette for at langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt, ved å prioritere areal og tiltak for disse trafikantgruppene. I tillegg til at bysentrum skal være attraktivt og tilgjengelig med et levende handels- og servicetilbud som innbyr til opphold og aktivitet. Dette for å følge opp målet om nullvekst i personbiltrafikken i byene og det lokalpolitiske målet om overoppfyllelse av nullvekstmålet. Derfor er det i planprogrammet foreslått tydelige mål som ivaretar grønn mobilitet.

Planprogrammet beskriver hensikten og målet med gatenett- og gatebruksplan for Fredrikstad byområde, dagens situasjon, viktige utfordringer, kunnskaps- og utredningsbehov, medvirkningsopplegg, forslag til hvordan det videre arbeidet med gatenett- og gatebruksplanen skal organiseres, i tillegg til en grovmasket fremdrift. 

Se planprogrammet

 

Medvirkning


Planer kan og bør innebære medvirkning fra berørte aktører, for å sikre en god og forankret plan. De må imidlertid ikke (men kan) følge plan- og bygningslovens bestemmelser om blant annet medvirkning og høringstid.

I denne planen forventes det imidlertid stor interesse fra berørte aktører og interessenter, og det er derfor utarbeidet et planprogram som legges ut på høring og offentlig ettersyn. Formålet er å bidra til medvirkning tidlig og sikre at kommunen får inkludert sentrale temaer og problemstillinger i arbeidet med planen.

 

gatebruks.png

 

Hva skjer nå?

Planprogrammet er nå vedtatt. Vi jobber nå med temaplanen som skal vise helhetlig gatebruk i Fredrikstad bysentrum og hvordan prioriteringen av alle byens trafikantgrupper skal gjenspeiles i bruken av arealene i sentrum.

Kontaktinformasjon

For spørsmål ta kontakt med
Anne Line Heksem Vatne
anevat@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 07. april 2022