Min side Meld fra
Kontakt oss

Fylkesveg 109 Råbekken - Rolvsøysund

Fylkesveg 109 (Fv. 109) er en viktig transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og trafikkeres av den mest benyttede busslinja i Østfold (Glommaringen). 

Hensikten med utvidelsen av Fv.109 er først og fremst å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken, og legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister. Det er Østfold fylkeskommune som er vegeier, mens Statens vegvesen er gitt ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbyggingen.

Utvidelse av Fv. 109 ligger inne i Konseptvalgutredning for transportsystemet i Nedre Glomma (KVU). Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma. som er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem i Nedre Glomma.

Prosjektet er delt inn i to delprosjekt; Råbekken - Alvim og Alvim - Torsbekkdalen. Videre sørover fra Råbekken i Fredrikstad er det i dag firefelts veg, og konseptvalgutredningen anbefaler at to av disse feltene gjøres om til kollektivfelt.

Prosessen

Status i dag

Reguleringsplanen for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i Fredrikstad ligger nå ute til offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader er 04. april 2019. 

Se Statens vegvesens nettsider for å se planforslaget og for å gi merknad.

Hva har blitt gjort?

Planarbeidet ble formelt satt i gang 19.11.14, da det ble sendt ut varsel om planoppstart og forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn. Et planprogram kan beskrives som en "plan for planen" og skal blant annet si noe om formålet med planarbeidet, hvilke alternativer som skal utredes, planprosessen og opplegget for medvirkning.

Planprogram med valg av alternativer for utarbeidelse av detaljregulering med konsekvensutredning for Fv.109 Råbekken-Alvim ble fastsatt av Bystyret i Fredrikstad 3. september 2015 og av Bystyret i Sarpsborg 24. september 2015.

Planprogrammet for Fv.109 presenterte to alternative løsninger:  

  • Alternativ 1: Fire felt langs eksisterende Fv.109. To felt benyttes til kollektiv- eller sambruksfelt.
  • Alternativ 2: To-/trefelts Fv.109 for biltrafikk, og egen bussveg.

Det ble besluttet at alternativ 1 skal detaljreguleres og konsekvensutredes. Alternativ 1 omfatter fire felt langs eksisterende Fv.109, hvor to felt benyttes til kollektiv- eller sambruksfelt.

Hva skjer videre?

Når Statens vegvesen har gjort seg ferdig med sitt planforslag i samarbeid med kommunene sendes det ut på høring og offentlig ettersyn. Da vil både offentlige myndigheter, organisasjoner og privatpersoner ha mulighet til å fremme innspill til planforslaget. Deretter går Statens vegvesen gjennom innspillene og gjør eventuelle endringer i planforslaget før det legges fram for behandling i kommunene.

Deltakelse gir bedre planer. Det er derfor viktig å gi innspill til planforslaget når det sendes på høring. Det er heller ikke mulig for Statens vegvesen å vite alt om lokale forhold. Derfor vil de gjerne at de som er berørt av eller interessert i en vegutbygging kommer med innspill. Deres erfaring er at de får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen.

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene. Nedenfor vises Statens vegvesens diagram over planprosessen og mulighetene for påvirkning ved større utbyggingsprosjekter:  

Etter behandling i kommunene er det bystyret i Fredrikstad kommune som vedtar planen. Det er først når reguleringsplanen er vedtatt at det er hjemmel for innløsing av eiendommer langs strekningen.

Det jobbes parallelt med en egen reguleringsplan for strekningen videre langs Fv.109 fra Rolvsøysund til Alvim i Sarpsborg. Foreløpig ser det ut til at denne vil legges ut til offentlig ettersyn noe senere enn reguleringsplanen for Råbekken - Rolvsøysund.

Partenes roller

Statens vegvesen

Statens vegvesen er gitt ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbygging av fv. 109 fra Råbekken i Fredrikstad kommune til Alvim i Sarpsborg kommune. Det vil si at de har ansvar for å utarbeide de nødvendige plandokumenter gjennom prosessen.  Multiconsult AS har vært innleid plankonsulent. Gjennom planprosessen har Statens vegvesen også jevnlige møter med kommunene, fylkeskommunen og berørte myndigheter.

Statens vegvesen har også rollen som grunnerverver for å sikre de nødvendige arealer for utbyggingen.

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune er planmyndighet for strekningen Fv.109 Råbekken - Rolvsøysund. Det vil si at kommunen er ansvarlige for å behandle planforslaget og legge det frem for Bystyret for endelig vedtak av plan.

Fredrikstad kommune har imidlertid flere roller enn å være en "passiv" planmyndighet som tar imot og behandler det som utarbeides av Statens vegvesen. Kommunen har også viktige roller som grunneier og by- og samfunnsutvikler, som har hver sine interesser og hensyn de ønsker ivaretatt.

Berørte eiendommer

For strekningen mellom Råbekken og Hatteveien er det besluttet at fylkesveg 109 skal utvides med to felt og gang- og sykkeltilbud der den ligger nå, altså i dagens trasé. Utvidelsen av fylkesveg 109 fører beklageligvis til at flere naboeiendommer må innløses. Statens vegvesen har kontaktet grunneierne med hus som må rives på strekningen Råbekken-Rolvsøysund. Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen. Det kan derfor bli noen flere berørte. Disse vil i så fall bli tilbudt individuelle møter med grunnerververe fra Statens vegvesen

Innspill

Reguleringsplanen for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i Fredrikstad ligger nå ute til offentlig ettersyn. Frist for å sende merknader er 04. april 2019.

Se statens vegvesen sine nettsider for å se planforslaget og for å gi merknad.

Relevante lenker

Sist oppdatert: 10. oktober 2017

Kontaktpersoner

Statens vegvesen
 Ellen Anita Nilsen, Planleggingsleder, ellean@vegvesen.no

Anne Line Heksem Vatne, Planleggingsleder, anne.heksem.vatne@vegvesen.no

Fredrikstad kommune

Ivar Andreas Grønli, fagleder Regulering, iagr@fredrikstad.kommune.no

Adrian Stjern, saksbehandler Regulering, adrstj@fredrikstad.kommune.no