Boligplan 2022-2030

I Planstrategi for Fredrikstad kommune 2020–2023 er det vedtatt at Fredrikstad kommune skal utarbeide en boligplan for framtidig målrettet boligpolitikk. Planen skal erstatte tidligere Boligsosial handlingsplan 2014-2017 og  Kommunedelplan for bolig / boligpolitisk plan.  Bystyret i Fredrikstad vedtok 11.11.2021 å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn forslag til planprogram.

 

Innholdet i planprogrammet

Se planprogrammet

I planen skal «den ordinære boligpolitikken» og den «sosiale boligpolitikken» sees i sammenheng. Temaplanen skal beskrive muligheter og utfordringer utviklingen på boligmarkedet gir for samfunn og innbyggere. Planen skal komme med tiltak som gjør at flere kan skaffe seg en god bolig, som forebygger at flere blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og som sikrer hjelp til de som ikke selv klarer å skaffe eller beholde bolig.

Samtidig med dette planarbeidet rulleres Kommunedelplan for folkehelse og levekår 2023-2030 og kommuneplanens arealdel. Samordning av planprosessene blir viktig.  

 

Planprogram og varsel om oppstart

Se planprogrammet

Planprogrammet beskriver hensikten og målet med boligplanen, dagens situasjon, viktige utfordringer, kunnskaps- og utredningsbehov, medvirkningsopplegg, forslag til hvordan det videre arbeidet med boligplanen skal organiseres, i tillegg til en grovmasket fremdrift. 

Forslag til planprogram er nå lagt ut på høring slik at alle som ønsker kan si hva de mener om det. Deretter blir programmet eventuelt justert før det blir vedtatt av bystyret. 

Samtidig som planprogrammet legges ut til høring varsles det oppstart av planarbeidet.

Du kan komme med innspill

Planprogram for boligplanen ligger nå ute på høring og offentlig ettersyn. Alle berørte parter kan komme med høringsinnspill. Vi ønsker innspill på:

  • innholdet i planprogrammet
  • andre viktige hensyn i ny boligplan

Frist for innspill er 13.01.2022.

Eventuelle uttalelser til saken sendes sendes via skjema

Hva skjer etter at planprogrammet er vedtatt?

Etter planprogramfasen vil det utarbeides en temaplan som skal beskrive boligpolitiske strategier og tiltak i planperioden for hele boligmarkedet i kommunen, samt framtidige boligtilbud til alle innbyggerne.  

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Har du spørsmål? Send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller kontakt servicetorget på tlf.: 69 306 000.

 

Sist oppdatert: 22. november 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.