Utgått - Kommuneplanens arealdel-annen gangs høring

Obs! Dette er en arkivert side av et tidligere planforslag, se lenke for oppdatert planforslag: www.fredrikstad.kommune.no/arealdel

 

Dette er arealdelen

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse

Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel startet i 2017. Den endelige arealplan vil etter foreløpig fremdriftsplan vedtas våren 2020.

Annen gangs høring av kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020-2032

Bystyret i Fredrikstad har i bystyremøte den 5.12.19 sak 171/19 vedtatt å sende forslaget til kommuneplanens arealdel 2019-2031 ut på annen gangs høring og offentlig ettersyn.

Plandokumenter

 

Plankart, januar 2020

 

 

Mottatte merknader
Se merknadene som har kommet inn i forbindelse med 2. gangs høring i kartet under, eller i innsynsløsningen. Vi informerer om at kartløsningen ikke er komplett enda, dette grunnet manuell innlegging av data. Se innsynsløsningen for komplett arkiv av mottatte merknader.

 

Her finner du informasjon om endringer som er gjort etter første høring:

Øvrige plandokumenter finner du her:

Gjeldende planer fra 2011

Høringsfristen har gått ut

Fristen for å gi merknader til andre gangs høring gikk ut den 17. februar. Administrasjonen vil nå behandle merknadene, revidere planforslaget og behandle eventuelle innsigelser før det legges frem for politisk behandling.

Til informasjon var det i andre hørings runde kun åpnet for merknader på de endringene som var gjort etter første gangs høring, i henhold til plan- og bygningslovens §11-14. Det var ikke åpnet for å gi å gi merknader til innhold som stod i forrige høringsutkast.

Kontaktperson for planarbeidet er Anna Karin Hellstrøm, mobil 47672792, e-post: akhe@fredrikstad.kommune.no

Visning av innkomne merknader til annen gangs høring.

 

Se arkiv av tidligere kunngjøringer fra planprosessen (sidene vil på sikt tas ned):

- Første gangs høring, 01.02.19 - 01.04.19, se lenke.

- Annen gangs høring, 18.12.19 - 17.02.20, se lenke.

- Kompletterende annen gangs høring, 11.03.20 - 24.04.20, se lenke.

Sist oppdatert: 11. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.