Utgått - kommuneplanens arealdel - kompletterende annen gangs høring

 Obs! Dette er en arkivert side av et tidligere planforslag, se lenke for oppdatert planforslag: www.fredrikstad.kommune.no/arealdel

Dette er arealdelen

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse

Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel startet i 2017. Den endelige arealplanen vil etter foreløpig fremdriftsplan vedtas sommeren 2020.

 

Kompletterende annen gangs høring av arealdelen 2020-2032

Planforslaget var på annen gangs høring i perioden 18.12.19–17.02.20, etter vedtak i Fredrikstad bystyre 06.12.19, sak 171/19.

For å få planforslaget i tråd med bystyrets intensjoner i vedtaket, har det vært nødvendig å gjøre enkelte justeringer og rettelser. Dermed ble planforslaget sendt ut på en kompletterende annen gangs høring. 

Høringsfristen har gått ut

Fristen for å gi merknader til kompletterende annen gangs høring gikk ut den 24. april. Administrasjonen vil nå behandle merknadene, revidere planforslaget og behandle eventuelle innsigelser før det legges frem for politisk behandling.

Til informasjon var det i kompletterende hørings runde kun åpnet for merknader på de endringene som var gjort etter annen gangs høring, i henhold til plan- og bygningslovens §11-14. Det var ikke åpnet for å gi å gi merknader til innhold som stod i forrige høringsutkast.

Plandokumenter

 

Plankart, mars 2020

 

 

Mottatte merknader
Se merknadene som har kommet inn i forbindelse med 2. gangs høring i sammendragene, kartet eller innsynsløsningen nedenfor. Vi informerer om at kartløsningen ikke er komplett enda, dette grunnet manuell innlegging av data. Se innsynsløsningen nederst på siden for komplett arkiv av mottatte merknader.

Innkomne merknader er referert og systematisert etter tema. Se linker her under.

 

Øvrige plandokumenter fra ordinær annen gangs høring:

Gjeldende planer fra 2011

 

Kontaktperson for planarbeidet er Anna Karin Hellstrøm, mobil 47672792, e-post: akhe@fredrikstad.kommune.no

 

Visning av innkomne merknader til annen gangs høring.

 

Se arkiv av tidligere kunngjøringer fra planprosessen (sidene vil på sikt tas ned):

- Første gangs høring, 01.02.19 - 01.04.19, se lenke.

- Annen gangs høring, 18.12.19 - 17.02.20, se lenke.

- Kompletterende annen gangs høring, 11.03.20 - 24.04.20, se lenke.

 

Sist oppdatert: 20. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.