Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommuneplanens arealdel

Dette er arealdelen

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse

Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer.

Vi er i gang med en rullering av arealplanen, se informasjon nederst på siden.

Plandokumenter

 

Hvordan bruke kartet?

1. Utforsk kartet med musepekeren eller søk på ønsket adresse i kartets søkefelt.

2. Klikk i planens område på kartet, da får du opp en informasjonsboks.

3. Scroll nedover i boksen eller utvid (klikk på firkant øverst til høyre) for å se mer informasjon. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før alt er lastet inn.

4. Vi informerer i tillegg om at man i kartløsningen må slå på kartlag for hensynssoner for å se disse. Samt at det er mulig å slå på egne temakartlag for:

  • Beregnede flomveier
  • Byområdet - Sentrumsområdet - Sentrumsformål
  • Rødlistede verneverdige bygninger

Kunnskapsgrunnlag

 

Fortettingsstrategi

Fortettingsstrategi - Hoveddokument

Fortettingsstrategi - Verktøykasse

Fortettingsstrategi - DIVE-analyse

FMV vest

Delprosjekt FMV vest

FMV vest KU kulturminner

 


Fagrapporter

Fagrapporter samferdsel Bypakke Nedre Glomma

Fagrapport idrett og fysisk aktivitet

Fagrapport folkehelse og oppvekst

Fagrapport verdiskapning og næringsliv

Fagrapport landbruk

Fagrapport naturmangfold

Fagrapport støy og luft

Fagrapport klimatilpasning

Fagrapport masseforvaltning

Fagrapport boliger

 

Eldre kommunedelplaner fra 2011

Kommuneplanen erstatter følgende kommunedelplaner fra 2011:

Rullering

Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Det betyr at vi jobber med en ny arealdel. 

Det er kommuneplanens arealdel 2020-2032 som gjelder fram til ny plan er vedtatt. Plandokumentene for gjeldende plan finner du på denne siden. 

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble vedtatt i bystyret den 18. juni 2020, sak PS 64/20. Enkelte områder er unntatt rettsvirkning og vil tas videre til mekling med innsigelsesmyndighetene. Det er også vedtatt endringer i bestemmelsene.

Se protokollen fra bystyrets vedtak for mer informasjon. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke vedtaket påklages.

 

Tidligere kunngjøring

Se arkiv av tidligere kunngjøringer fra planprosessen (sidene vil på sikt tas ned):

- Første gangs høring, 01.02.19 - 01.04.19, se lenke.

- Annen gangs høring, 18.12.19 - 17.02.20, se lenke.

- Kompletterende annen gangs høring, 11.03.20 - 24.04.20, se lenke.

Sist oppdatert: 28. juni 2022