Normaler for utomhusanlegg - høring

Om planen/normalen

Normaler for utomhusanlegg stiller krav til areal, funksjoner, fysisk utforming for utomhusarealer i Fredrikstad kommune. Normalen gjelder for rekreasjons-, leke- og aktivitetsområder som eies av/overdras til/eller forvaltes av Fredrikstad kommune.

Begrepet «utomhusanlegg» omfatter utendørsanlegg for rekreasjon, lek, aktivitet og friluftsliv, samt mer typiske grøntanlegg, parkområder og nærmiljøparker.

Normalen kommer også til anvendelse ved rehabilitering av natur ved ulike inngrep utenfor bebygde områder. Formålet med normalen er å sikre at utomhusarealene planlegges og opparbeides slik at anleggets funksjonalitet og utforming, drift og levetid blir til beste for brukerne og eierne. Normalene skal være et verktøy sett i sammenheng med kommuneplanene og bidra til forutsigbarhet for utbyggere og planleggere.

Gjennom høringen inviteres innbyggere, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlig organ å komme med innspill.

Høringsutkast

Gi innspill

Høringsinnspill til normaler for utomhusanlegg kan gis via høringsskjema
eller sendes som brev til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad. 

Høringsfrist: 27. mai 2021

Sist oppdatert: 20. april 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.