Min side Meld fra
Kontakt oss

Innbyggerinitiativ

Kom med din sak!
Her inne kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre.

Du kan foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som er foreslått i kommunen din og som du vil støtte. For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente på e-post, Twitter, Facebook eller Google+. Hvis du samler nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bor i vurdere saken din.

Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket.

Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

Retningslinjer for fremsetting og behandling av forslag
 

1. Hva er et innbyggerinitiativ?

Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i Fredrikstad kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av bystyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt.
Forslaget kan fremmes elektronisk eller manuelt via vanlig postgang. Bystyret har plikt til å ta stilling til forslaget. Ordningen med innbyggerinitiativ er regulert i kommuneloven kapittel 6A.
 

2. Fremsetting av forslag

2.1 Hvem kan benytte seg av initiativretten
Initiativretten kan benyttes av både enkeltpersoner bosatt i Fredrikstad kommune og organisasjoner med tilknytning til Fredrikstad kommune.
Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

2.2 Krav om støtte til forslaget
Forslag kan fremmes hvis minst 300 innbyggere bosatt i Fredrikstad kommune stiller seg bak forslaget. Støtten skal dokumenteres i form av navn, adresse og postnummer på de som støtter forslaget.
De som stiller seg bak et forslag kan være under 18 år.

2.3 Forslagets innhold
Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet, enten oppgaver kommunen faktisk er engasjert i (lovpålagt eller frivillig) eller oppgaver kommunen kan drive med, forutsatt at bystyret har myndighet til å ta beslutning på det aktuelle saksområdet.
Initiativretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av bystyret i budsjettsammenheng.
  
2.4 Tidligere behandlet forslag
Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode.   
Et forslag kan heller ikke settes fram på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet/behandlet av bystyret.

2.5 Krav til formulering
Det må fremgå av forslaget hva en ønsker at bystyret skal ta stilling til.
Forslaget bør være så presist formulert at det er mulig for bystyret å vedta forslaget slik det fremstår.

2.6 Informasjon om initiativtaker og kontaktperson
Det må fremgå av forslaget hvem som er initiativtaker (e), samt navn, adresse, telefonnummer og eventuelt e-post adresse på kontaktperson.

2.7 Hvor sendes forslaget
Forslaget med underskriftsliste sendes Fredrikstad kommune

  • Forslaget kan fremmes elektronisk eller manuelt via vanlig postgang. Bystyret har plikt til å ta stilling til forslaget. Ordningen med innbyggerinitiativ er regulert i kommuneloven kapittel 6A.
  • eller manuelt via posten til: Fredrikstad kommune, Pb. 1405, 1602 Fredrikstad
     

3. Behandling og oppfølgning av forslag

3.1 Rådmannens behandling av mottatte forslag
Rådmannen mottar innkomne forslag og legger disse sakene fram for bystyret så raskt som mulig.
Forslag som åpenbart ikke oppfyller lovens vilkår for behandling kan avvises av rådmannen. Bystyret skal holdes fortløpende orientert om forslag som avvises.
Er rådmannen i tvil om lovens vilkår er oppfylt, legges forslaget frem for bystyret til avgjørelse.

3.2 Bystyrets behandling av mottatte forslag
Bystyret plikter selv å ta stilling til et forslag som oppfyller lovens krav, jf. pkt 2.1- 2.4 i retningslinjene.
Bystyret kan velge å ta stilling til et forslag selv om det ikke oppfyller lovens krav.
Bystyret skal ta stilling til forslaget snarest mulig, og senest 6 måneder etter at det er fremmet.

3.3 Oppfølgning
Den oppgitte kontaktperson for forslaget skal informeres om saksgang, vedtak som fattes, og om de eventuelle tiltak som gjennomføres som følge av vedtaket.

3.4 Klage
Forslag som er fremmet etter reglene for innbyggerinitiativ og som blir nedstemt av bystyret kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler, for eksempel forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak.

Kontaktinformasjon

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 28. september 2016