Min side Meld fra
Kontakt oss

Medvirkning

Engasjer deg

Fredrikstad kommune ønsker at du engasjerer deg i utviklingen av byen. Alle større planer, både de kommunen står bak og for eksempel reguleringsplaner i private prosjekter, blir lagt ut på høring. Når noe ligger på høring kan du si hva du mener.
Du kan sitte på kunnskap og ideer vi ikke har, men som er viktig for oss når vi skal bygge byen videre.

Demos 

Demos er Fredrikstads systematiske og metodiske arbeid for å jobbe med demokratiutvikling blant kommunens unge innbyggere.

Er dette interessant for deg? Ta kontakt med Ellen Reiss – ellrei@fredrikstad.kommune.no  

Silje Duong, Sanna Nes, Lana Gjølstad og Zainaba Abdi Ahmed diskuterer en oppgave i Demos-prosjektet.

Silje Duong, Sanna Nes, Lana Gjølstad og Zainaba Abdi Ahmed diskuterer på et Demos-arrangement.

Hva er Demos?

Det overordnede målet er å fremme demokratisk mestringstro og kultur hos barn og unge. Forskning peker på at demokratisk kultur bygges gjennom et helhetlig arbeid med kunnskap, holdninger, verdier og ferdigheter. Ved å øve på demokratiske kompetanser som kritisk tenkning, evnen til å formidle egne standpunkt muntlig og skriftlig, dialogkompetanse og ulike former for demokratisk deltagelse og påvirkning, utvikler barn og unge mestringstro og medborgerskap, og resiliens mot polarisering, hat og ekstremisme.

Fredrikstad har i flere år arbeidet med å fremme demokratisk kultur for barn og unge, og forebygget radikalisering og ekstremisme. Vi vet at ungdommer har mye kunnskap og høy tillit til demokratiske institusjoner, men mange har samtidig lav demokratisk mestringstro og opplever den politiske samtalen som irrelevant. Sosioøkonomisk bakgrunn har mye å si for demokratisk deltagelse, og i Fredrikstad er det en høyere andel av Fredrikstad barn og unge som lever i vedvarende lavinntekt enn det nasjonale gjennomsnittet. Derfor er det viktig å arbeide målrettet med ungdomsmedvirkning for å sikre mestringstro og like muligheter til demokratisk deltagelse for alle. Samtidig gir den digitale virkeligheten utfordringer – meme-kultur, konspirasjonsteorier, propaganda og falske nyheter kan underbygge og øke polariseringen i samfunnet. Fredrikstad er også en by hvor SIAN og Den Nordiske Motstandsbevegelsen jevnlig demonstrerer sitt nærvær, og vi har tidligere opplevd å miste ungdommer som reiste til Syria som fremmedkrigere.

Demos skal samle sivilsamfunn og kommune i en felles innsats for å bygge demokrati og medborgerskap sammen med barn og unge. Dette gjøres gjennom workshops, opplæring og arrangementer på arenaer som skole, litteraturhus, bibliotek og fritidsklubber. Demos skal herigjennom bidra til en mer helhetlig og kunnskapsbasert praksis.

 

De ansvarlige for et arrangement høsten 2022: Safia Simpson, prosjektmedarbeider i Demos, Ragnhild Schwartz Dahlstrøm, spesialrådgiver skoleetaten, Erik Kruse, SLT-koordinator, Ellen Reiss, prosjektrådgiver Demos.

De ansvarlige for et arrangement høsten 2022: Safia Simpson, prosjektmedarbeider i Demos, Ragnhild Schwartz Dahlstrøm, spesialrådgiver skoleetaten, Erik Kruse, SLT-koordinator, Ellen Reiss, prosjektrådgiver Demos.

Prosjektrådgiver Ellen Reis i Demos viser hva Demosprosjektet er.

Prosjektrådgiver Ellen Reis i Demos viser frem noen aktiviteter i Demosprosjektet.

Samarbeidspartnere

Skoler, fritidsklubbene, bibliotekene, Litteraturhuset Fredrikstad, Dialogforum Østfold, Minotenk og tenk/faktisk.no

Trygg by Norge/Nordic Safe Cities

Etter et terrorangrep i København i 2016 tok Nordisk ministerråd initiativ til å danne Nordic Safe Cities. Det er en allianse av 19 medlemsbyer fra Danmark, Sverige, Finland og Island. Sammen skal vi bygge resiliente lokalsamfunn og hjelpe byer å beskytte seg mot polarisering, hat og ekstremisme

Det norske nettverket Trygg by Norge ble startet som en satsning i 2020 i samarbeid mellom Nordic Safe Cities, Gjensidigestiftelsen og ti norske kommuner. Samarbeidet skal legge til rette for tiltak som skaper trygghet i norske byer, fremmer demokrati og mangfold, og gjør innbyggerne robuste og motstandsdyktige mot ekstremisme og hat. I Trygg by Norge samles aktører på tvers av myndigheter og sivilsamfunn. Målet er å være i forkant med bekjempelse av ekstremisme, bidra til løsninger som gir trygge, robuste og inkluderende lokalsamfunn, være en katalysator som bidrar til å sette i gang nye tiltak så vi kan handle og komme ekstremismen i forkjøpet, og skape rom for forsterket dialog og muligheter for handling.

 

Bilde av mange ideer skrevet ned på gule lapper i Demosprosjektet.Bilde fra en workshop med ungdommer i Demosprosjektet.

Aktiviteter i Demos
 • Aktiviteter som inngår i Demos
 • Dyp debatt for skoleelever på Litteraturhuset Fredrikstad og biblioteket
 • Ungdomsworkshops
 • Demokraticamp
 • Turer til Utøya
 • Dialogdager i skolen
 • Ungdomsråd
 • Ung debatt på fritidsklubbene
 • Interaktivt teater
 • Stempel
 • Demokratiforum
 • Lærerkonferanser

Demokratiguider

En demokratiguide er en som jobber med å informere innbyggerne i Fredrikstad om demokratiet. Du ser dem oftest i forbindelse med valg, da de deler ut brosjyrer og snakker med folk om hvorfor det er viktig å stemme, hvordan en gjør det og hvor en gjør det.

Demokratiguider på Stortorvet
Demokratiguider i Fredrikstad kommune jobber med å informere om valget. Her fra Stortorvet.

Demokratiguidene er inspirert av en lignende satsing i Gøteborg og nå er det flere norske kommuner som ser til Fredrikstad for å gjøre noe lignende ved valg. 

Vil du bli demokratiguide? I denne linken finner du mer info og søknadsskjema.

Klikk her for å se tv-innslag fra NRK Oslo og Viken om demokratiguider.

Klikk her for å få mer informasjon om valg.

 

Hvordan vet jeg hva jeg kan mene noe om?

 • Følg ditt lokalsamfunnsutvalg på web og i sosiale medier – de legger ofte ut planer som er på høring og berører ditt nabolag.

 • Se vår oversikt over planer på høring

 • Sjekk den politiske møtekalenderen. I kalenderen står det alle møter som kommer og dokumentene som skal behandles legges ut senest en uke før møtet. Når møtet er ferdig, vil du også kunne se referat og hva som ble bestemt i møtene i denne kalenderen. 

 • Bli med på politiske møter. Alle politiske møter er åpne. Det betyr at du kan være med og lytte når for eksempel kultur- og miljøutvalget, oppvekstutvalget, planutvalget eller bystyret møtes. Møter i formannskapet og bystyret vises direkte på Kommune-tv slik at du kan følge med fra din egen mobil eller datamaskin. 

Hva skjer når du gir innspill på en sak eller plan?

Alle innspill blir vurdert. Det er ikke sikkert planen eller saken blir akkurat slik du foreslår. Fredrikstad kommune må ta hensyn til helheten, hele lovverket og alles meninger. Men hvis du kommer med innspill, vil vi lytte og vi vil ta det med oss når vi vurderer helheten.

Planer på høring

Disse planene er på høring nå

 

Andre måter å engasjere seg på

 • MinSak -  et innbyggerinitiativ
  Gjennom å samle minst 300 underskrifter har du som innbygger i en kommune eller et fylke rett til å sette en sak på den politiske dagsorden- Les mer om innbyggerinitiativ.

 • Håndbok i innbyggerdialog
  I Norge har man gjennom plan- og bygningsloven sørget for at medvirkning skal være en del av all arealplanlegging, spesielt med hensyn til barn og unge. Det er viktig å bruke innbyggernes ressurser og kunnskap til å gjøre alle planer enda bedre.
  Fredrikstad kommune har utviklet en egen håndbok i innbyggerdialog med sjekklister, metoder og annen informasjon.

Lokalsamfunn


I Fredrikstad har vi 22 lokalsamfunnsutvalg, som består av representanter fra lag, foreninger, skole og andre ildsjeler i nærmiljøet. Lokalsamfunnsmodellen i Fredrikstad er en nærdemokratimodell, nært knyttet til kommuneorganisasjonen. Ordningen bidrar til god dialog mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon.
https://www.fredrikstad.kommune.no/lokalsamfunn

Sist oppdatert: 28. november 2022