Min side Meld fra
Kontakt oss

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026 - høring og offentlig ettersyn

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023 ble presentert i formannskapet torsdag 26. oktober 2022.

Se forslag og saksfremlegg

Gi innspill

Du kan gi innspill til kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026

Innspill sendes på e-post til: post@fredrikstad.kommune.no eller som brev til:
Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad. 


Store globale endringer og hendelser

Året 2022 har så langt vært svært spesielt. Tirsdag 1. februar presenterte statsminister Jonas Gahr Støre planen for den gradvise gjenåpningen av samfunnet etter koronapandemien. Mindre enn én måned senere, tidlig om morgenen den 24. februar, gikk Russland til militær invasjon av Ukraina. Krigen har medført en strøm av flyktninger fra de rammede områdene, også til Norge og Fredrikstad.

Samtidig som krigen i Ukraina truer stabiliteten og sikkerheten i Europa, ser vi økende klima- og miljøutfordringer, med hetebølger, tørke og vannmangel, uvær og oversvømmelser. Også Fredrikstadsamfunnet får vår del av utfordringene, og må ta vår del av ansvaret for en mer bærekraftig utvikling framover.

Det globale påvirker det nasjonale

De eksterne rammebetingelsene har endret seg svært raskt gjennom 2022. Russlands angrepskrig mot Ukraina, økonomiske etterdønninger etter koronapandemien og fortsatt strenge koronatiltak i Kina, har medført knapphet på råvarer, energikrise, inflasjon og økte renter. Sistnevnte er en motvekt mot inflasjonen, som er langt over målsettingene, både i Norge og globalt.

I tillegg har vi en periode hatt fallende arbeidsledighet, som nå er på et svært lavt nivå, samtidig som økonomien i Norge lenge har gått godt.
Både regjeringen og Norges Bank forsøker å dempe den høye inflasjonen, gjennom et stramt forslag til statsbudsjett for 2023, og heving av styringsrenta.

Svært stramt og utfordrende kommunebudsjett

Når regjeringen har lagt fram et stramt forslag til statsbudsjett for 2023, der den reelle veksten i kommuneøkonomien er tilnærmet null, gjøres dette med visshet om at de fleste kommunene i Norge har hatt relativt gode økonomiske rammer de siste par årene. Det er derfor ventet at de fleste kommunene vil kunne håndtere en langt strammere kommuneøkonomi.

De siste årene har Fredrikstad kommune endt med negative driftsresultater. Når regjeringen nå strammer inn, skaper dette naturlig nok store utfordringer i en allerede anstrengt Fredrikstadøkonomi.

Høy lønns- og prisvekst, høye energipriser og økende renter medfører betydelige og ytterligere utfordringer for Fredrikstad kommune. Med et svært stramt forslag til statsbudsjett på toppen av dette, er det svært krevende å utarbeide et balansert og saldert kommunebudsjett for 2023, herunder å ivareta det økende tjenestebehovet vi ser, spesielt i barnevernet og helse- og velferdstjenestene, som må ses i sammenheng med det stadig økende innbyggertallet, inkludert flere flyktninger.

Forslaget til økonomiplan og budsjett tar utgangspunkt i de politiske prioriteringene som er uttrykt i økonomiplanene for perioden fra 2020 og framover, de politiske føringene og bestillingene som foreligger, og den rapporten som ble lagt fram om kostnadsreduksjonsprogrammet #bærekraft25, i juni 2022.

Vi har ikke sett strammere budsjettrammer i Fredrikstad kommune enn det som nå ligger for 2023. Når kommunedirektøren nå legger fram forslag til økonomiplan for perioden 2023–2026 og årsbudsjett 2023, er det med dette som bakteppe.

Med bakgrunn i den tiltakende stramme økonomiske situasjonen, med ytterligere betydelig forverring av økonomiske rammebetingelser på kort tid, er det ikke funnet budsjettmessig rom for alle vedtatte og bestilte tiltak, og enkelte tiltak som ikke har vært politisk ønsket er likevel tatt inn i budsjettforslaget.

Sist oppdatert: 26. oktober 2022