Min side Meld fra
Kontakt oss

Gebyrer og priser

Egenbetalinger 2023

Hent hele gebyrregulativet her:

Eller velg et underkapittel: 
  

Barnehage

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023   

Type plass:  

 • 1/1 plass: kr 3 000 per mnd.
 • 80 % plass: kr 2 400 per mnd. 
 • 70 % plass: kr 2 100 per mnd.
 • 60 % plass: kr 1 800 per mnd. 
 • 50 % plass: kr 1 500 per mnd.
 • 40 % plass: kr 1 200 per mnd. 

Betalingsperiode
Det betales for den type plass barnet har fått tilbud om. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

«Åpen barnehage» er gratis.

Matpenger
Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2022 gjelder følgende veiledende priser per barn:

 • Frokost, lunsj, frukt og drikke  - kr 405 per måned
 • Lunsj, frukt og drikke - kr 348 per måned

Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to i barnehagen, og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Fra 1. august 2023 gis 100 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. Moderasjon gis til den yngste av søsknene.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Det er to ulike moderasjonsordninger for familier med lav inntekt, som beregnes med utgangspunkt i husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Begge ordningene må det søkes om for hvert nytt barnehageår, søknadsfrist er 1. juni.

Reduksjon i foreldrebetaling
Fra 1. januar 2023 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 550 000 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 550 000 Inntekt over kr 550000
Hel plass 100%

Oppholdsbetalingen blir 6% av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger

Kr 3 000
80% Kr 2 400
70% Kr 2 100
60% Kr 1 800
50% Kr 1 500
40% Kr 1 200

Gratis kjernetid
Familier med lav inntekt kan søke om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen. Inntektsgrensen for å søke denne nasjonale ordningen er

 • fra 1.august 2022 på 598 825 kroner per år
 • fra 1.august 2023 på 615 590 kroner per år

Inntektsgrensen fastsettes i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Endringer i løpet av året
Som hovedregel skal vedtaket vare for et barnehageår av gangen. I vedtakene om redusert foreldrebetaling, tas det forbehold om eventuelle prisendringer i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst tre måneders varighet, er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte barnehage med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på én måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen. Barn som skal begynne på skolen behøver ikke si opp barnehageplassen, men beholder denne ut barnehageåret. Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom kommunale barnehager i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1.april. Unntak er flytting fra kommunen hvor en måned oppsigelse gjelder.

Sier du opp 1. april eller tidligere, må barnet slutte senest 30.april. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du endrer oppholdstiden ned.

Dersom en barnehageplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Ved søknad om permisjon og innvilgelse av denne, må det betales for én måned fra nærmeste 1. eller 15. i måneden.

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i barnehagen betales med 200 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. Vedtektenes punkt 6.3, Foreldrebetaling.

For barn med deltidsplass gis det tilbud om ekstra oppholdsdager. Dagsatsen settes til 150 kroner. Ved sammenhengende sykefravær med varighet mer enn én måned kan det gis betalingsfritak ved framleggelse av legeerklæring.

Etatssjef barnehage gis myndighet til, i særskilte tilfeller, å gi dispensasjon fra betalingsbestemmelsene.

SFO

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.

Fredrikstad kommune innførte 1. februar 2023 en prisøkning på kr. 200,- pr måned før prisvekst for hel plass i SFO. Fra samme dato bortfalt også muligheten til å få søskenmoderasjon.

Fra skolestart høsten 2023 vil det være 12 timer gratis SFO både for 1. trinn og 2. trinn.

Det er mulig å søke reduksjon for lavinntektsfamilier, se informasjon på disse sidene. 

Type plass (skoleåret 2023/24)

Satser for 1. og 2.trinn (12 timers gratis SFO er trukket fra):

 • Hel plass/heltid (3213 kr. pr. mnd. - 1606 kr.): kr. 1 606 pr. mnd.
 • Ettermiddagsplass (2570 kr. pr. mnd. - 1606 kr.): kr. 963 pr. mnd. 

Satser for 3. og 4.trinn:

 • Hel plass (heltid): kr 3 213 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass. kr 2 570 pr mnd.   
 • Halv plass: kr 1 606 pr mnd. 
 • Morgenplass: kr 1 285 pr mnd. 

Helårstilbud: Du betaler 11 mnd. per år, juli er betalingsfri. 

Matpenger
I tillegg til betaling for plass skal det betales for kost:

 • Hel plass: kr 220 pr mnd.
 • Ettermiddagsplass: kr 220 pr mnd.
 • Halv plass: kr 151 pr mnd. 
   

For barn med deltidsplass, gis det tilbud om ekstra oppholdsdager i ferier

 • Hel plass, sats per dag: kr 220
 • Ettermiddagsplass, sats per dag: kr 165
 • Morgenplass, sats per dag: kr 110

Søskenmoderasjon
Ordningen med søskenmoderasjon opphører fra 1.februar 2023.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Fra 1. januar 2023 vil husholdninger med en samlet inntekt på under 589 050 kroner per år kunne få søke om å redusere sin foreldrebetaling til 6 prosent av skattepliktig bruttoinntekt + matpenger (uavhengig av type plass).

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknad om reduksjon i foreldrebetalingen:

 • Kopi av siste skattemelding skal legges ved søknaden. Dersom skattepliktig person- eller
  kapitalinntekt ikke framkommer av selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Ved vesentlige inntektsendringer i forhold til skattemeldingen med minst tre måneders varighet er foresatte pliktige til å sende inn ny inntektsbekreftelse. Ved arbeidsledighet kreves det bekreftelse på ytelse fra NAV. Ved separasjon kreves separasjonsbevilling fra statsforvalteren. Endringer i betalingssats vil bli foretatt den 1. i måneden, etter at gyldig dokumentasjon er mottatt.

Reduserte satser i foreldrebetaling på grunn av lav inntekt fra 1. januar 2023:

Satser for 1. og 2.trinn: 

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 589 050 Inntekt over kr 589050
Hel plass 100%

 

Kr 1 606
Ettermiddagsplass 80% Kr 963
Halv plass 50% Kr 0
Morgenplass 40% Kr 0

Satser for 3. og 4.trinn:

Pris per måned/type plass Inntekt under kr 589 050 Inntekt over kr 589050
Hel plass 100%

Oppholdsbetalingen blir 6 %
av skattepliktig bruttoinntekt 
+ matpenger

Kr 3 213
Ettermiddagsplass 80% Kr 2 570
Halv plass 50% Kr 1 606
Morgenplass 40% Kr 1 285

 

Oppsigelse og permisjon
Oppsigelse skal skje skriftlig til den enkelte SFO med minst én måneds varsel. Det er to oppsigelsesdatoer; den 1. og den 15. hver måned. Det må betales full pris i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden på én måned gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Det er ingen oppsigelsestid ved flytting mellom SFO-er i Fredrikstad, med mindre det er reduksjon i oppholdstid.

Du kan ikke si opp plassen, eller endre oppholdstiden ned, etter 1 mars, med unntak av flytting fra kommunen.

Sier du opp 1. mars eller tidligere, må barnet slutte senest 31.mars. Ellers må du betale til og med 30.juni. Dette gjelder også hvis du endrer oppholdstiden ned.

Dersom en SFO-plass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på to måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Andre bestemmelser
Kostnader ved at barn blir for sent hentet i skolefritidsordningen betales med 250 kroner per barn per påbegynte halvtime, jf. vedtektenes §4, Foreldrebetaling.

Skolefritidsordningene gis anledning til å tilby spesielle valgfrie tjenester/aktiviteter til elevene, og kan eventuelt kreve særskilt betaling for deltagelse.

SFO er gratis for barn i 5.-7. klasse med spesielle behov.

Ved sammenhengende sykefravær på over én måned, må det framlegges legeerklæring for å få
betalingsfritak

 

Helse og velferd

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

2.1 Hjemmetjenester/praktisk bistand

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

Maksimaltakst per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 4 x timeprisen for brukere i inntektskategori 2-3 G, og 5 x timeprisen for brukere i inntektskategori 3-4 G og over 4 G.

Beregningsgrunnlag
Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest et døgn i forveien blir fakturert.

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 220 per time  1)
 • Kr 220 per mnd. (makspris) 2)

2 - 3 G

 • Kr 256 per time
 • Kr 1 066 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 405 per time
 • Kr 2 027 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 538 per time
 • Kr 2 696 per mnd. (makspris)

Note:

1) For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid maksimalsats per måned, fastsatt av staten. Det tas forbehold om endring av satsene i desember

2) Maksimalsats per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 4 x timeprisen for brukere i inntektskategori 2-3 G og 5 x timeprisen for brukere i inntektskategori 3-4 G og over 4 G.

 

2.2 Mat til hjemmeboende

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

2.2 Mat til hjemmeboende

For salg av mat til hjemmeboende gjelder disse satsene: 

 • Middag uten dessert 80 kroner. 
 • Middag med dessert 91 kroner.

Abonnement for de som bor i kommunale omsorgsboliger:

 • Fast middag 2 433 kroner.
 • Fast middag + 1 måltid 3 026 kroner.
 • Fast frokost og kvelds 2 580 kroner.
 • Full kost (frokost, middag og kvelds) 3 499 kroner.

2.3 Opphold i institusjon

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

2.3 Opphold i institusjon

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid fastsatte maksimalsats av staten, for tiden 185 kroner per døgn. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

For dag-/nattopphold er satsen for tiden 105 kroner.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det maksimale taket for egenbetaling er 60 000 kroner per måned.

Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr.

2.4 Dagsenter/dagtilbud

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

2.5 Dagsenter/dagtilbud

 • 0 - 2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr. 161 pr. dag
  Opphold, middag og kaffe kr. 119 pr. dag
   
 • >   2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr. 196 pr. dag
  Opphold, middag og kaffe kr. 155 pr. dag
   

2.5 Kost i omsorgsboliger

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

2.6 Kost i omsorgsboliger

 • Full kost; frokost, middag og kvelds  kr. 3 586 per måned  
 • Kjøp av frokost kr. 43 per måltid 
 • Kjøp av kvelds kr. 43 per måltid
 • Kjøp av middag u/ dessert kr. 80 per måltid
 • Kjøp av middag m/ dessert kr. 91 per måltid

2.6 Diverse tjenester

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

2.6 Diverse tjenester

 • Vask av tøy for brukere av hjemmetjenesten kr. 45 per kilo tøy (ekskl.mva)
 • Vask/leie av tekstiler – abonnement kr. 523 per måned
 • Vask av dyner kr. 48 per stykk
 • Vask av puter kr. 37 per stykk
 • Vaksinasjon kr. 214 per enhet
   

2.7 Hjelpemiddelservice 

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

2.8 Hjelpemiddelservice 

Fredrikstad arbeidssamvirke (FASVO) driver hjelpemiddelservice og lager for korttidshjelpemidler og varige hjelpemidler for Fredrikstad kommune.

Ved utkjøring/henting av hjelpemidler blir du belastet et fraktgebyr for ordinære hjelpemidler på 131 kroner, og for senger på 239 kroner. 
 

2.8 Fysioterapitjenester

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

2.9 Fysioterapitjenester

Det kreves egenbetaling for fysioterapi, i henhold til forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Noen pasienter er fritatt for å betale egenandel for fysioterapi. Fra 1. januar 2017 gjelder dette ved behandling av barn under 16 år og ved behandling for yrkesskade. Fritaket for barn gjelder inntil den datoen barnet fyller 16 år. Fritaket ved yrkesskade gjelder ved behandling for sykdommer som er godkjent som yrkesskade av NAV.

Egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, både hos fysioterapeuter med
driftstilskudd og fastlønnede fysioterapeuter i kommunen, inngår i et felles egenandelstak for
helsetjenester. Frikort for egenandelstaket er automatisert, og kortet kommer i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. For 2023 er egenandelstaket på 3 040 kroner.

 

2.9 Kurs og treningsgrupper i Helse og velferd

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

a) Kurs og treningsgrupper: Grunnpris 337 kroner for deltagelse. Det kan tas tilleggsbetalt inntil 300 kroner for kurs som innebærer bruk av materiell, har bevertning i kurssamlinger, er kostnadskrevende i forhold til personalbruk, og for treningsgrupper som går over lengre periode enn normen på 10 ganger.

b) Egenandeler i Frisklivssentralen: 474 kroner per reseptperiode. Deltagerne henvises til Frisklivssentralen på en frisklivsresept fra fastlege. En reseptperiode er tre måneder.

Tilbud til deltagere som har gjennomført to reseptperioder ved Frisklivssentralen og er i en positiv endringsprosess: 474 kroner per halvår for deltagelse.

2.10 Trygghetsalarm/trygghetspakke

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Trygghetsalarm/trygghetspakke

 • Kr. 357 pr. måned
 • Kr. 4 282 årspris
 • Oppkobling kr. 563

Det er ikke anledning til å ta betalt for trygghetsalarm når tjenesten anses som nødvendig helsehjelp. Når enkelte brukere får trygghetsalarm, men ikke har et behov som kan defineres som nødvendig helsehjelp, betaler brukerne som tidligere

 

 

Plan- og byggesak

Hva koster tjenesten?

Byggesaksgebyrer fra 01.01.23

Forhåndskonferanser og møter

Faktureres når møtet er avholdt.

 • Gebyr for forhåndskonferanse: 5 960 kroner per forhåndskonferanse.  


Grunngebyr

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle mottatte saker. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet, størrelse m.m. Grunngebyret faktureres etter at kommunen har mottatt søknaden. Ferdigattester som kommunen utsteder innen fem år etter at tillatelse er gitt, inngår også i grunngebyret.

 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak med ansvarsrett sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler: 3 450 kroner per søknad
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak med ansvarsrett sendt inn på papir og e-post: 4 260 per søknad
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler: 2 480 kroner per søknad
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett sendt inn på papir og e-post: 3 290 kroner per søknad  

 

Fakturering etter medgått tid

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven, som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres løpende etter medgått tid. Dersom kommunen behandler saker som åpenbart vil føre til ekstraarbeid utover det som er forventet arbeidsmengde for sakstypen, skal det betales grunngebyr og timepris for medgått tid. Kommunen vil informere tiltakshaver på forhånd om at hjemmelen for timepris vil benyttes. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Dette faktureres løpende. 

 • Gebyr for medgått tid til bygge- og delesaker: 1 260 kroner per time  

Maksgebyr

For bygge- og delesaker kan det maksimalt beregnes et samlet gebyr per tiltak på 300 000 kroner.  

 

Mangelbrev

Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig skal det betales et gebyr for hvert utsendt mangelbrev. Dette kan være mangler som manglende eller mangelfullt nabovarsel, tegninger (plan, snitt og fasade), situasjonskart, ansvarsdekning, dispensasjonssøknad, gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak), signering av tiltakshaver og/eller søker eller arealopplysninger. Dette faktureres når mangelbrev er sendt.        

 • Gebyr for utsendt mangelbrev: 1 500 kroner per mangelbrev  

 

Oppføring av bolig- og fritidsbebyggelse 

 • For første boenhet: 17 690 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 2 til 4: 5 050 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 5 til 10: 3 790 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 11 til 20: 3 160 kroner boenhet per bygg
 • Per boenhet fra 21: 1 900 kroner boenhet per bygg  

 

Tilbygg, påbygg eller underbygging til bolig- og fritidsbebyggelse 

 • Bruksareal inntil 15 m²: 11 630 kroner per søknad
 • Bruksareal mellom 16 og 50 m²: 17 440 kroner per søknad
 • Bruksareal mellom 51 og 150 m²: 21 800 kroner per søknad
 • Bruksareal lik eller over 151 m²: 27 250 per søknad

 

Oppføring, frittstående garasje, uthus, anneks, naust mv. ·       

 • Bruksareal inntil 50 m²: 11 370 kroner per tiltak
 • Bruksareal mellom 51 og 70 m²: 16 110 kroner per tiltak
 • Bruksareal mellom 71 og 300 m²: 24 170 kroner per tiltak ·
 • Bruksareal lik eller over 301 m²: 30 210 kroner per tiltak  

Andre konstruksjoner og anlegg 

 • Oppføring eller utvidelse av brygge med inntil 2 båtplasser: 12 000 kroner per søknad
 • Oppføring eller utvidelse av brygge fra 3 til 10 båtplasser: 17 060 kroner per søknad
 • Oppføring eller utvidelse av brygge per båtplass over 10: 630 kroner per båtplass
 • Damanlegg: 24 640 kroner per tiltak
 • Støyskjerm, svømmebasseng, mindre dammer, levegg, gjerder, lysmaster, tribuner, ballbinge m.m:  14 530 kroner per tiltak 
 • Forstøtningsmur mindre enn 15 m lengde og 1,5 m høyde: 9 480 kroner per tiltak
 • Forstøtningsmur større enn 15 m lengde eller 1,5 m høyde: 14 530 kroner per tiltak  

Tiltak på eksisterende bebyggelse 

 • Mindre fasadeendring: 10 110 kroner per søknad
 • Større fasadeendring: 15 800 per søknad
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c: 10 740 kroner per tiltak 
 • Bruksendring til boligformål betaler 70 % av satsene som er oppgitt på Oppføring av bolig- og fritidsbebyggelse, per boenhet (se forskrift for mer informasjon)
 • Bruksendring mv. til annet formål betaler 70 % av satsene som er oppgitt på Oppføring av annet enn bolig- og fritidsbebyggelse, herunder tilbygg og endringer, per bygg (se forskrift for mer informasjon)
 • Sammenføyning av bruksenheter i bolig: 5 310 kroner per søknad    

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner   

 • Ventilasjons-/slokke-/antenneanlegg/, heis, trappeheis og lignende: 4 050 kroner per tiltak
 • Skorstein og hulltaking i brannskille: 2 340 kroner per tiltak    
 • Endring i bygningers bærekonstruksjoner: 4 050 kroner per søknad
 • Lehus, sykkelstativ, -hotell og andre typer bymøbler og andre utendørs installasjoner:
  6 570 kroner per søknad    
 • Nedgravde avfallscontainere, energibrønnpark, og lignende tiltak under grunnen: 6 570 kroner per søknad
 • Pullerter og andre sikringstiltak: 6 570 kroner per søknad       
 • Statuer, minnesmerker og andre kunstverk: 6 570 kroner per søknad  

Oppføring av annet enn bolig- og fritidsbebyggelse, herunder tilbygg og endringer

Se fullstendige satser i egenbetalingsheftet, side 47

 • Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype: 211-219       
 • Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221-229; 323
 • Lager-, landbruksbygg, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231-249; 421-439 
 • Offentlig tilgjengelige publikumsbygg Bygningstype: 311-322; 329-429; 441-449; 710-829 ·
 • Hotell, motell, hybelhus og andre bygg for overnatting og servering Bygningstype: 511-539
 • Idrett-, undervisning- og kulturbygg ol. Bygningstype: 611-679; 830-840    

Søknadspliktige tiltak knyttet til vann- og avløp

Ved sanering av punktutslipp frafalles gebyret etter § 3-9-8 b. ·     

 • Stikkledninger, vannledninger og avløpsledninger pr. påbegynt 200 løpemeter: 4 740 kroner per 200 lm
 • Separate avløpsanlegg: 6 630 kroner per eiendom   VA-anlegg for fritidsbebyggelse
 • Inntil 20 enheter: 4 420 kroner per enhet
 • Fra 21 til 50 enheter: 1 900 kroner per enhet
 • Fra 51 enheter: 1 260 kroner per enhet   VA-anlegg for boligbebyggelse
 • Inntil 20 enheter: 3 790 kroner per enhet
 • Fra 21 til 50 enheter: 1 260 kroner per enhet
 • Fra 51 enheter: 630 kroner per enhet  

Andre søknadspliktige tiltak 

 • Skilt og reklame: 6 630 kroner per tiltak
 • Skiltplan: 9 160 kroner per plan
 • Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i inntil 2 år: 11 370 kroner per tiltak
 • Midlertidige skolebrakker eller lignende: 15 160 kroner per enhet
 • Grave- og fyllingsarbeider, endring av terreng og vesentlig terrenginngrep: 11 370 kroner per søknad
 • Mudring og terrenginngrep i sjø: 11 370 kroner per søknad ·       
 • Riving av bygg, bygningsdel, konstruksjoner og anlegg uten avfallsplan inntil 100 kvm:
  8 850 kroner per tiltak
 • Riving mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med avfallsplan over 100 kvm: 10 740 kroner per tiltak
 • Mindre anlegg av vei inntil 100 løpemeter, parkeringsplasser inntil 10 plasser, landingsplass og lignende infrastruktur (inntil 1 000 m²): 10 740 kroner per tiltak
 • Større anlegg av vei over 100 løpemeter, parkeringsplasser større enn 10 plasser, landingsplass og lignende infrastruktur (over 1 000 m²): 15 160 kroner per tiltak
 • Torg og møteplasser: 8 850 kroner per tiltak  

Dispensasjoner og fravik  

Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon.   

 • Fravik fra tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk: 2 840 kroner per fravik
 • Mindre dispensasjoner frareguleringsplan/kommuneplan og bestemmelser for tiltak etter § 20-2: 8 850 kroner per søknad 
 • Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl), forskrifter eller arealplaner:
  17 060 kroner per søknad        
 • Tillegg forsøknad som krever dispensasjon i både 100-meters beltet og LNF-område:
  12 640 per søknad
 • Tillegg for ekstern høring: 3 030 kroner per søknad
 • Tillegg per dispensasjonsforhold utover den største: 8 850 kroner per dispensasjon

Andre tillegg 

 • For saksbehandling av saker som berører bevaringsverdig bebyggelse eller bygningsmiljø skal det betales tilleggsgebyr: 5 940 kroner per søknad
 • Godkjenning av selvbyggeransvar (SAK § 6-8): 1 010 kroner per søknad ·
 • Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4: 2 020 kroner per foretak  

Registreringsgebyr  

For tiltak etter plan- og bygningsloven som må saksbehandles eller meldes til kommunen skal det betales registreringsgebyr, som skal dekke kostnadene knyttet til arbeidet som må gjøres i matrikkelen. 

 • Registreringspliktige tiltak 1 420 kroner per bruksenhet ·       
 • Registreringspliktige tiltak hvor elektronisk skjema er sendt inn 0 kroner pr bruksenhet  

Endring av tillatelse  

Det kan bare søkes om endringstillatelse før det er utstedt ferdigattest. Er endringene så betydelige at søknaden blir å betrakte som en ny sak skal det betales fullt gebyr.

 • Ved søknad om endring, betales 30 % av satsene etter § 3-9 (se forskrift) per søknad  

Igangsettingstillatelse   

 • For tiltak som søkes i flere trinn skal det betales gebyr for igangsettingstillatelse (IG):
  3 920 kroner per tillatelse  

Ferdigstillelse

For saksbehandling etter plan- og bygningsloven er ferdigattest inkludert i gebyret.

 • Midlertidig brukstillatelse: 3 410 kroner per søknad     
 • Ferdigattest der det har gått mer enn 5 år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt:
  7 580 kroner per søknad
 • I saker der ferdigattest ikke var inkludert i opprinnelig gebyr: 1 520 kroner per søknad      

 

Renovasjon og avfall

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Renovasjonsgebyr husholdningsrenovasjon

 • Bolig, 80 liter, uten hjemmekompostering:   kr.   2 318
 • Bolig, 140 liter, uten hjemmekompostering: kr.   3 220
 • Bolig, 240 liter, uten hjemmekompostering: kr.   4 444
 • Bolig, 360 liter, uten hjemmekompostering: kr.   6 698
 • Bolig, 600 liter, uten hjemmekompostering: kr. 11 140
 • Bolig, 660 liter, uten hjemmekompostering: kr. 12 236

 • Bolig, 80 liter, med hjemmekompostering:   kr.   1 513
 • Bolig, 140 liter, med hjemmekompostering: kr.   2 093
 • Bolig, 240 liter, med hjemmekompostering: kr.   2 898
 • Bolig, 360 liter, med hjemmekompostering: kr.   4 348
 • Bolig, 600 liter, med hjemmekompostering: kr.   7 244
 • Bolig, 660 liter, med hjemmekompostering: kr.   7 953

 • Bolig, 8 m³, overflatecontainer: kr. 141 776
 • Bolig, 10 m³, overflatecontainer: kr. 177 229
 • Bolig, undergrunns avfallscontainer pr. boenhet: kr. 1 943

 • Fritidsbolig, felles beholder: kr.   999

 • Bytte av beholder: kr. 267

 • Kjøp av ekstrasekk pr. stykk: kr. 41

Har du nettopp flyttet til ny bolig og trenger dunker/beholdere i andre størrelser? Gi beskjed til innbyggerdialog, så bytter vi dette uten ekstragebyr. 


Næringsrenovasjon

Utlån og tømming av beholdere/dunker ved arrangement:

 • Utlån av beholder/dunk inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr. 869
 • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr. 116

Ta kontakt med Innbyggerdialog for å få mer informasjon og priser om næringsavfall.

Årsgebyr for slamtømming

 • Bolig med WC, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Bolig med tett tank, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Felles oppsamlingstank, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Bolig uten WC, tømming hvert 3. år: kr. 1 022
 • Hytte uten WC - med frostsikker tank, tømming hvert 3. år: kr. 1 022
 • Hytte uten WC - ikke frostsikker tank, 1 tømming pr. år: kr. 3 068
 • Hytter med WC, 1 tømming pr. år: kr. 3 068

Gebyr for tømming av felles oppsamlingstank deles mellom husstandene knyttet til fellestanken. 

Vann og avløp

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.
Alle priser er inkludert merverdiavgift.    

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr

 • Abonnementsgebyr vann (fast del): kr. 1 270
 • Forbruksgebyr vann (variabel del): kr./m³ 12,86
     
 • Abonnementsgebyr avløp (fast del): kr. 2 037,50
 • Forbruksgebyr avløp (variabel del): kr./m³ 27,81

Engangsgebyr for tilknytning

 • Tilknytning til vann per boenhet: kr. 1094
 • Tilknytning til avløp per boenhet: kr. 1094

Årsgebyr for vann og avløp
Årsgebyrets faste del tilsvarer et abonnementsgebyr. Inntekter fra årsgebyrets faste del skal i stor grad dekke produksjonsuavhengige kostnader.

Årsgebyrets faste del (abonnementsgebyret) deles opp i følgende kategorier: 

 1. Bolig - eneboliger, boenheter i borettslag/flerfamilieboliger og fritidsboliger 
 2. Andre bygg - eiendommer som ikke benyttes som boligformål som industri, næringseiendommer, forsamlingsbygg og lignende. 

De abonnentene som tilhører brukerkategorien "Bolig" betaler 1 fast del per boenhet per år.

For abonnementer som tilhører kategorien "Andre bygg" beregnes årsgebyrets faste del separat for den enkelte eiendom i henhold til eiendommens forbruk etter følgende satser:

Forbruk (m³/år) - Antall faste deler:  

 • 0 – 1 000:  1  
 • 1 001 - 2 000:  2  
 • 2 001 - 5 000:  4  
 • 5 001 - 10 000:  10  
 • 10 001 - 25 000:  20  
 • 25 001 - 50 000:  50  
 • 50 001 -  75 000:  100  
 • 75 001 -  100 000:  150  
 • 100 001 - 250 000:  200  
 • 250 001 - 500 000:  500  
 • Over 500 000:  1000

Årsgebyr vann og avløp, variabel del
Årsgebyrets variable del (forbruksgebyret) beregnes per m³ på grunnlag av målt eller stipulert forbruk. Avløpsmengden regnes lik vannmengden. 

For abonnenter med vannmåler beregnes årsgebyrets variable del ut fra avlest mengde gjennom måler:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris vann [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris avløp [kr/m³]  x  målt forbruk [m³]  

For abonnementer som ikke har vannmåler beregnes årsgebyrets variable del etter stipulert forbruk, på grunnlag av boenhetens størrelse (bruksareal etter NS3940). Fritidsboliger beregnes med ½ av beregningsgrunnlag for boliger. 

Boliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal: 100 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:   180 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 240 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 280 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 320 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 360 m³
 • Over 351 m² bruksareal: 400 m³

For boliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk bolig [m³]  

Fritidsboliger: Bruksareal stipulert forbruk

 • Under 60 m² bruksareal:   50 m³  
 • 61 - 150 m² bruksareal:    90 m³
 • 151 - 200 m² bruksareal: 120 m³  
 • 201 - 250 m² bruksareal: 140 m³
 • 251 - 300 m² bruksareal: 160 m³
 • 301 - 350 m² bruksareal: 180 m³  
 • Over 351 m² bruksareal: 200 m³

For fritidsboliger uten vannmåler beregnes årsgebyrets variable del slik:

 • Forbruksgebyr vann:  Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]  
 • Forbruksgebyr avløp: Enhetspris [kr/m³]  x  stipulert forbruk fritidsbolig [m³]

Andre gebyrer vann og avløp

 • Plombering av stoppekran: kr. 1 094
 • Avlesing av vannmåler: kr. 1 094
 • Tømming fettavskiller: kr. 2 818

Gebyr for lokalisering av stoppekran, stikkledning eller privat vannlekkasje faktureres etter medgått tid og gjeldende timesats. Tillegg for avløp som fraviker normalt husholdningsavløp. Tilleggsgebyret fastsettes på bakgrunn av avløpsvannets sammensetning og mengde etter beregningsmodell vist i gebyrforskrift for vann og avløp. For øvrig henvises det til bestemmelser i kommunens gebyrforskrift for vann og avløp, vedtatt i bystyret 9. februar 2017. 

Vei og trafikk

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Graving i kommunal vei og andre offentlige arealer

Behandlings- og kontrollgebyr for gravesøknader blir fakturert til utførende entreprenør dersom annet ikke er avtalt.

Leie av grunn, fast del

 • Behandlingsgebyr: kr. 2 400
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglede avtale: kr. 2 000
 • Containergebyr: kr. 550

Leie og beslaglegning av offentlige arealer:
Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr pr. m² døgn.  

Leie av grunn, variabel del

Priser pr. m² (kvm) per døgn.

 • Korttidsleie, inntil 14 dager 0-100 kvm: kr. 5
 • Langtidsleie, utover 14 dager 0-100 kvm: kr. 3
 • Korttidsleie, inntil 14 dager 100-1000 kvm:  kr. 4
 • Langtidsleie, utover 14 dager 100-1000 kvm: kr. 1

Leie av grunn, variabel del, parkeringsareal

 • Parkeringsareal, per plass prer dag, inntil 1 måned: kr. 280
 • Parkeringsareal, per plass per dag, utover 1 måned: kr. 210

 Leie/bruk av grunn (se tabellen over)

 • Mobil kran, riggplass, lift og stillas inntil 1 dag: Behandlingsgebyr
 • Mobil kran, riggplass, lift og stillas 2 dager eller mer: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Mobil kran, riggplass, lift og stillas mer enn 2 dager, fornyelse: Leie av grunn

 • Container inntil 3 dager: Containergebyr
 • Container mer enn 3 dager: Containergebyr og leie av grunn
 • Container mer enn 3 dager, fornyelse: Leie av grunn

Årsleie av offentlig areal til uteservering, pris per m² 

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato.

 • For areal liggende til Vesterelven, pris per kvm: kr. 925
 • For areal i sentrum (bykjernen), pris per kvm: kr. 640
 • For areal i Gamlebyen, pris per kvm: kr. 360
 • For areal ellers i kommunen, pris per kvm: kr. 180

Gebyr ved gravearbeider i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle gravesøknader: kr. 3 840
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 2 000

Gebyr for kabelavtale i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle kabelavtaler (over 50 m): kr. 4 000
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 2 000
Gebyr for omlasting for helikopter
 • Behandlingsgebyr og leie av grunn: kr. 1 600
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglende avtale: kr. 2 000

Kostnader til arrangementer
Skilt- og sperremateriell, per arrangement: kr. 3 100

Brann og feier

Hva koster tjenesten

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023. 

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Branntilsyn

 • Branntilsyn 1-løp (varenr. 153) kr. 356
 • Branntilsyn 2-løp (varenr. 152) kr. 713
 • Branntilsyn ½ gebyr (varenr. 155) kr. 179
 • Branntilsyn 1-løp over 3 etg. (varenr. 154) kr. 535
 • Branntilsyn hytte kr. 193
 • Branntilsyn gass kr. 193

Tilfeldig fakturerte tjenester  

 • Feiing av ildsted:  kr. 850
 • Fresing av skorstein: kr. 500
 • Feiing av sentralfyr:  kr. 1 100
 • Videokontroll av skorstein:  kr. 650
 • Ekstra gebyr - feiing/tilsyn* (feiers vurdering):  kr. 550

* Avgift for avtale om ekstrafeiing tilkommer i de tilfeller hvor eier har oversittet 2. gangs avtale om feiing uten å melde fra til feier. Avgiften blir fakturert etter feiers vurdering, ved 3. gangs besøk på samme adresse etter avtale. Ekstra gebyr kan også tilkomme dersom eier ønsker feiing/tilsyn utover den behovsprøvde tjenesten, eller dersom eier ringer for avtale 14 dager eller mer etter at feier har vært i området.

 

Ambulerende skjenkebevilling

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023. 

Skjenkeavgift

Skjenkeavgiftene vedtas etter innsendt oppgave fra serveringsstedene en gang per år, i tråd med gjeldende forskrifter. For ambulerende skjenkebevilling kreves et gebyr på inntil 400 kroner per gang.

Tilsynsavgift for salgssteder av tobakk (ikke ajour)

 • Årlig tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker er
  4 000 kroner.
 • Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på
  1 200 kroner.
Hva koster det å leie utendørsareal i Fredrikstad?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023. 

Alle priser er inkl. mva.

Årsleie av offentlig areal til uteservering, pris pr. m²

 • For areal liggende til Vesterelven: kr. 925
 • For areal i sentrum (bykjernen):  kr. 640
 • For areal i Gamlebyen: kr. 360
 • For areal ellers i kommunen: kr. 180

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato. 

Blå Grotte

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Blå Grotte 451 sitteplasser og 900 ståplasser, og Speilet 166 sitteplasser.

Leieprisene gjelder inntil 8 timer, hvis annet ikke er avtalt. Standard amfi inkludert teknikk. Eksklusiv lyd- og lystekniker. Inkludert i prisen er vertskap/teknisk kjentmann/billettører. Det kan i enkelte tilfeller vurderes ukespris/pakkepris

Åpne arrangementer/forestillinger

 • Per arrangement/forestilling kr. 20 000
 • Per ekstraforestilling (gjelder samme dag) kr. 15 000
 • Per prøvedag – maks 5 prøvedager kr. 9 500
 • Røde dager, per arrangement/forestilling kr. 22 000

I tillegg til utleieprisene: 10 prosent av billettinntektene.
 

Leie uten 10 prosent av billettinntektene

 • Per arrangement kr. 50 000
 • Ekstraforestillinger kr. 30 000
 • Røde dager, per forestilling kr. 56 000
   

Åpne arrangementer/forestillinger for ideelle kulturorganisasjoner

 • Per arrangement/forestilling kr. 7 000
 • Per ekstraforestilling (gjelder samme dag) kr. 4 000
 • Per prøvedag – maks 5 prøvedager kr. 6 000
 • Røde dager, per arrangement/forestilling kr. 12 000

I tillegg til utleieprisene: 10 prosent av billettinntektene. Leieprisene er på nivå med sammenlignbare hus i region Østfold.
 

Lukkede arrangementer/forestillinger uten billettsalg

 • Mandag – fredag kr. 20 000
 • Lørdag – søndag kr. 22 000
 • Røde dager kr. 28 000

Kultur og idrett

Graving i kommunal vei/offentlige arealer
Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. 

Graving i kommunal vei og andre offentlige arealer

Behandlings- og kontrollgebyr for gravesøknader blir fakturert til utførende entreprenør dersom annet ikke er avtalt.

Leie av grunn, fast del

 • Behandlingsgebyr: kr. 2 400
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglede avtale: kr. 2 000
 • Containergebyr: kr. 550

Leie og beslaglegning av offentlige arealer:
Benytte gater, veier, fortau og andre kommunale arealer til riggplass, oppsetting av stillas, lift, kraner etc. Ved arbeider som medfører leie av arealer er beregningsgrunnlaget gebyr pr. m² døgn.  

Leie av grunn, variabel del

Priser pr. m² (kvm) per døgn.

 • Korttidsleie, inntil 14 dager 0-100 kvm: kr. 5
 • Langtidsleie, utover 14 dager 0-100 kvm: kr. 3
 • Korttidsleie, inntil 14 dager 100-1000 kvm:  kr. 4
 • Langtidsleie, utover 14 dager 100-1000 kvm: kr. 1

Leie av grunn, variabel del, parkeringsareal

 • Parkeringsareal, per plass prer dag, inntil 1 måned: kr. 280
 • Parkeringsareal, per plass per dag, utover 1 måned: kr. 210

 Leie/bruk av grunn (se tabellen over)

 • Mobil kran, riggplass, lift og stillas inntil 1 dag: Behandlingsgebyr
 • Mobil kran, riggplass, lift og stillas 2 dager eller mer: Behandlingsgebyr og leie av grunn
 • Mobil kran, riggplass, lift og stillas mer enn 2 dager, fornyelse: Leie av grunn

 • Container inntil 3 dager: Containergebyr
 • Container mer enn 3 dager: Containergebyr og leie av grunn
 • Container mer enn 3 dager, fornyelse: Leie av grunn

Årsleie av offentlig areal til uteservering, pris per m² 

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato.

 • For areal liggende til Vesterelven, pris per kvm: kr. 925
 • For areal i sentrum (bykjernen), pris per kvm: kr. 640
 • For areal i Gamlebyen, pris per kvm: kr. 360
 • For areal ellers i kommunen, pris per kvm: kr. 180

Gebyr ved gravearbeider i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle gravesøknader: kr. 3 840
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 2 000

Gebyr for kabelavtale i kommunal grunn

 • Behandlingsgebyr fast for alle kabelavtaler (over 50 m): kr. 4 000
 • Kontrollgebyr per utført kontroll: kr. 2 000
Gebyr for omlasting for helikopter
 • Behandlingsgebyr og leie av grunn: kr. 1 600
 • Kontrollgebyr ved avdekking av misligholdt eller manglende avtale: kr. 2 000

Kostnader til arrangementer
Skilt- og sperremateriell, per arrangement: kr. 3 100

Kulturskolens lokaler

Prisene gjelder for skoleåret 2023/2024

Egenandeler per skoleår

 • Elevplass kjerneprogram, ordinær plass kr. 3 600
 • Elevplass kjerneprogram, inntekt under 4,5 G kr. 800
 • Elevplass fordypningsprogram, ordinær plass kr. 6 850
 • Elevplass fordypningsprogram, inntekt under 4,5 G kr. 800
 • Samspill musikk kr. 1 350
 • Instrumentleie ordinær plass, inkl. mva kr. 600 
 • Instrumentleie, per skoleår, inntekt under 4,5 G , inkl. mva kr. 125

Fakturering skjer en gang per halvår, høst og vår. Kortere kurs, verksteder og lignende har varierende priser, alt etter innhold og form.

Moderasjoner. Det gis:

 • 25 prosent søskenmoderasjon fra barn nr. 2, forutsatt samme betaler
 • 25 prosent moderasjon fra tilbud nr. 2 innenfor fagområdet dans
 • 25 prosent moderasjon fra tilbud nr. 2 innenfor fagområdet nysirkus

Moderasjonen gis til det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Forsørgere som har en samlet bruttoinntekt for husstanden som er under 4,5 G, kan søke om redusert egenandel.

G = grunnbeløpet i folketrygden, som reguleres 1. mai hvert år.

Med bruttoinntekt forstås alle inntekter, også introduksjons- og kvalifiseringsstønad unntatt barnetrygd, sosialstønad, bostøtte, grunn- og hjelpestønad. Det er husstandens samlede inntekt som danner grunnlaget for beregningen. For å kunne søke redusert betaling må søker være registrert fakturamottager. Samboers inntekt skal være med i beregningsgrunnlaget.

Forsørgere som ønsker redusert egenandel, må søke gjennom gjeldende søkeordning. Søknadsskjema "Kulturskolen-søknad om redusert egenandel" finnes på kommunenes hjemmeside. Barnet må ha blitt tildelt plass på kulturskolen før det kan søkes om betalingsreduksjon. Frist for å søke ordningen er 1. september for høsthalvåret og 15. januar for vårhalvåret. Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Det kan kun søkes betalingsreduksjon for et av kulturskolens tilbud per elev per år.

Følgende må vedlegges søknad om betalingsreduksjon:

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto lønnsinntekt inklusiv faste tillegg fra siste måned.
 • Bekreftelse fra NAV på eventuell trygd, stønad, underholdsbidrag, kontantstøtte og lignende.
 • Annen inntekt, for eksempel renteinntekter, leieinntekter eller stipend.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Søknaden behandles når gyldig dokumentasjon er mottatt. Variabel inntekt skal dokumenters for de siste tre måneder. Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.

Utleie av møterom og saler Pris 2023

 • Rom 1, 2, 5, per time kr. 150
 • Dansesal, per time kr. 250
 • Kammersal, per time kr. 250
 • BlackBox, per time kr. 300
 • BlackBox, hel dag kr. 2 700

Utleie er forbeholdt undervisnings-/kulturrelatert aktivitet. Bruk av andre rom, som kjøkken og
garderobe, er mulig etter avtale.

 

 

Hovedbibliotekets aula

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Leiepriser aulaen i hovedbiblioteket
I leieprisen gis det tilgang til foajé, billettluke, garderober/toaletter, aulasalen med scene og
skuespillergarderober. Renhold av gulv er inkludert, men ikke rydding.
 

Åpne arrangement og forestillinger med billettsalg i aulasalen

 • Per arrangement/forestilling kr. 10 000
 • Ekstraforestillinger (samme dag) kr. 5 450
 • Prøvedag kr. 2 800
   

Åpne arrangement og forestillinger med billettsalg for ideelle kulturorganisasjoner i aulasalen

 • Per arrangement/forestilling kr. 3 600   1)
 • Ekstraforestillinger (samme dag) kr. 2 200
 • Prøvedag kr. 1 600

Note: 1) Ny beregning som ikke tar med billettinntekter, men leiepris.
 

Lukkede og åpne arrangement og forestillinger uten billettsalg i aulasalen

 • Mandag til fredag kl. 08-16 kr. 6 800
 • Mandag til fredag kl.16-23 og lørdag til søndag kr. 8 900
   

Leiepriser overlyssalen

Utstillinger

 • Kommersielle utstillere, per dag kr. 2 500
   

I tillegg til utleiepris: 20 prosent av all omsetning

 • Ideelle kulturorganisasjoner/kunstnere som stiller ut egne arbeider per dag kr. 1 500  1)

Note: 1) Prisene justeres over kommunal lønns- og prisvekst som av ny beregning og sammenlikning med tilsvarende leieobjekter.

I leieprisen gis tilgang til foajé, garderober/toaletter og overlyssalen. Renhold av gulv er inkludert, men ikke rydding. Én dag til montering er inkludert i leieprisen. Utstiller er selv ansvarlig for innbetaling av lovbestemte avgifter ved kunstsalg. Utstiller har selv alt ansvar for montering, vakthold, forsikring, markedsføring og demontering. Utstiller er forpliktet til kun å bruke bibliotekets skinnebaserte opphengssystem. Det må under ingen omstendighet festes noe til vegger, tak eller gulv på en slik måte at det medfører hull eller merker. Slike skader må erstattes etter hva det koster å få det reparert av kompetente håndverkere. Utstiller må forholde seg til det generelle utleiereglementet for aulaen.
Utleier har intet ansvar for leietakers eiendeler..
 

Leiepriser for aulaens foajé til møter

 • Per dag (kl. 09-22) kr. 1 500
 • Per dag (kl. 09-15.30) eller kveld (kl. 16-22) kr. 1000

Prisene justeres over kommunal lønns- og prisvekst som av ny beregning og sammenlikning med tilsvarende leieobjekter.

I leieprisen gis tilgang til garderober/toaletter. Renhold av gulv er inkludert, men ikke rydding.
 

Tillegg til leie av lokaler

 • Leie av servicepersonell, per time, ordinære dager kr. 600
 • Leie av servicepersonell, per time, helligdager kr. 1 300
 • Manglende rydding, renhold eller søppeltømming, per påbegynte time kr. 600
 • Stemming av flygel kr. 2 500
Leiepriser - idrett
Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Prisene gjelder primært for organiserte lag/foreninger/grupper, hjemmehørende i Fredrikstad
kommune, som bedriver idrett og aktivitet. For disse gruppene er trening på hverdager (kl. 15.00–22.00) og tildelt sesongtrening for barn/unge (til og med 20 år) gratis i driftssesongen.
For leietakere fra andre kommuner dobles prisene.

Leie ut over anleggenes ordinære åpningstider, per time kr. 895
Gebyr for brudd på reglement/betingelser eller vilkår kr. 1 635

Kongstenhallen

Driftssesong uke 33 - 25

Trening
Idrettshallen – leie per bane 

 • Voksen, per time kr. 430
 • Barn, per time kr. 190
 • Student/honnør, per time kr. 190

Skoler
Skoleidrettsdag kommunal grunnskole (kl. 08-00 – 14.00) per dag kr. 4 365
Andre skoler enn grunnskolen kr 7 960.

Idrettsarrangement

 • Minimumsavgift per bane, voksen, per time kr. 580
 • Minimumsavgift per bane, barn per time kr. 260
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, per dag kr. 4 300
 • Kamp elite (inntil 750 tilskuere) per gang kr. 5 460
 • Kamp elite (over 750 tilskuere) per gang kr. 7 880

Messer, konserter, utstillinger

 • Minimumsavgift per bane, per dag kr 6 615

Møterom

 • Møterom Hals, per time kr. 150
 • Møterom Frederik, per time kr. 200
 • Te-kjøkken, per time kr. 150
 • Garderober, per time kr. 195

Idrettshaller:

Driftssesong uke 33-25

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190
 • Student/honnør, minimumsavgift per time kr. 190

Idrettsarrangement 

 • Minimumsavgift per bane, voksen, per time kr. 580
 • Minimumsavgift per bane, barn per time kr. 260
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, per dag kr. 4 300

Møterom

 • Lite, per time kr. 175
 • Stort, per time kr. 235

Kiosk 

 • Liten, per gang kr. 305
 • Stor, per gang kr. 605

 

Aktivitetssaler:

Driftssesong uke 34-25

Idrett, kor, korps og øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (til og med 20 år) i Fredrikstad kan leie aktivitetssalene gratis til formål som ikke inntektsbringende. Det samme gjelder for barnehager på dagtid i de salene det er ledig tid, samt i de idrettshallene som på dagtid fungerer som gymsaler for sin nærskole. Voksenkor og -korps som er medlem av et studieforbund får leie gratis på ukedager i tidsrommet kl. 17–22, jamfør voksenopplæringsloven.

Trening

 • Liten, voksen, per time kr. 180
 • Liten, barn, per time kr. 100
 • Liten, student, per time kr. 100
 • Stor, voksen, per time kr. 320
 • Stor, barn, per time kr. 165
 • Stor, student, per time kr. 165

Arrangement

 • Liten sal, voksen, per time kr. 250
 • Liten sal, barn, per time kr. 145
 • Liten sal, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, per dag. Overnatting, per døgn kr. 2 240
 • Stor sal, voksen, per time kr. 430
 • Stor sal, barn, per time kr. 220
 • Stor sal, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, per dag, overnatting, per døgn kr. 2 920

 

Stjernehallen:

Driftssesong uke 33-13

Trening

 • Baneleie – idrettslag, voksen kr. 430
 • Baneleie – idrettslag, barn kr. 190

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 800
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 260
 • Kamp elite (inntil 1 000 tilskuere) per gang kr. 5 460
 • Kamp elite (over 1 000 tilskuere) per gang kr. 8 475
 • Skoleidrettsdag per time kr. 455

 

Sentralidrettsanlegget:

Driftssesong 15. april – 1. oktober

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190

Idrettsarrangement

 • Skoleidrettsdag, per gang kr. 1 955
 • Hovedbane, voksen, per time kr. 580
 • Hovedbane, barn per time kr. 260
 • Friidrett arrangement, voksen, per time kr. 580
 • Friidrett arrangement, barn, per time kr. 260

Hovedbanen på Sentralidrettsanlegget benyttes kun til kamper.
  

Fredrikstad stadion:

Stenges ved snøfall.

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 1 190
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 260

 

Andre idrettsanlegg:

Østfoldhallen
(omfattes ikke av priser og betingelser for øvrige idrettsanlegg)

 • Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00, per time kr. 1 635
 • Mandag - torsdag kl. 16.00 - 21.00, per time kr. 1 960
 • Mandag - torsdag kl. 21.00 - 23.00, per time kr. 1 635
 • Fredag kl. 16.00 - 22.00, per time kr. 1 635
 • Lørdag - søndag kl. 08.00 - 12.00, per time kr. 1 635
 • Lørdag - søndag kl. 12.00 - 21.00, per time kr. 1 635
 • Kamp med billettinntekter, per time kr. 2 400
 • Idrettsarrangement, per time kr. 2 185
 • Kiosk per dag kr. 2 000

Idrettsarrangement over en dag, etter avtale.
Andre arrangementer (ikke idrett), etter avtale.
 

Merkur 1 kunstgressbane

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 885
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 260

 

Grus og gressbaner:

Driftssesong 15. april – 1. oktober
Trening er gratis.

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 330
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 170
 • Heldagsarrangement idrett, voksen, per gang kr. 2 370
 • Heldagsarrangement idrett, barn, per gang kr. 2 370
 • Idrettsarrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag kr. 2 965
 • Idrettsarrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag kr. 2 965
 • Andre heldagsarrangement, voksen, minimum per gang kr. 3 255
 • Andre heldagsarrangement, barn, minimum per gang kr. 3 255
 • Leie til parkeringsformål med gebyrinnkreving på Tollbodplassen, per dag kr. 2 175
 • Leie til parkeringsformål uten gebyrinnkreving på Tollbodplassen, per dag kr. 550

 

Svømmehaller:

Kongstenhallen og Gaustadhallen

Driftssesong Gaustadhallen uke 34 – 36 og uke 22 – 25, kun hverdager
Driftssesong Kongstenhallen uke 33 – 35

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190
 • Svømmekurs, per time kr. 400

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 580
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 260
 • Arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, per dag kr. 4 300

Friluftsbadet
Pris etter avtale.
 

Svømmebasseng:

Driftssesong uke 34-25

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 430
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 190
 • Svømmekurs, per time kr. 400
   

4.1.1 Offentlig bad

Barn 0-3 år gratis.
Rabattert pris til barn 3-18 år, student 18+ med studentbevis, honnør med bevis, vernepliktige soldater med bevis og veteraner med Forsvarets Veterankort. Ved bedriftsavtaler, arrangementer og aktiviteter – pris etter avtale.

Kongstenbadet svømmehall og friluftsbadet

 • Enkeltbillett, voksen, per gang kr. 105
 • Enkeltbillett friluftsbadet, voksen, per gang kr. 115
 • Enkeltbillett, barn, per gang kr. 55
 • Enkeltbillett friluftsbadet, barn, per gang kr. 65
 • Enkeltbillett, student/honnør/soldat/veteraner, per gang kr. 75
 • Enkeltbillett friluftsbadet, student/honnør/soldat/veteraner, per gang kr. 85
 • Ikke badende svømmehall per gang kr. 40
 • Kortavgift plastklippekort (ved førstegangskjøp, eller når mistet) kr. 45
 • Klippekort 10 ganger, voksen kr. 1 000
 • Klippekort 10 ganger, barn kr. 500
 • Klippekort 10 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 700
 • Klippekort 20 ganger, voksen kr. 1 900
 • Klippekort 20 ganger, barn kr. 900
 • Klippekort 20 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 1 300
 • Klippekort 40 ganger, voksen kr. 3 600
 • Klippekort 40 ganger, barn kr. 1 600
 • Klippekort 40 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 400
 • Sesongkort svømmehall, voksen kr. 2 810
 • Sesongkort svømmehall, barn kr. 1 125
 • Sesongkort svømmehall, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 250
 • Sesongkort friluftsbadet, voksen kr. 3 385
 • Sesongkort friluftsbadet, barn kr. 2 030
 • Sesongkort friluftsbadet, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 810
 • Årskort, voksen kr. 4 395
 • Årskort, barn kr. 2 250
 • Årskort, student/honnør/soldat/veteran kr. 3605


Gaustadbadet og Gressvikbadet

 • Enkeltbillett, voksen, per gang kr. 70
 • Enkeltbillett, barn, per gang kr. 50
 • Enkeltbillett, student/honnør, per gang kr. 50
 • Klippekort 10 ganger, voksen kr. 620
 • Klippekort 20 ganger, voksen kr. 1 100
 • Klippekort 20 ganger, barn kr. 650
 • Klippekort 20 ganger, student/honnør kr. 650
 • Klippekort 40 ganger, barn kr. 1 100
 • Klippekort 40 ganger, student/honnør kr. 1 100

  

 

Lisleby samfunnshus og administrasjonsbygg

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Kommunale møter og politiske partier benytter møterom på Lisleby samfunnshus og i administrasjonsbyggene uten kostnad.

Lisleby samfunnshus og administrasjonsbygg

 • Lisleby samfunnshus – Store sal – halv dag dag/kveld kr. 1 488
 • Lisleby samfunnshus – Store sal – hel helg fredag-søndag kr. 7 500
 • Lisleby samfunnshus – Lille sal – halv dag, dag/kveld kr. 780
 • Leie av servicepersonell, per time per dag mandag-fredag kr. 960
 • Leie av servicepersonell, per time per dag lørdag-søndag (helligdager) kr. 1 380
 • Rolvsøy rådhus – Kommunestyresal, per dag alle dager kr. 1 050
 • Onsøy rådhus – Store sal, per dag alle dager kr. 1 650
 • Gebyr for brudd på reglementet, betingelser eller vilkår kr. 1 638 
   
Skatehallen

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

 • Per dag, over 20 år kr. 60
 • Halvårskort, over 20 år kr. 900

Det tilbys gratis halvårskort for de som blir med aktivt i dugnadsgjengen (3-4 dugnadsdager i halvåret).

Klasserom og kulturarenaer (kun klasserom og kulturarenaer)

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

 
Utleieperiode/driftssesong er uke 34-25. Det er ikke utleie i skolens ferier eller på helligdager. Idrett, kor, korps og øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (til og med 20 år) hjemmehørende i Fredrikstad kan leie lokaler gratis til trening/øvelser og ikke-inntektsbringende formål – gjelder ikke overnatting.

Voksenkor og -korps som er medlem av et studieforbund kan leie gratis på ukedager i tidsrommet 17.00-22.00, jf. voksenopplæringsloven.

 • Klasserom, voksen, per time kr. 180
 • Klasserom barn, per time kr. 100
 • Kulturarena, voksen per time kr. 320
 • Kulturarena, barn per time kr. 165
 • Klasserom i helg (per dag) /arrangement med billetsalg / deltakeravgift kr. 1 600
 • Kulturarena i helg (per dag) /arrangement med billettsalg /deltakeravgift kr. 2 240
 • Skole til overnatting (kun klasserom og kulturarena), minimum per overnatting kr. 3 630
 • Gebyr for brudd på reglementet, betingelser eller vilkår kr. 1 638

Utleieperioden er 1. september – 31. mai. Prisene er per rom, og klasserom/kulturarena er likestilt. Det er ikke utleie i skolens ferie eller på helligdager. Utleie i helger gjøres kun etter spesiell avtale.

Idrett, kor, korps og øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (til og med 20 år)
hjemmehørende i Fredrikstad kan leie lokaler gratis på hverdager mellom kl. 17.00 og 22.00. Nevnte grupper kan også leie lokaler gratis i helgene, til ikke-inntektsbringende formål – gjelder ikke overnatting.

Ved utleie til private formål, organisasjoner/lag/foreninger ikke-hjemmehørende i Fredrikstad,
inntektsbringende aktiviteter og aktiviteter for voksne som ikke er lovpålagte, faktureres full pris.

Speilet

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Åpne arrangementer/forestillinger

 • Per arrangement/forestilling kr. 12 000 1)
 • Per ekstraforestilling (gjelder samme dag) kr. 6 500
 • Per prøve, dag eller kveld kr. 4 500
 • Røde dager, per arrangement/forestilling kr. 15 000
  Note 1) Prisene er oppjustert grunnet oppgradering av teknisk utstyr

Leieprisene er på nivå med sammenlignbare hus i region Østfold.

Åpne arrangementer/forestillinger for ideelle kulturorganisasjoner Pris 2023

 • Per arrangement/forestilling, mandag – søndag kr. 5 000
 • Per ekstraforestilling (gjelder samme dag) kr. 4 000
 • Per prøve, dag eller kveld (inntil 8 timer) kr. 4 000
 • Røde dager, per arrangement/forestilling kr. 7 000

Leieprisene er på nivå med sammenlignbare hus i region Østfold.

Lukkede arrangementer/forestillinger uten billettsalg Pris 2023

 • Mandag – fredag, kl. 08–16 kr. 8 000
 • Mandag – fredag, kl. 16–23 kr. 12 000
 • Lørdag – søndag kr. 12 000
 • Røde dager kr. 15 000

Leieprisene er på nivå med sammenlignbare hus i region Østfold.

Tillegg til leie av lokale Pris 2023

 • Leie av teknikere i inntil 8 timer (lyd og lys) kr. 5 000
 • Etter 8 timer, hverdager, per time kr. 525
 • Etter 8 timer, helg, per time kr. 625
 • Leie av teknikere til kun avvikling av forestilling kr. 3 000
 • Setting av fastlys kr. 2 500
 • Leie av flygel, inklusive stemming (flygel er i Blå Grotte) kr. 4 000
 • Leie av piano, inklusive stemming (piano på Speilet) kr. 2 500
 • Rigging/servicepersonell inntil 5 timer hverdag/dagtid, per time kr. 525
 • Rigging/servicepersonell inntil 5 timer kveld/helg, per time kr. 625
 • Rigging av bord og stoler i sal kr. 2 500
 • Leie av projektor pr. dag Blå Grotte, profesjonelle kr. 2 000
 • Leie av projektor pr. dag Blå Grotte, ideelle kr. 1 000
 • Leie av projektor pr. dag Speilet, profesjonelle kr. 1 000
 • Leie av projektor pr. dag Speilet, ideelle kr. 500
 • Leie av trådløse mygger utover 6 sett, pr. dag, pr. sett kr. 500
 • Leie av trådløse mygger utover 6 sett, pr. uke, pr. sett kr. 1 500

Helligdager: Etter avtale

St.Croix-huset

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Utleie av møterom og saler

 • Lite møterom maks 8 pers. (Kjellerstua, Nier`n, Åtter`n, Lille My) før kl. 16 kr. 50
 • Lite møterom maks 8 pers. (Kjellerstua, Nier`n, Åtter`n, Lille My) etter kl. 16 kr. 80
 • Mellomstort møterom, mellom 7-28 pers (Tier`n,Elver`n, Kunstverket, Annekset) før kl. 16 kr. 80
 • Mellomstort møterom, mellom 7-28 pers (Tier`n,Elver`n, Kunstverket, Annekset) etter kl. 16 kr. 100
 • Ved leie av møterom på dagtid må det bestilles møtepakke, per person kr. 285

Dette inkluderer leie av rom, dagens lunsj og utstyr. Kaffe, te og frukt må bestilles i tillegg, og er ikke inkludert i prisen. Det er ikke tillatt med medbrakt mat eller drikke.

Studenter og ungdom inntil 20 år, som ikke mottar tilskudd eller er del av en organisasjon som mottar tilskudd, kan benytte rom til dans, teater, møter og annen kulturvirksomhet, gratis. Generelt kan redusert utleiepris vurderes i henhold til virksomhetens kriterier for redusert leie, eksempelvis lav betalingsevne eller oppstarthjelp til nye aktiviteter.

Veteraner med Forsvarets Veterankort gis 20 kroner billettrabatt av opprinnelig utsalgspris. Dette gjelder kun arrangementer der St. Croix er arrangør.

Utleie av Lillesal og Storesal (ikke møtevirksomhet):

 • Lillesal, pris uten billettsalg kr. 1 500
 • Lillesal, pris med billettsalg kr. 3 000
 • Storesal, pris uten billettsalg kr. 2 300
 • Storesal, pris med billettsalg kr. 5 0001)

Note:
Inkluderer nå mikrofon. Storsalen leies ut med enkel lydpakke, som en mikrofon
Teknisk utstyr, rigging og teknisk bistand inngår ikke i leie av salene. Dette må avtales på forhånd med teknisk ansvarlig.

Tillegg til leie av storsal

 • Storsal – full pakke (i tilegg til leie) 6 500
 • Storsal – medium pakke (monitor 2 stk, inntil 10 mikrofoner, Di- boks) 2 000
 • Storsal – konferansepakke mandag-fredag (ink. leie av sal, lunsj, prosjektor, lerret, inntil 5 mikrofoner og lyd fra PC) pr. person 500
 • Storsal – konferansepakke kveld/helg. (ink. prosjektor, lerret, inntil 5 mikrofoner og lyd fra PC) 750
 • Fastlys Kefescenen, utescenen, Store- og Lillesal 1 500
 • Lydpakke (inkl. i full pakke) 3 500
 • Lyspakke (inkl. i full pakke) 3 000
 • Lydtekniker inntil 8 timer (gjelder leie av husets tekniker/kjentman. Ved innleie av eksern tekniker må pris avtales på forhånd 3 500

Utescenen

 • Utescenen med billettsalg og tilgang til toaletter via nøkkelkort, utenfor
  ordinær åpningstid kr. 1 000

Musikkværste – kreative verksteder

 • Øvingsrom, voksne over 20 år, per økt (2 timer) kr. 80
 • Øvingsrom, ungdom, per økt (2 timer) Gratis
 • Kreative verksteder, per gang 1) kr. 125

Note: 1)
Det gis 25 prosent søskenmoderasjon på full pris fra barn nr. 2, forutsatt samme betaler.
Studio: Etter avtale

Strandstua, Arisholmen, Solhaug og Isegran

Priser fra 1. januar 2023.

Strandstua

 • Hverdag med overnatting - første natt: kr. 5 500
 • Hverdag med overnatting - påfølgende natt: kr. 4 500
 • Hel uke (mandag til søndag) kr. 20 000
 • Helg med en overnatting (fredag til lørdag eller lørdag til søndag): kr. 5.600,- *)
 • Helg (fredag til søndag): kr. 10 500,- 
 • Ekstra leietid, per time: kr. 520,-
 • Gebyr for brudd på reglement, betingelser eller vilkår: kr. 1 638

Renholdstjenester er inkludert i leieprisen. 

Arisholmen
Priser og utleie av Arisholmen administreres av Maritime Center Fredrikstad AS.
www.maritime-center.no/arisholmen

Priser og utleie av Solhaug (Onsøy) administreres av Naturbarna AS
www.facebook.com/Solhaug-771770716272943/

Priser og utleie av lokaler på Isegran administreres av Minemagasinet AS
www.minemagasinet.no

 

Priser for leie av lokaler og arealer

 

Sist oppdatert: 19. juli 2023