Min side Meld fra
Kontakt oss

Vertskommune for næringslivet

En av kommunens viktigste oppgaver er å skape et godt, forutsigbart og attraktivt miljø for næringslivet. Dette fordrer at kommunen er sin rolle som vertskap for næringslivet bekjent, og at man er åpen og imøtekommende i møtet mellom kommune og næringsliv. Rollen som vertskap utvikler seg i takt med utviklingen av nye og eksisterende næringer, og i utviklingen av kommunens roller og oppgaver.

Blant de viktigste oppgaver vi som kommune har i dette feltet er å:

  • Sørge for at næringslivets arealbehov ivaretas
  • Gi forutsigbare rammer for næringslivet
  • Være lyttende til næringslivets behov i forhold til kommunal planlegging og saksbehandling

Kommunale oppgaver omfatter et bredt felt, og næringslivets ønsker kan i mange tilfeller være i motsetning til andre behov som kommunen skal ivareta for sine innbyggere. Vi tror at god og tett dialog med næringslivet gjør det mulig å fine løsninger som løser konflikter og gjør kommunen attraktiv for næringslivet. Det følgende beskriver noen områder vi jobber med å fremme et godt vertskap for næringslivet.

 

Fredrikstad kommunes næringsforum

Fredrikstad kommunes næringsforum er et dialog- og samarbeidsforum mellom Fredrikstad kommune og representanter for nærings- og arbeidslivet samt akademia.

Formålet med Fredrikstad kommunes næringsforum er å styrke samarbeidet mellom de deltakende partene om håndtering av viktige spørsmål og utfordringer innen nærings- og arbeidsplassutvikling lokalt i Fredrikstad kommune og regionalt i Søndre Viken.  

Forumet bidrar til å styrke Fredrikstad kommunes næringsrettede arbeid, og dialogen mellom nærings- og arbeidslivet, næringsrelevante aktører og kommunen, med særlig vekt på framtidsrettet, bærekraftig og smart vekst og arbeidsplassutvikling. Forumet fungerer som en møteplass for kunnskapsdeling, strategisk diskusjon og etablering av felles forståelse for hvordan deltakerne og aktørene best kan samarbeide og jobbe for å møte og håndtere felles utfordringer og målsettinger på næringsområdet.

Fredrikstad kommunes næringsforum behandler ikke enkeltsaker eller tildeling av tilskuddsmidler.

Næringsverten

Det mest synlige tegnet på at kommunen er sin rolle som vertskap bevisst er etablering av en egen Næringsvert i kommunen. Dette er en ressurs som er dedikert å følge opp og bistå bedrifter i deres kontakt med kommunen. Det være seg om bedriften har en regulerings- eller byggesak, om den søke om en kommunal tillatelse til noe eller bare trenger informasjon eller ønsker å komme i kontakt med rett person i kommunen. Næringsverten er da rett person å kontakte. Næringsverten er Eystein Kleiven. Ta kontakt med ham på epost eyskle@fredrikstad.kommune.no eller på telefon 984 34 492.

Næringsplan for Fredrikstad kommune 2021-2024

Næringsplan er utarbeidet som et verktøy som Fredrikstad kommune skal bruke for å tilrettelegge for næringsutvikling. Næringsplanen er delt i to. Den første delen er et kortfattet strategidokument som omtaler utfordringsbildet, målsetting og strategier. I den andre delen kan man lese mer om nåsituasjonen, spesielle utfordringer og forslag til strategier og tiltak. En av Fredrikstadsamfunnet hovedutfordringer er at antall arbeidsplasser ikke vokser i takt med befolkningsveksten. Et formål med næringsplanen er å øke antall arbeidsplasser i kommunen og regionen, og å øke andelen av befolkningen som er i arbeid. Målene i planen strekker seg til 2024, og kan kort oppsummeres som følger:

  • Bedrifter ønsker å etablere seg i Fredrikstad og Søndre Viken
  • Det er attraktivt å drive næringsvirksomhet, og eksisterende bedrifter finner rom for vekst
  • En kommune, et forsknings- og utviklingsmiljø og et næringsliv som sammen stimulerer til nyskaping, innovasjon og entreprenørskap
  • Næringslivet og offentlig sektor har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer
Kontaktpersoner 
Kari_WEB.jpg
Kari Halvorsrud
næringssjef

Kari er næringssjef og leder virksomhet næring. Foruten å ha mye kontakt med næringslivet og Fredrikstad Næringsforening, jobber hun tett sammen med Osloregionen og Søndre Viken Næringsregion. Kari har også nær kontakt med den kommunale ledelsen og påser at strategier, handlingsplaner og budsjetter kommer på plass. Hun fører tilsyn med oppgaver knyttet til Smart- og Næringsfondet.

Mobil: 926 16 081

E-post: kaehal@fredrikstad.kommune.no

Trond Åge Langvik
Rådgiver

Trond følger opp bedriftsnettverkene Borg Plast Net og Gjenvinning Østfold. Han er også sterkt involvert i programområdet Smart City. Forøvrig har han ansvaret for kontakten med FoU, miljøene slik som Høgskolen i Østfold og Østfoldforskning. Trond er sentral i arbeidet med Næringsplanen og Næringsfondet.

Kontor: 69305618 Mobil: 41211611

E-post: trolan@fredrikstad.kommune.no

Eystein Kleiven
Næringsvert

Eystein er Næringsvert og har således utstrakt kontakt med bedrifter i kommunen. Han påser at næringslivet blir tatt hånd om på best mulig måte når de er i prosess med kommunen. Forøvrig er Eystein med i flere INTERREG prosjekter.

Kontor: 69305627 Mobil: 98434492

E-post: eyskle@fredrikstad.kommune.no

Sandra Marie Andersen
Næringsutvikler

Sandra er næringsutvikler og har kontakt med utdanningsmiljøet i kommunen. Hun har ansvar for prosjektet Attraktiv Studentby. Hovedmålet med prosjektet er å gjøre Fredrikstad mer attraktiv som studentby.

Kontor: 69305685 Mobil: 99398453

E-post: saiand@fredrikstad.kommune.no

Anna Gyüre-Szamosi
næringsutvikler

Anna er næringsutvikler og har ansvar for regional næringssamarbeid i Osloregionen og i Søndre Viken Næringsregion. Foruten å ha mye kontakt med næringslivet, jobber hun med koronamidlene, med Smart- og Næringsfondet og med kommunikasjon.

Kontor: 69305692 Mobil: 94147476

E-post: anngyu@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 22. februar 2021