Smart- og næringsfondet

Det er i formannskapet 02.04.2020 vedtatt at Smart- og næringsfondet åpnes for å motta søknader kontinuerlig gjennom året i 2020. Fondet rettes mot innovative og aktivitetsskapende tiltak, som kan ha virkning under og etter koronakrisen. Fondets øvrige retningslinjer opprettholdes.

Søknader kan sendes på epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no.

Vedtatte retningslinjer for Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond 


Formål

Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond skal primært bidra til å gjennomføre gjeldende strategier i Fredrikstad kommunes næringsplan og i Smart Fredrikstadprogrammet.
Fellestiltak som øker verdiskaping gjennom synergier og vekst, samt tiltak som bidrar til et mer bærekraftig samfunn, prioriteres, herunder også sosialt entreprenørskap.

Tildelingskriterier

 • Ved bruk av fondet skal det legges vekt på om tildelingen utløser ekstern finansiering. Generelt sett bør støtteintensiteten ikke overstige 50 prosent av totalbudsjettet. Der hvor større selskaper er med i tiltakene bør støtteintensiteten ikke overstige 30 prosent av totalbudsjettet. Ved tiltak hvor kommunen har en spesielt stor fordel av tiltaket kan høyere støtteintensitet tillates.

 • Tilskudd bør normalt ikke tildeles til enkeltbedrifter, verken bedrifter i en etableringsfase eller etablerte bedrifter, og skal ikke brukes til generelle driftsoppgaver.

  Det kan imidlertid gis tildelinger til enkeltbedrifter når disse synes å ha et spesielt stort potensiale for å skape mange nye arbeidsplasser, høy verdiskaping eller sterkt underbygger målene i Smart Fredrikstad-strategien.

 • Smart- og næringsfondet kan investere i aksjefond som er rettet mot nyetablerte selskaper, dersom aksjefondets innretning er slik at det vil kunne stimulere til vekst innenfor prioriterte områder i kommunen/regionen.

  Smart- og næringsfondet går ikke inn i enkeltaksjer, med mindre kommunen har en klar rolle i selskapets virksomhet.

  Fondet kan investere opptil 200.000 kroner per år i folkefinansiering (crowdfunding), dersom lokale/regionale selskaper benytter seg av slik finansiering.

 • Smart- og næringsfondet kan ikke støtte kultur- eller reiselivsarrangementer, men kan støtte tiltak som bidrar til at kultur- og reiselivsnæringen øker sin evne til å gjennomføre slike tiltak.

 • Formannskapet kan, i forkant av utlysing, beslutte at den aktuelle utlysingen skal rettes mot spesielle innsatsområder. I forbindelse med utlysingen kan det også inviteres til en konkurranse hvor det etterspørres en leveranse på et definert område.

 • Søknader til fondet må minimum inneholde en beskrivelse av tiltaket, en beskrivelse av aktørene som er med i tiltaket, en finansieringsplan, samt en oversikt over hvilken annen offentlig støtte søkeren har mottatt de siste tre årene. Det vil bli lagt vekt på at det gjøres en gevinstberegning og at det foreligger en plan for å realisere gevinsten.

Saksbehandling

 • Tildelinger fra smart- og næringsfondet utlyses normalt to ganger i året, med søknadsfrist 1. februar og 1. september.

  Ved spesielle anledninger vil fondet kunne bli utlyst flere ganger årlig, eller utlysingstidspunktet kan forskyves for å oppnå skjønnsmessige effekter.

Utlysingen skjer på kommunens  nettsider, i lokalaviser samt gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no .

 • Søknader mottas gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no

 • Kommuneadministrasjonen er sekretariat for fondet, og forbereder søknadene for politisk behandling.

 • Rådmannen kan ved behov etablere arbeidsgrupper for vurdering av søknader, bestående av både kommunalt ansatte og eksterne medlemmer. I tilfeller hvor arbeidet med å vurdere søknader er spesielt omfattende, kan det gis en økonomisk kompensasjon for arbeidet til eksterne bidragsytere.

 • Søknader om tilskudd på mer enn 200.000 kroner avgjøres av formannskapet.
  Rådmannen kan avgjøre søknader om tilskudd på inntil 200.000 kroner. Formannskapet kan gi rådmannen fullmakt til å disponere et gitt beløp fra fondet til et definert satsingsområde.

 • Det skal årlig utarbeides en årsrapport som beskriver fondets disponeringer, samt utviklingen  av tiltakene. Her skal også annen ekstern finansiering synliggjøres.

  Rådmannen orienterer løpende formannskapet om søknader og tildelinger/avslag behandlet på delegert fullmakt.

  Formannskapet er klageinstans for søknader som er behandlet av rådmannen. Bystyret er klageinstans for søknader som er behandler av formannskapet.

Forutsetninger for å motta støtte

Midlene kan ikke benyttes i strid med nasjonale og internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør av annen næringsvirksomhet.

Behandlingen foregår i samsvar med forvaltnings- og offentlighetsloven, samt lov om offentlig støtte, EØS-avtalens regler om offentlig støtte artikkel 61, og lov om offentlige anskaffelser.


Hvis tilskudd overstiger 200.000 kroner skal det opprettes en egen bankkonto hvor pengene blir satt inn.


Det skal føres prosjektregnskap, hvor kommunen har innsyn/mulighet for revisjon.


Det skal årlig rapporteres om måloppnåelse, framdrift og økonomi i prosjektene som mottartilskudd.

Sist oppdatert: 15. april 2020
Næringssjef
Helge Hasvold
Telefon

69305602 / 916 03 444

Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse
Nygaardsgt. 16, 3. etg rådhuset
1606 Fredrikstad
E-post
helhas@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart

 

 


Se større kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.