Min side Meld fra
Kontakt oss

Forskning og utdanning

Utdanningsmiljø

I Fredrikstad vil du finne en rekke institusjoner og virksomheter som jobber med forskning og utdanning. Fredrikstad kommune er vertskapsby for flere utdanningsinstitusjon, blant annet Høgskolen i Østfold, Fagskolen i Viken, og Fredrikstad og Oslo FagakademiHøgskolen i Østfold har for eksempel linjer for innovasjon og prosjektledelse, bygg, helse, maskin og kjemi. Utdanningsinstitusjonene er viktig for Fredrikstad kommune, slik at næringslivet og offentlig sektor har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer. Kort oversikt over høgskole, fagskoletilbudet og over videregående tilbud i Fredrikstad finner du her

Attraktiv Studentby

Det anses som viktig for Fredrikstad kommune å ha et tett samarbeide med studentene og Høgskolen i Østfold. Gjennom flere år har det vært et samarbeidsforum hvor Fredrikstad kommune, og studentene fra Høgskolen i Østfold har opprettholdt en dialog. Det arbeides for å videreutvikle samarbeidsforumet, for å gjøre Fredrikstad mer attraktiv som studentby. Arbeide vil gå under navnet, Attraktiv Studentby. Det vil bli etablert en egen styringsgruppe og utviklingen blir målt gjennom nasjonale undersøkelser, slik som SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Les mer om SHoT-undersøkelsen her.

Forskningsmiljøet

I Fredrikstad og i regionen rundt oss finnes det mange spennende forskningsmiljøer. Samarbeidet mellom Høgskolen i Østfold, Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) og Fredrikstad kommune har utviklet seg positivt gjennom flere år. Stadig flere studenter er engasjert i samfunnsmessige problemstillinger og Fredrikstad kommune har støttet NORSUS finansielt i flere prosjekter. Kort oversikt over aktører i forskningsmiljøet finner du her.

Slik samarbeider vi med forskningsmiljøene

Støtte opp om næringsklynger

  • Vi deltar aktivt i lokale og regionale nettverk. Fredrikstad kommune har hatt rollen som sekretær for nettverkene Gjenvinning Østfold og Borg Plast-Net siden oppstart og vi har også vært aktivt med i de strategiske diskusjonene. Nettverkene var blant initiativtakerne til opprettelsen av Norsk Senter for Sirkulærøkonomi.
  • Vi støtter opp om start-up- og scale-up-miljøer. Fredrikstad kommune er medlem av Drivhuset AS sitt styre.
  • Fredrikstad kommune støtter også ulike nettverk med finansiering basert på søknader til Smart- og Næringsfondet.

Smart kommune

  • Fredrikstad kommune bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom Smart Fredrikstad programmet. Smart Fredrikstad er et programområde med en prosjektportefølje som skal gjøre byen smartere. Vi ønsker å tilby nye tjenester overfor borgerne og benytte ny teknologi til å gjøre tjenestene våre mer kostnadseffektive. Smart Fredrikstad er også en invitasjon til næringslivet om å delta i arbeidet. Kommunen skal gjøre data tilgjengelig for alle som ønsker det slik at det kan gjøres forskning og utvikling, testing og implementering i fullskala i byen. Smart Fredrikstad har en egen nettside som du finner her.
  • Det er viktig å legge til rette for samskaping mellom kommunen og næringslivet. Sammen med forskningsmiljøer og bedrifter har det vært gjennomført flere samlinger og workshops i den hensikt å utvikle nye innovative tjenester og produkter. 

Grønne skifte og sirkulærøkonomi

  • Fredrikstad kommune deltar i flere ulike prosjekter med fokus på bærekraftsdimensjonene. Fredrikstad (og da særlig Øra industriområde) har lenge jobbet med sirkulærøkonomi og industriell symbiose. Skal vi klare å redusere utslippene av klimagasser så er det viktig at man får til et godt samarbeid mellom både kommune, innbyggere, bedrifter og FoU miljøer. For at bedrifter skal fortsette å utvikle seg og være lønnsomme så er det viktig at de klarer å omstille seg til en sirkulærøkonomisk fremtid. Dette er også viktig for å utvikle nye arbeidsplasser. Smart- og Næringsfondet bidrar også til at gode prosjekter med fokus på det grønne skiftet og sirkulærøkonomi blir ofte prioritert. 
  • Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune har til sammen fått tilskudd på 14 millioner kroner fra EU-programmet Horisont Europa til et internasjonalt prosjekt innen sirkulærøkonomi i 2022. Prosjektet TREASoURcE (Territorial and regional demonstrations of systemic solutions of key value chains and their replication to deploy circular economy) handler om å identifisere, og eventuelt videreutvikle, ulike sirkulærøkonomiske løsninger og vi samarbeider med 15 partnere fra syv nasjoner. Prosjektets totale budsjett er ca 100 millioner norsker kroner og varighet er 4 år. Prosjektet er en anerkjennelse av at vi gjør mye bra innen sirkulærøkonomi.

Digitalisering

Fredrikstad kommune digitaliserer sine egne produkter og tjenester og  vi driver også med digitaliseringssamarbeid regionalt.

Økt samhandling på tvers

  • Fredrikstad kommune ønsker å bidra til økt samhandling med lokale og regionale aktører. Gjennom bruk av utviklingsavtaler vil kommunen stimulere til innovasjon i lokalt næringsliv.
  • Kontakten med Høgskolen i Østfold stimuleres gjennom to satsinger; (1) Attraktiv studentby og (2) en nærmere kontakt mellom høgskolens og kommunens ledelse.
  • Gjennom arbeidet med sirkulærøkonomi og biologisk bærekraft styrkes samarbeidet med NORSUS og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Forsknings- og utviklingsprosjekter

Nedenfor følger noen eksempler på forsknings- og utviklingsprosjekter som Fredrikstad kommune (næringsavdelingen) deltar i.

Innovasjon gjennom industriell symbiose

Prosjektets mål er å sikre at alle material- og energiressurser i Øra-området blir utnyttet mest mulig effektivt og at virksomheten samlet i Øra-området er tilnærmet klimanøytral gjennom økt samhandling mellom bedriftene og virksomhetene i området (industriell symbiose). Mer om dette finner du her.

EarthResque

Et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall. Ledes av NMBU (Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet). 

Borg CO2 (karbonfangst)

Karbonfangst, bærekraftig bruk og lagring vil bli helt avgjørende i kampen for et bedre klima i årene som kommer. CCS-klynga på Øra er blant pionerene for å etablere ny industri basert på denne teknologien, en industri som har potensiale for å kunne skape mange arbeidsplasser i årene som kommer. Mer om Borg CO2 finner du her.

Mentorordningen (EU_Horisont for offentlig sektor)

Dette er et prosjekt ledet av Forskningsrådet og EU-nettverket FINN EU. Prosjektet er ment å være en mentorordning for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å søke Horisont 2020/Horisont Europa. Målet er å gi aktørene skreddersydd og gratis hjelp. Om mentorordningen finner du mer informasjon på Forskningsrådet sin nettside

Sist oppdatert: 23. februar 2021