Støy

Innhold

”Støy” kan defineres som uønsket lyd som virker forstyrrende. Svært kraftig støy kan føre til hørselsskader. Annen støy kan i varierende grad gi helseplager, særlig dersom det forstyrrer nattesøvnen eller forstyrrer vanlig rekreasjon og hvile. 

Klage på støy

Virksomhet Miljø og landbruk, faggruppe Miljø har et generelt ansvar for å vurdere situasjoner med potensielt helseskadelig støy etter folkehelseloven og etter forskrift om miljørettet helsevern. Det vil imidlertid i mange situasjoner være andre myndigheter som er den rette instansen å kontakte.

arbeidsplasser har virksomhetslederen ansvar for at ansatte gis tilstrekkelig beskyttelse mot hørselsskader, og at støygrensene satt av Arbeidstilsynet overholdes.

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ved hendelser der det oppstår støy, for eksempel bråk og uro eller avspilling av høy musikk fra private fester, er politiet rette myndighet å kontakte. Politivedtektene gir rammene for hvordan politiet håndterer akutte støysituasjoner.

Støyrapport

Rapporten beskriver arbeidet med og resultatet av strategisk støykartlegging for byområde Fredrikstad - Sarpsborg. Kartlegging av støy er lovpålagt gjennom forurensningsforskriften, og omfatter utendørs støynivå fra veier, jernbane, havnevirksomhet, flyplasser og industri. Kartleggingen skal følges opp med en handlingsplan mot støy som skal være ferdig innen 30.juni 2018.

Samlet støyrapport byområde Fredrikstad-Sarpsborg 2018-2023

Veistøy

Trafikk kan gi forstyrrende lydnivå, og mange boliger ligger slik til at de berøres av trafikkstøy. Hvem som er ansvarlig myndighet avhenger av hva slags vei det er snakk om. Det er den ansvarlige myndighet som vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart. Støyforhold er et viktig ledd i planlegging av nye veiprosjekter. Støyvurderingene håndteres etter retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442.

Hvor kan du henvende deg?

  • Spørsmål om kommunale veier stiles      til Fredrikstad kommune, servicetorget, tlf.: 69306000.
  • Spørsmål om riks- og fylkesveier      stiles til Statens vegvesen, region Øst, tlf.: 02030. 
         Se vegvesenets sider for nærmere opplysninger.

Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner dreier seg ofte om avtrekk og ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, varmepumper og liknende. Spørsmål knyttet til støy fra slike anlegg rettes til regulering- og byggesaksavdelingen ved servicetorget tlf.: 69306000.

Varmepumper

Det er viktig at utedelen plasseres på en slik måte at naboer ikke blir forstyrret av støy. Det kan være lurt å ta en prat med naboen på forhånd. Det er også viktig at serviceintervaller blir fulgt. Ved støyplage kan det være aktuelt å få et firma til å måle støynivået.

 

TEK 17 sier:
(§ 13-6)

(1) Lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. Krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i Norsk Standard NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper.

Hensikten med krav til lydforhold er at personer skal ha mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.
Krav til tilfredsstillende lydforhold omfatter

  • luftlyd
  • trinnlyd og strukturlyd
  • romakustiske forhold, inkludert taleforståelse
  • støy fra bygningstekniske installasjoner
  • støy fra utendørs lydkilder.

Konserter og utendørsarrangementer

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel for mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om musikkanlegg og helse for konsertarrangører og kommuner. Denne omtaler særlig situasjoner knyttet til bruk av musikkanlegg og utendørs arrangementer.

 

Nabokonflikter

Ofte oppstår situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven. Tvister avgjøres av forliksrådet. Konfliktrådet kan bistå med mekling i nabokonflikter. Mange konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. I helt spesielle situasjoner kan Virksomhet Miljø og landbruk, faggruppe Miljø behandle slike saker.

§ 2 i naboloven fastslår at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom. Inn under ulempe går også at noe må regnes som farlig.

§ 3 i lov om helligdager og helligdagsfred  sier at «på helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm».

 

Bygg og anlegg

Støy i anleggsperioden vil man måtte regne med i en viss utstrekning. Retningslinjer for hvilke støygrenser som skal gjelde fremkommer av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 med tilhørende veileder. Kapittel 4 handler om retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Kontakt utbygger dersom du er forstyrret av byggevirksomheten. Om dere ikke kommer frem til en løsning, kan du kontakte regulering- og byggesaksavdelingen ved servicetorget tlf.: 69306000.

 

Reguleringsplaner og planlagte utbygginger

Regulant/utbygger har ansvar for, og skal utføre, de nødvendige vurderinger av mulige støykonsekvenser for alle utbyggingsplaner og reguleringsplaner.

Vis i kart

Sist oppdatert: 18. oktober 2016

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?