Radon

Innhold

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen.

Vanlige radonkilder

  • Byggegrunnen er den viktigste kilden til radon i norske boliger og er i de fleste tilfeller hovedårsak til høye radonkonsentrasjoner i inneluft. De viktigeste bergartene i denne sammenheng er alunskifer og enkelte granittsorter. Radongassen trenger gjennom sprekker i grunnen eller gjennom sand og morene. Den kan videre sive inn i hus eksempelvis gjennom utettheter i kjellergulv og langs røropplegg.
  • Vannforsyning fra borebrønner i fast fjell kan gi økt radontilførsel til inneluft. Ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende, vil radon frigjøres til inneluften. I overflatevann og vann fra gravde brønner er konsentrasjonen lav.
  • Bygningsmaterialer og fyllmasser kan også bidra til radon i inneluft.

Forekomst av radon i Fredrikstad

Fredrikstad ligger i et område hvor man kan ha høye radonverdier innendørs da vi i hovedsak har granitt som bergart her. Målinger gjennomført i boliger i Fredrikstad viser stor variasjon av radonverdier. Radonnivået i den enkelte bolig er påvirket av lokale forhold og det kan være stor variasjon over korte avstander. For å kunne si noe sikkert om radonforholdende i en bolig, må det gjennomføres målinger.

Helserisiko

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking. Ved innånding av radonholdig luft vil radon kunne feste seg til lungevev og være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoen for lungekreft øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon ikke gjør skade. Faren for medvirkning til lungekreft er særlig aktuell i kombinasjon med røyking.

Forskrift og anbefalinger

Statens strålevern anbefaler at radonnivået holdes så lavt som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået innendørs overstiger 100 Bq/m³.

Det er innført forskriftsfestede grenseverdier for radon i skoler, barnehager og utleieboliger. Her fremgår at de som er ansvarlig for drift av skoler, barnehager og utleieboliger, skal iverksette radonreduserende tiltak dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³ (tiltaksgrense). Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³. Ansvarlige skal kunne dokumentere radonnivåene og gjøre disse tilgjengelig.

Statens strålevern anbefaler at det gjøres tiltak dersom vannet i virksomheten/boligen har et radoninnhold på mer enn 500 Bq/l.

Måling av radon i hjemmet

Se youtube-video Hvordan måle radon hjemme

                       

Det finnes mange foretak som tilbyr måling av radon i inneluft. Den som ønsker å måle kan selv ta kontakt med aktuelle foretak. Fredrikstad kommune tilbyr ikke lenger radonmåling til privatpersoner.
Målinger bør gjennomføres i tidsrommet oktober til april, og over minimum to måneder for å få beregnet en årsmiddelverdi.

Les mer på Statens Strålevern sine hjemmesider – Måling av radon i boliger, måling av radon i utleieboliger, radon i skoler og barnehager
 

Måling av radon i drikkevannet

Radonanalyse av husholdningsvann kan gjennomføres hele året. Utstyr til prøvetaking får du blant annet hos Statens strålevern. Utstyr formidles også lokalt av ALS avd. ØMM-Lab.
 

Tiltak mot radon i bygg

Nybygg: I henhold til Byggteknisk forskrift (TEK 10) skal bygning prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunnen begrenses.

Eksisterende bygg: Det finnes følgende tre hovedtyper av tiltak

  • Trykkredusering/ventilering av grunnen
  • Tetting mot grunnen
  • Ventilasjon

Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best må vurderes i det enkelte tilfellet. Statens Strålevern anbefaler å innhente profesjonell hjelp fra firmaer som har spesialisert seg på å gi råd om radonreduserende tiltak. Man finner foretak ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester.

Les mer på Statens Stråvern sine hjemmesider – Tiltak mot radon i inneluft

Tiltak mot radon i vann

Teknikker som brukes for å redusere radoninnholdet i vann er lufting, filtrering eller lagring. I husholdninger med normalt vannforbruk er systemer med lufting mest vanlig.

Les mer om radon her:

* Statens strålevern sine nettsider

* SINTEF Byggforsk sine nettsider

* Folkehelseinstituttet sine nettsider

 Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

 
Sist oppdatert: 18. oktober 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?