Nedgravd oljetank

Innhold

Kort fortalt

 • Huseiere/grunneiere med nedgravde oljetanker og firmaer som installerer og kontrollerer nedgravde oljetanker.
 • Med nedgravd oljetank menes tank under bakkenivå, som anvendes eller er tenkt anvendt til oppbevaring av olje, og som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Med olje menes her alle petroleumsprodukter med flammepunkt over 23 °C, for eksempel fyringsolje, parafin og diesel.

 

Forbud mot fyring med mineralolje

Stortinget har bestemt at det blir forbudt å fyre med mineralolje fra 01.01.2020

Oljetanker som tas ut av bruk skal tømmes og fjernes (selv om den er ganske ny eller laget av glassfiber).

Ofte stilte spørsmål

Hva er mineralolje?


Lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur. Altså blant annet fyringsolje og parafin.


Beredskap for oppvarming ved strømbrudd, kan jeg beholde oljefyren?


Noen bygninger kan beholde tanken for å ha den i beredskap, men det må søkes om til NVE. Unntaket er mest relevant for fyringsanlegg i større bygg med behov for høy grad av sikkerhet for tilstrekkelig oppvarming, som for eksempel sykehusbygg med døgnkontinuerlig drift.


Jeg rekker ikke å gjøre noe med oljetanken min før 01.01.2020, hvordan løser jeg det?


Dersom du ikke får fjernet tanken din innen nyttår må du så fort som mulig få et kvalifisert firma til å tømme den. Når tanken er tømt må du sikre påfyllingsrøret mot utilsiktet påfylling, og gi beskjed til kommunen. Tanken må rengjøres før den fjernes.


Foretaket jeg ønsker å bruke har ikke tid til å ta tanken min nå?


Da må du spørre to firmaer til. Hvis ingen av de tre firmaene har tid før fristen, kan du søke om utsatt frist. I søknaden om utsatt frist må du legge ved de 3 vurderingene fra de 3 ulike firmaene. Vurderingene må inneholde en begrunnelse for hvorfor du ikke får tømt, rengjort og fjernet tanken din innen fristen 01.01.2020.


Det er jo frost i bakken, da er det veldig vanskelig å grave?


Hvis det ikke lar seg gjøre å grave opp tanken grunnet frost og tele, må du likevel tømme og rense tanken. Om det ikke lar seg gjøre å hverken tømme, rense eller grave opp tanken, må du som et minimum plombere koplingen mellom tanken og ildstedet innen 01.01.2020. Det må du gi melding om til kommunen når du har gjort. Vi ber om dette for å forsikre oss at boligen ikke varmes opp med mineralsk olje etter fristen.


Kan kommunen gi straff/sanksjoner til de som ikke gjør noe med tanken eller fortsetter å fyre med olje?


Ja, men kommunen må varsle dette på forhånd. Det vil bli gitt pålegg om å fjerne tanker, og dersom du ikke fjerner tanken da vil du få tvangsmulkt.


Kan jeg konvertere til biobrensel?


Det kan du, men da må kommunen få melding om dette fra det firmaet som gjør jobben for deg. Fristen er fortsatt 01.01.2020.


Tanken er klargjort for bioolje, men ikke i bruk. Kan den ligge tom?


Nei.


Jeg har en tank i kjelleren, må jeg gjøre noe med den?


Du er ikke nødt til å gjøre noe med kjellertanken, men det er ikke lov å fyre med mineraloljen du eventuelt har i tanken etter 01.01.2020. Vi anbefaler at du tømmer og renser tanken, så du unngår lekkasje i kjelleren når tanken før eller senere punkterer.


Jeg har parafinfat på stativ, må jeg gjøre noe med de?


Du er ikke nødt til å gjøre noe med slike fat/tønner, men det er ikke lov å fyre med mineraloljen du eventuelt har i de etter 01.01.2020. Vi anbefaler allikevel å fjerne de for å unngå forurensning senere.


Støtteordninger?


Kommunen har ikke egen ordning, sjekk ut Enova sin støtteordning.


Kan jeg gjøre jobben selv?


Til å tømme tanken din må du engasjere et firma med godkjenning til å håndtere farlige stoffer. Den er ikke tom selv om ovnen/pumpa ikke klarer å suge mer olje ut, eller at tanken er «brent tom». Det er alltid olje og slagg igjen i bunnen av tanken. Dette er farlig avfall.


Hvor skal vi gjøre av tanken når den er gravd opp?


Når tanken er tømt, rengjort og gravd opp, kan du levere den til godkjent avfallsmottak, f.eks FREVAR.


Jeg vet ikke noe om tanken min; hvor stor er den og hvor ligger den?


Kommunen har et oljetankregister hvor vi har oversikt over mange, men ikke alle, nedgravde tanker. Ring servicetorget og spør, det kan være at kommunen vet noe om tanken din.


Tanken min er ikke i oljetankregisteret, gjelder fortsatt kravene?


Ja.


Hvor står kravene?


Kravene til fjerning av nedgravde tanker står i forurensningsforskriften kapittel 1, samt lokal forskrift. Forbudet mot fyring med mineralolje fra 01.01.2020 står i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.


Kan jeg få fritak fra disse kravene?


I utgangspunktet kan du ikke det. Dersom du er i tvil, eller har særlig store problemer med å følge kravene i forskriftene kan du ta kontakt med kommunen/saksbehandler.

Tanken min er tømt og rengjort, kan jeg la den ligge i bakken?

Nei, den skal fjernes.

  

Gi melding til kommunen

Du må gi skriftlig beskjed til kommunen (enten brev eller e-post) hvis du

 • fjerner en nedgravd oljetank
 • ønsker å fylle med sand el.l i stedet for å grave opp (NB! Kun i særskilte tilfeller. Krever søknad – se tekst lengre ned)
 • tar en tank midlertidig ut av bruk
 • endrer innholdet til bioolje (100% biologisk opprinnelse, uten innslag av mineralolje/fossil olje)
 • graver ned en ny oljetank

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Når en nedgravd oljetank tas ut av bruk, skal du som eier gi skriftlig melding om dette til kommunen. Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

For særlige tilfeller er det mulig å søke om dispensasjon fra kravet om å grave opp tanken når den tas ut av bruk. Dette kan for eksempel være hvis tanken ligger vanskelig tilgjengelig, eller det blir uforholdsmessig dyrt å fjerne den. Vilkår for eventuell dispensasjon vil være fjerning/blending av lufterør og påfyllingsrør, tømming og rengjøring av tanken, og gjenfylling av tanken med sand eller liknende.
Begrunnet søknad skal sendes til Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, eller på e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Dersom du ønsker å grave ned en ny oljetank, skal du senest en måned før en oljetank graves ned, gi skriftlig melding til kommunen om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder og kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen. Kartutsnitt får du ved henvendelse til servicetorget.

Nedgraving av nye oljetanker er i tillegg søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens bestemmelser, og krever tillatelse fra bygningsmyndighetene før arbeider kan igangsettes. Denne søknadsplikten gjelder ikke hvis den nye tanken erstatter en gammel tank og den nye tanken graves ned på akkurat samme sted som den gamle.

Akutt utslipp 

Ved akutt utslipp, ring 110. Brannvesenet tar kontakt med Kystverket. Kystverket er myndighet ved akutt utslipp på land (uavhengig av størrelse).

Periodisk tilstandskontroll

Det skal gjennomføres periodiske tilstandskontroller av nedgravde oljetanker. Kontrollen må du selv bestille av et privat firma som utfører slike arbeidsoppgaver. Kontrollen skal følge disse tidsintervallene:

 1. Enkeltbunnet ståltank: første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år. 
 2. Dobbeltbunnet ståltank: første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år. En grundig utført og dokumentert tetthetsprøving av dobbeltbunnen er tilstrekkelig tilstandskontroll.
 3. Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank: første kontroll etter 20 år. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
 4. GUP-tank: det skal gjennomføres trykktesting omlag to år etter nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat av denne trykktestingen, gjennomføres ordinær førstegangskontroll ved 30-års alder. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
 5. Dobbeltvegget tank: et kontinuerlig overvåkningssystem er tilstrekkelig tilstandskontroll for dobbeltveggete tanker, samt for tanker som sammen med kunststoffduker (linere) og systemer som gir dobbeltveggeffekt. Det skal føres en revisjonsbok der service, alarmer, reparasjoner og funksjonsprøvinger loggføres.
 6. Rekondisjonert ståltank: første kontroll etter 10 år, deretter periodiske tilstander hvert femte år.

Utførelse av tilstandskontroll

Det er private firmaer som skal gjennomføre tilstandskontrollen, og du må selv bestille slik kontroll. Kontroll og reparasjon av tanker skal utføres i henhold til anvisning og spesifikasjoner fra produsenten av den aktuelle tanken, og utføres av et kvalifisert firma.

Som et minimum skal tanker med mannhull kontrolleres på følgende måte:

 1. Rengjøring og gassfrigjøring
 2. Innvendige undersøkelser (punkter i undersøkelsen avhenger av type tank men vil      vanligvis være sjekk av korrosjon, groper, sprekker, deformasjoner, mykningstendenser, delamineringer og diameterforandringer)
 3. Undersøkelser av påfyllingsrør og lufterør
 4. Tetthetskontroll.

Tanker uten mannhull skal minst kontrolleres på følgende måte:

 1. Visuell undersøkelser av påfyllingsrør og lufterør
 2. Tetthetskontroll.

Kontrolløren skal sende en skriftlig tilstandsrapport til kommunen etter kontrollen. Rapporten skal minst inneholde følgende punkter: Tankeier, eiers adresse, produkt, dato for kontroll, tankvolum, type tank, beliggenhet, observerte skader utvendig og innvendig, markering av skade på tank (skisse), tankens tilstand (god, brukbar, dårlig, hull, tetthet ved prøving), og merknader/utbedringer. For GUP-tanker og særlig korrosjonsbeskyttede ståltanker skal kontrolløren også fastsette neste kontrolltidspunkt.

Kontrolløren må i tillegg følge plikter og krav som fremkommer i andre relevante bestemmelser, for eksempel forskrift om arbeid i tanker (arbeidsmiljøbestemmelser), avfallsforskriften (farlig avfall) og forskrift om systematisk helse-, og miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll).

 

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

 

 

Sist oppdatert: 17. oktober 2016

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?