Min side Meld fra
Kontakt oss

Slik jobber vi med beredskap

Fredrikstad kommune har planer for å kunne sikre innbyggerne også under kriser.

Kommunens beredskapsarbeid skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Det forebyggende arbeidet skal prioriteres slik at kommunens totale risiko reduseres. Ved hendelser skal vi være i stand til raskt å iverksette tiltak som er nødvendige for å beskytte befolkningen og raskest mulig bringe tilbake til normalsituasjon.

Vi jobber helhetlig og systematisk med beredskap i Fredrikstad. I det ligger at vi søker samarbeid med andre der det er mulig, og at arbeidet systematiseres for å få et best mulig resultat. Fredrikstad kommune har et godt samarbeid med andre etater som brann og redning, politiet, Forsvaret, helsemyndigheter og omkringliggende kommuner.

Øvelser og trening

Fredrikstad kommune gjennomfører jevnlig øvelser for å trene på beredskapsarbeid. Den siste store øvelsen ble gjennomført i 2017. Øvelsen, Virus 2017, hadde som hensikt å bedre beredskap til å håndtere en influensapandemi og de konsekvenser en slik hendelse ville fått for kommunen. Les rapporten her.

Gjennom 2020-2022 har Fredrikstad kommune, i likhet med resten av verden, vært nødt til å håndtere nettopp en pandemi med alt det medfølger av kriseledelse, krisestab og beredskapsarbeid. Underveis i pandemien har vi ikke fokusert på øvelse eller trening, men fortløpende tatt lærdom av de situasjonene som har oppstått og implementert det i vårt krisearbeid. Erfaringene gjennom pandemien er et viktig utgangspunkt for videre utvikling når det gjelder håndtering av en langvarig krise.

Styringsdokument

Kommunen har et eget styringsdokument for sitt beredskapsarbeid samt en egen årsplan for sin overordnede beredskapsfunksjon.
Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid
Vedlegg A - Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014
Vedlegg C - Overordnet beredskapsplan
Vedlegg E - Øvingsdirektiv
Vedlegg F - Beredskapsråd og beredskapsforum
Vedlegg G - Opplærings- og kompetanseplan
Vedlegg H - Instruks for forebyggende sikkerhetstjeneste

Sist oppdatert: 08. mars 2022