Oppdatert informasjon til skjenke- og serveringsbransjen i Fredrikstad kommune

Innhold

Vi vil takke serverings- og skjenkenæringen i Fredrikstad for at dere i denne krevende Korona-perioden har vært lojale og støttet opp om de nasjonale og lokale retningslinjene og anbefalingene på en god måte. Vi vil også takke for nyttige og gode dialogmøter.

Du kan se opptak fra dialogmøtene her:

I dette skrivet følger viktige punkter når det gjelder drift i serverings- og utelivsbransjen.
Hovedpoenget som må ligge til grunn for drift, er å hindre økt smittespredningsfare i Fredrikstad. Alle må derfor gjøre fortløpende vurderinger av rigging av lokaler, system for bestilling etc. og åpnings- og skjenketider – sett opp mot de besøkendes oppførsel og overholdelse av de hygiene- og avstandsråd som gjelder.


Følgende gjelder for serverings- og skjenkenæringen i Fredrikstad

 • Serverings- og skjenkesteder kan fra og med 9. juni 2020 igjen velge å bruke vanlige, «normale», åpnings- og skjenketider. Det er nå opp til hvert enkelt skjenkested å vurdere åpnings-/lukningstid som gjelder innenfor den enkeltes bevilling. Lengre åpningstid kan bety økt risiko for smittespredning. Dette må bevillingshaver vurdere nøye hvis man igjen ønsker å utvide åpningstiden.
 • Serveringssteder som restaurant, kafe, bar og pub, og utesteder som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.
 • Helsemyndighetene har opphevet forbudet mot buffetservering. Serveringssteder som tilbyr matservering som buffet, skal følge råd om trygg servering fra buffet og salatbar.
  Serveringssteder som har skjenkebevilling kan også servere mat, mineralvann eller annen drikke som buffet. Skjenking av alkohol må skje ved bordservering. Det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Maks 20 personer i en gruppe forutsatt at man kan holde minst 1 meters avstand (skulder til skulder) eller mer mellom personene. Avstandskravet gjelder ikke personer i samme husstand.
 • Serverings- og skjenkenæringen må legge til rette for at råd og bestemmelser er mulige å overholde, og forhindre åpenbare brudd på disse.

Fredrikstad kommune har utarbeidet plakater  og en veileder for serverings- og skjenkenæringen (revidert 30. juli 2020). 

Arrangementer

Dersom det skal gjennomføres et arrangement på et serveringssted, gjelder regelen om maksimalt 200 personer til stede. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200. Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er et arrangement og hva som inngår i ordinær drift av serveringsstedet. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen må anses som et arrangement er at det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, at tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og at det markedsføres for tilstelningen på forhånd, med konkret sted og tidspunkt.

Ansvarlig arrangør må:

 • Ha oversikt over hvem som er til stede på arrangementet, og sørge for at gjestene skal kunne holde minst 1 meters avstand. Ansvarlig arrangør må også påse at smittevernregler for øvrig følges.
 • Legge til rette for gode muligheter for håndvask/-desinfeksjon, samt unngå at personer bruker utstyr som ikke er desinfisert. Virksomheten skal ha gode rutiner for renhold.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet.
 • Antallet gjester på arrangementet nå begrenses dersom man ikke klarer å overholde punktene over.

Se mer informasjon om gjennomføring av arrangement (nyhet 31.07)


Utarbeide risikoanalyse om smitteverntiltak

Virksomhetene må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift skal overholdes. Det må lages en plan for drift og gjennomføring av eventuelle arrangementer, for å sikre god smittevernhåndtering. Det må løpende gjøres vurderinger av om driften er forsvarlig.
Som er hjelpemiddel er det utviklet maler for risikovurderinger og sjekklister for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak:

Dere har alle et ansvar for å hindre smittespredning og vi ber om at dere følger punktene ovenfor.

Fredrikstad kommune forventer at serverings- og skjenkestedene forstår sentrale og lokale myndigheters intensjoner om å begrense ansamling av mennesker generelt, og spesielt situasjoner der det vil være vanskelig å overholde grunnleggende smittevernråd, og innretter virksomheten ut fra dette.
Fredrikstad kommune og politiet vil kontrollere at statlige og lokale føringer etterkommes.
Vi anbefaler at dere holder dere oppdatert via kommunes hjemmesider eller nettsidene til helsedirektoratet, folkehelseinstituttet eller regjeringen.

Sanksjoner
Kommunen fører tilsyn med at serverings- og skjenkestedene driver smittevernfaglig forsvarlig. Ved overtredelse av bestemmelser og retningslinjer kan kommunen sanksjonere ved å gi pålegg om retting, stenging eller forby skjenking av alkohol. Kommunen kan også ta i bruk tvangsmulkt ved manglende oppfølgning av pålegg. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelsene i covid-19-forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.
 

Fra politiet

Ro og orden ved restaurantene i Fredrikstad Sentrum
Politiet har i forbindelse med "gjenåpning" av byens uteliv de siste ukene fulgt med på hvordan den enkelte driver håndterer regelverket i forbindelse med COVID-19. Politiets erfaringer så langt har vært positive.

Med sommeren øker trykket med tanke på antall gjester som besøker sentrum. Politiet ønsker seg et aktivt og pulserende natteliv uten ordensforstyrrelser og vold. Politiet er en sentral aktør for ro og orden men er helt avhengig av at bransjen bidrar. De utesteder og restauranter som nå velger å ha åpent etter klokken 24 oppfordres sterkt om å leie inn ordensvakter for god kontroll av beruselsesgrad og alderskrav.

Politiet har anledning til å gripe inn etter serveringslovens §17 å midlertidig stenge et serveringssted for å stanse ordensforstyrrelser eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser. Hvis for eksempel politiet gjentatte ganger en kveld blir tilkalt til et utested hvor det har vært ordensforstyrrelser vil politiet gi pålegg om midlertidig stengning.

Vakthold
Politiet i Fredrikstad er villig til å diskutere gode løsninger vedrørende bruk av ordens vakter i samarbeid med bransjen slik at vi sammen har god kontroll og kan tilby et trygt og sikkert uteliv for våre gjester.

Mvh
Inge Jensen
Leder Nærpolitiseksjonen i Fredrikstad

Vi har alle et ansvar for å hindre smittespredning! 

 

Sist oppdatert: 31. juli 2020