Min side Meld fra
Kontakt oss

Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling.

Når trenger jeg skjenkebevilling?

Skjenkebevilling gjelder for 

 • gruppe 1: alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • gruppe 1-2: alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • gruppe 1-3: all alkoholholdig drikk

Skjenkebevilling gis for maksimum fire år av gangen.

Vilkår

Disse vilkårene må være oppfylt før du kan få skjenkebevilling:

Styrer og stedfortreder har ansvaret og kan holdes ansvarlig for salg og/eller skjenking av bevillingsmyndigheten ved kontroll. 

 • Det forventes at bevillingshaver prioriterer å ha styrer eller en stedfortreder tilgjengelig for ansatte i virksomheten og som kan holdes ansvarlig ved kontroller.
 • Det skal til enhver tid være synlig hvem som har ansvar når styrer eller stedfortreder ikke er til stede.

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Du søker om skjenkebevilling på dette skjemaet. Du logger inn på Minside, og kan mellomlagre skjemaet hvis du trenger det.

Du kan ikke sende inn skjemaet før disse vedleggene er lastet opp:

 • Bestått kunnskapsprøve skjenkebevilling for styrer og stedfortreder.
 • Bestått e-læringskurs Ansvarlig Vertskap.
 • Gjennomført stedlig ansvarlig vertskapskurs for styrer og stedfortreder – bevis senest ett år etter at bevilling ble gitt.
 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret.
 • Skatteattest for firma.
 • Skatteattest for eiere og personer med vesentlig innflytelse.
 • Signert arbeidsavtale (styrer, stedfortreder).
 • Målsatte tegninger som viser areal på stedet + antall gjesteplasser inne og evt. ute.
 • Signert leiekontrakt for næringslokale.
 • Konseptbeskrivelse.
 • Aksjeeierbok.
 • Signert leiekontrakt på inngått leieavtale for uteareal på kommunal grunn. Dersom ikke kontrakt foreligger må kontrakt inngås innen 2 måneder fra bevilling gitt i henhold til konseptbeskrivelse.
 • Dokumentasjon på brukstillatelse for servering

I tillegg kan vi be om dette:

 • Bekreftelse på om dere tar covercharge (bør bekreftes i søknadsskjema).
 • Driftsbudsjett med oversikt over forventede inntekter basert på omsetning samt faste og variable utgifter.
 • Finansieringsplan.

Veileder til søknadsskjema

Hvor lang tid tar det?

Du må forvente en saksbehandlingstid på 2 - 3 måneder.

Når vi mottar søknaden vil vi innhente uttalelser fra politiet, kemnerkontoret og skatteetaten.

Vi gir bevilling etter en skjønnsmessig vurdering. Du vil alltid få en begrunnelse for vedtaket vårt. Kopi av vedtaket sendes til politiet.

Ansvarlig vertskap

Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan også medføre kostnader og menneskelige lidelser. Kommunene skal derfor ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken.

Det er krav om at styrer og stedfortreder gjennomgår et e-læringskurs og et stedlig kurs.

Du kan lese mer om ansvarlig vertskap på denne siden.

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Har du skjenkebevilling skal du betale et årlig gebyr som er beregnet ut fra forventet omsatt alkoholholdig drikk.

Før 1.mars skal du sende inn en omsetningsoppgave.

På denne siden kan du finner det du trenger for å sende inn en omsetningsoppgave. 

Skal du bruke offentlig areal til uteservering, må du betale leie for det. 

Hva koster det å leie utendørsareal i Fredrikstad?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022. 

Alle priser er inkl. mva.

Årsleie av offentlig areal til uteservering, pris pr. m²

 • For areal liggende til Vesterelven: kr. 895
 • For areal i sentrum (bykjernen):  kr. 620
 • For areal i Gamlebyen: kr. 340
 • For areal ellers i kommunen: kr. 170

Leie av kommunal grunn til uteservering følger perioden for innvilget skjenkebevilling og er minste leietid. Dersom det i perioden oppstår endringer utstedes ny avtale fra avtalt dato. 

Endring av bevillingen

Du må alltid melde fra om det skjer endringer på bevillingen. Dette kan for eksempel være ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling.

For søknad om ny styrer og/eller stedfortreder må følgende dokumentasjon følge med søknadsskjemaet:

 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått e-læringskurs i ansvarlig vertskap
 • Ansettelsesavtale (signert)

Søknadsskjema for å gjøre endringer på bevillingen

Virksomhetsoverdragelse

Hvis du har overtatt et eksisterende serverings- eller skjenkested eller en dagligvarebutikk som selger øl, kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Du kan lese mer om virksomhetsoverdragelse på denne siden. 

Kontroll

Vi vil at Fredrikstad skal være en trygg by med en seriøs og kompetent drift av serverings-, salgs- og skjenkestedene. Vi vil derfor foreta kontroller av butikker, restauranter, barer og puber for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

På denne siden finner du mer informasjon om kontrollrutiner og konsekvenser ved brudd på regelverket. 

Kan jeg klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker etter at du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge

Aktuelt lovverk

Det lovverket du bør kjenne til når du har eller søker skjenkebevilling finner du på denne siden.

Kontakt oss

Sist oppdatert: 28. juli 2022

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart