Salgsbevilling

Kort fortalt

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

Vilkår

Disse vilkårene må være oppfylt før du kan få salgsbevilling:

 • Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.
 • For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder.
 • Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven.
 • Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år og arbeide i virksomheten.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Du søker om salgsbevilling på dette skjemaet. Du logger inn på Minside, og kan mellomlagre skjemaet hvis du trenger det.

Du kan ikke sende inn skjemaet før disse vedleggene er lastet opp

 • bestått kunnskapsprøve salg
 • arbeidsavtale (daglig leder, styrer, stedfortreder)
 • leiekontrakt for næringslokaler
 • skatteattest firma
 • skatteattest eiere/daglig leder
 • firmaattest
 • aksjeeierbok
 • målsatte tegninger over salgsarealet.

Utskriftsvennlig veiledning

Hvor lang tid tar det?

Du må forvente en saksbehandlingstid på 2 måneder.

Når vi mottar søknaden vil vi innhente uttalelser fra politiet, kemnerkontoret og skatteetaten.

Saksbehandlingstiden kan bli lenger hvis

 • høringsinstansene bruker lang tid eller har bemerkninger til søknaden
 • vi mangler nødvendig dokumentasjon
 • du gjør endringer i søknaden underveis

Salgstider

Salgstidene for salg av alkohol i butikk opp til 4,7 vol.% reguleres av alkoholloven § 3-7.
I Fredrikstad kommune har besluttet å følge lovens maksimaltid.

Salgstider for salg av alkohol i Fredrikstad kommune

Hverdager
kl. 8.00–20.00 

Vanlige lørdager
kl. 8.00–18.00, dag før helligdag   

Onsdag før skjærtorsdag
kl. 8.00–18.00, dag før helligdag

Påskeaften* 
kl. 8.00–16.00, dag før helligdag

Dagen før 1. mai 
kl. 8.00–20.00, dag før høytidsdag

Dagen før 17. mai 
kl. 8.00–20.00, dag før høytidsdag

Dagen før Kr. Himmelfart**
kl. 8.00–20.00, dag før helligdag

Pinseaften*
kl. 8.00–16.00, dag før helligdag

Julaften*
kl. 8.00–16.00, dag før helligdag

Nyttårsaften
kl. 8.00–18.00, dag før helligdag

*) I følge lov om helligdager og helligdagsfred § 5 er det ikke tillat å holde åpent lenger enn til kl. 16.00, derfor må også ølsalget avsluttes da. **) Dagen før Kr. Himmelfart kan øl selges helt fram til kl. 20.00, selv om det er dag før helligdag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven § 3-7

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Har du salgsbevilling skal du betale et årlig gebyr som er beregnet ut fra forventet omsatt alkoholholdig drikk.

Før 1.mars skal du sende inn en omsetningsoppgave.

På denne siden kan du finne det du trenger for å sende inn en omsetningsoppgave. 

Endring av bevillingen

Har du allerede en bevilling som du vil endre, kan du bruke dette søknadsskjemaet. 

Virksomhetsoverdragelse

Hvis du har overtatt et eksisterende serverings- eller skjenkested eller en dagligvarebutikk som selger øl, kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Du kan lese mer om virksomhetsoverdragelse på denne siden. (lenke)

Kontroll

Vi vil at Fredrikstad skal være en trygg by med en seriøs og kompetent drift av serverings-, salgs- og skjenkestedene. Vi vil derfor foreta kontroller av butikker, restauranter, barer og puber for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

På denne siden finner du mer informasjon om kontrollrutiner og konsekvenser ved brudd på regelverket. 

Kan jeg klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge

Aktuelt lovverk

Det lovverket du bør kjenne til når du har eller søker salgsbevilling finner du på denne siden.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 23. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.