Min side Meld fra
Kontakt oss

Kontroll av salgs- og skjenkesteder

Fredrikstad skal være en trygg by med en seriøs og kompetent drift av serverings-, salgs- og skjenkestedene. Vi vil derfor foreta kontroller av butikker, restauranter, barer og puber for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket.

Vandelsvurdering

Når kommunen mottar søknad om bevilling, ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, kemneren og skatteetaten. De melder fra om forhold som tilsier at søknaden eventuelt ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt.

I tillegg foretar kommunen fortløpende vandelsvurderinger av bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger kommunen får fra blant annet politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

På denne siden kan du lese mer om uklanderlig vandel.

Salgs- og skjenkekontroller

Vi vil foreta varslede og uanmeldte kontroller av alle salgs- serverings- og skjenkesteder.

Våre kontrollører ser spesielt etter disse forholdene:

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart påvirket
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
 • Diskriminering av gjester
 • Uforsvarlig drift
 • At butikken eller restauranten oppfyller kravet til internkontroll etter alkoholloven
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Hvis kontrollørene observerer mulige overtredelser av alkoholloven, skal de gi en muntlig redegjørelse til den ansvarlige på stedet etter kontrollen. Bevillingshaver vil så få tilsendt et brev med anmodning om uttalelse og en tilleggsrapport med resultatet av kontrollen.

Bevillingshaver har så to uker på seg til å kommentere rapporten før vi avgjør om hendelsen eller forholdet er et brudd på regelverket. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du tildeles 12 prikker i løpet av en to-årsperiode, vil kommunen inndra bevillingen for en periode.

Konsekvenser ved brudd på alkoholloven

Avdekker vi brudd på regelverket under en salgs- og/eller skjenkekontroll, og det konkluderes at bruddet er reelt, plikter vi å tildele prikker etter det nasjonale prikktildelingssytemet.

Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Her kan du se hvor mange prikker som tildeles ved hvert regelbrudd

8 prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindre gjennomføring av kontroll

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer 
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

Internkontroll etter alkoholloven

Alle salgs‐ og skjenkesteder må ha system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. Internkontroll etter alkoholloven er et verktøy for å sikre at salg og skjenking til enhver tid skjer i lovlige former og på en forsvarlig måte. 

God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester. Helsedirektoratet har utarbeidet en guide til god internkontroll.

Kommunen vil avtale tid for gjennomgang av internkontrollsystemet. Vi vil også legge til rette for veiledning og oppfølging av virksomhetene. 

Råd og veiledning

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker du råd og veiledning rundt problemstillinger som kan oppstå i virksomheten din. Vi kan også komme på personalmøter og informere om alkoholloven og hva som kan bidra til trygg og god drift. Kommunen kan også gi veiledning før oppstart av en virksomhet. 

Lover og regler

Det lovverket du bør kjenne til finner du på denne siden.

Sist oppdatert: 28. juli 2022