Områdesatsing

Områdesatsing - lokalt folkehelsearbeid i levekårsutsatte områder

 

(Foto: Tom-Egil Jensen)

Hva mener vi med områdesatsing i Fredrikstad?

Områdesatsing innebærer en økt innsats i et geografisk område med levekårsutfordringer. Målet med arbeidet er å bidra til gode og trygge bo- og oppvekstmiljøer, som igjen kan påvirke innbyggernes helse og livskvalitet.

I Fredrikstad benytter vi en tilnærming som heter Asset based community development (ABCD), og som på norsk oversettes med ressursbasert lokalsamfunnsutvikling. Tilnærmingen tar utgangspunkt i at alle mennesker og sosiale systemer (som et lokalsamfunn) har ressurser, og at det er disse ressursene som er grunnlaget for positiv utvikling i et område. Arbeidet ledes av lokalsamfunnet selv, og kommunen bidrar der det er nødvendig.

Ressursene til innbyggere og organisasjoner, næringsaktører og institusjoner i området blir kartlagt og koblet sammen. En viktig del av arbeidet er å bygge relasjoner på en inkluderende måte. Hovedaktivitetene i en ABCD prosess er å:

1. Skape en oversikt over det som finnes av kapasiter og ressurser i det aktuelle området.

2.  Bygge relasjoner og forbindelser mellom innbyggere, og mellom innbyggere og viktige aktører i lokalsamfunnet, og å styrke verdier og holdninger som fremmer lysten til å ville samarbeide.

3. Mobilisere innbyggerne på en måte som fremmer selvorganisering og deltagelse gjennom å dele kunnskap og identifisere felles interesser.

4. Etablering av en kjernegruppe av innbyggere som, med utgangspunkt i den gjennomførte ressurskartleggingen, velger ut de sentrale områdene som man skal jobbe videre med. Kjernegruppen leder arbeidet med å lage en visjon for dette arbeidet og en plan.

5. Trekke inn eksterne ressurser i den grad man har behov for dette, og ikke innehar disse ressursene selv.  

 

Strategi for områdesatsing i Fredrikstad 2021-2030 ble vedtatt i bystyret 11. februar 2021. Her kan du lese mer om områdesatsing og ABCD. 

 


Dette jobber vi med / Prosjekter 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om vårt arbeid og vil du være med i utviklingen av våre nærmiljøprosjekter? Ta kontakt med Fredrikstad kommune på 69 30 60 00 eller kontakt oss gjerne direkte.
Edel Pavlic, Tlf. 920 67 595, edepav@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 31. mai 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.