Internasjonalt samarbeid

Kort fortalt

Internasjonalt samarbeid tilfører Fredrikstad aktivitet, kunnskap, verdier og penger. Det er to hovedhensikter med internasjonalt samarbeid: Vi gjør det for å hjelpe oss selv og/eller for å hjelpe andre.

Mange forbinder internasjonalt samarbeid med vennskapsbyer og spesielt da julegranen som vi gir hvert år til vår Danske vennskapsby Aalborg.  Selv om vennskapsarbeid er viktig,  utgjør det bare en liten del av det internasjonale samarbeidet i Fredrikstad.

Bildegalleri

bildebeskrivelse

Internasjonale samarbeidsprosjekter

Trykk på >> for tegnforklaring, eller klikk på hvert tegn i kartet for å se mer informasjon om samarbeidet.

Plan for internasjonalt samarbeid

 

Plan for internasjonalt samarbeid ble vedtatt av formannskapet 19. april 2018.

Plan for internasjonalt samarbeid 2018-2021

Prosjekter

Internasjonalt samarbeid kan grovinndeles i to kategorier: kontaktsamarbeid og prosjektsamarbeid. Mens førstnevnte er et løpende engasjement ofte uten en klar målsetting, er prosjekter tidsavgrensede og som oftest med fastlagte mål og et sluttprodukt. Prosjektsamarbeid spenner over mange temaer og fagområder inkludert kultur, næringsutvikling og eldreomsorg.

Skole og Barnehagepartnerskap
 •  "How Children Learn": Utveksle erfaringer og finne nye læringsmetoder Skolepartnerskap mellom Manstad skole og skoler i Sverige, Finland, Nederland, Spania og Skottland
Kultur
 • Mono: Kultursamarbeid med Mosambik
 • Tuko Pamoja (FK-Ung): Ungdomsutveksling mellom Kulturskolen i Fredrikstad og teatergrupper og musikkskoler i Kenya og Mosambik
Interregprosjekter
 • Urban Stedsinnovasjon:Samarbeidsprosjekt  mellom byene Fredrikstad, Strømstad, Lysekil, Uddevalla, Trollhättan og Åmål samt Högskolan Väst. Prosjektets hovedmål er å øke konkurransekraften og innovasjonsevnen til handels- og opplevelsesnæringene for å skape et mer levende sentrum. I Fredrikstad vil vi jobbe med byområdene sentrum, Isegran og Gamlebyen. Norsk prosjekteier er Fredrikstad Kommune ved kulturstaben og andre partnere på norsk side er Fredrikstad Næringsforening, Visit Fredrikstad & Hvaler, PLUS skolen og Maritime Center Fredrikstad.
 • Scandinavian Science Cluster: Målet ved prosjektet er å skape et felles arbeidsmarked for Østfold og Fyrbodal ved blant annet å øke samarbeidet mellom skoler og næringsliv og stimulere interessen for realfag Prosjektpartnere: Innovatum, Høgskolan Vest, Østfold analyse, Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Svinesundskomiteen, Vestra Gøtalandsregionen, Høgskolen i Østfold, Inspiria Science Center, Borregaard, Greåker Videregående Skole. Prosjektpartner i Fredrikstad kommune er Cicignon skole. www.scandinaviansciencecluster.se
 • Ren Kystlinje: Hovedmålet med prosjektet er å komme fram til innovative metoder for å fjerne marint avfall og forhindre at det når havet. Dette skal gjøres i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning ved å: - utvikle felles forskningsmetoder - utvikle og teste nye metoder og modeller for å redusere marint avfall - utvikle arbeidsformer og finansieringsmodeller for å håndtere marint avfall - øke bevisstheten rundt problemet med marint avfall. 35 partnere fra Norge, Sverige og Danmark deltar i prosjektet deriblant fire fylkeskommuner, 15 kommuner , 2 universiteter og Havforskningsinstituttet. Sotnas kommune i Sverge er lead partner mens  Oslofjordens friluftsråd er norsk prosjektleder. Prosjektpartner i Fredrikstad kommune er parkavdelingen. www.renkustlinje.se

 

Tilskuddsordninger

EU Programmer 2014 - 2020

Virksomheter og avdelinger i Fredrikstad Kommune kan søke om midler fra følgende programmer på lik linje med kommuner i EU land:

Erasmus + – utdanning,opplæring ungdom og idrett
 • Dette programmet består av tidligere Comenius, Grundvig, Leonardo da Vinci,Erasmus og Aktiv ungdom. og gir tilskudd til strategiske partnerskap og utveksling av lærere og elever.
 • Aktiv Ungdom delen av programmet dekker ikkeformell læring og gir tilskudd til ungdom og ungdomsarbeidere gjennom følgende typer prosjekter: ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, og kurs for ungdomsarbeidere. Her finner du mer informasjon: https://www.siu.no/Grunnskole-og-barnehage
 • www.aktivungdom.eu
 • Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU, tilbyr prosjektetableringsstøtte til aktører som vil utforske mulighetene til å starte opp et Erasmus+ prosjekt. Beløp inntil N.Kr. 100 000 kan tildeles for å dekke utgifter til reiser, rådgivning og møter. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Erasmus-i-og-utenfor-Europa/Kapasitetsbygging/(view)/12777
Helseprogrammet
Kreativt Europa
 • Kreativt Europa har et delprogram for kunst og kultur og for TV, film og spill.og gir tilskudd til : 1) Internasjonale samarbeidsprosjekter 2) Oversettelse og promotering av europeisk litteratur 3) Europeiske Nettverk 4) Europeiske plattformer
 • Kulturradet er nasjonalt kontaktpunkt for kunst og kulturdelen mens Norsk Filminstitutt tar seg programdelen for TV, film og spill. Mer informasjon finner du her: http://www.kulturradet.no/om-eus-kulturprogram
Horizont 2020: - forskning og innovasjon:
 • Tilskudd gis til prosjekter som tar sikte på å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og løse samfunnsutfordringer som for eksempel helse, matsikkerhet og grønne transportløsninger.
 • Forskningsrådet er nasjonalt kontaktpunkt og mer informasjon om programmet finnes her :http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Forside/1253988679397
Interreg
 • Interreg er EUs program for å fremme sosial integrasjon og økonomisk vekst over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Dette programmet har  finansiert mange av de internasjonale prosjektene som Fredrikstad kommune har deltatt i.
 • Programmet inneholder en rekke under- og delprogrammer som gjør det mulig å finansiere prosjekter sammen med alle EU land. Det finnes et eget delprogram for prosjektsamarbeid med svenske kommuner.
 • Mer informasjon:  www.interreg.no

 

Andre tilskuddsordinger:  
 • Foreningen Norden Bidrag til elevutveksling http://www.norden.no/norden-i-skolen/stip-/
 • EØS midler Erfaringsutveksling og kompetanseoverføring med kommuner i nye EU land:  Baltikum, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Malta www.eeagrants.org
 • Nordisk Ministerråd 1) Nordplus – Nordisk utveksling av, og samarbeid mellom elever og lærere www.nordplusonline.org 2) Nordisk kulturfond - Kultursamarbeid mellom nordiske land www.nordiskkulturfond.org
 • Fredskorpset Utveksling med land i Afrika, Asia, Midt-Østen og Latin-Amerika Prioriterte fagrupper: Klima/miljø, næringsutvikling og yrkesfagleg utdanning www.fredskorpset.no

 


Tidligere prosjekter

Interreg
 • "Useact" - Urban Sustainable Environmental Actions: Byutviklingsprosjekt med fokus på byfortetting, og energiøkonomisering. Prosjektpartnere: By- og Næringsutviklingsavdelingen sammen med Østfold Fylkeskommune, Riga, Dublin, Napoli, Baia Mare (Romania, Nitra (Slovakia), Viladecans (Spania), Trieste (Italia), Barakaldo (Spania)
 • Business through network - Lend me some sugar (2012 - 2014): Utvikle samarbeidet i kreative næringer i grenseregionen for å styrke konkurransekraften mot et internasjonalt marked. Bygger videre på interregprosjektet Grenseraser (2009-2012)
 • Business to Heritage (B2H) (2012 - 2014): Utvikle modeller og metoder for å bruke kulturarv og kulturhistoriske plasser som en drivkraft for lokal og regional næringsutvikling.
 • Grenseoverskridende Undervisning (GNU) (2011 - 2014): Fellesundervisning av norsk, svenske og danske klasser ved hjelp av virtuelle klasserom. Utvikle felles utdanningsløp
 • In Site (2012 - 2014): Skape felles fortelling om regionens felles kulturarv og historie gjennom kunstverker som turnerer mellom 14 kulturarvsteder.
 • Engasjer Mer! (2011 - 2014): Ta i bruk metoder utviklet i tidligere interregprosjekt Møteplass medborgere MSM): Utvikling av en digital samfunnsportal. Involvere innbyggere til å komme med innspill til folkehelseplan. Utvikle fremtidens fritidsklubber.
 • Esenior (2012- 2014): Utvikling av smart teknologi for velferdssektoren
 • KUSK (Kunnskap, Utvikling, Statistikk og Kompetanse), 2011-2013)): Mål: Økt vekst i regionen gjennom å ta frem statistikk, bidra med kunnskap om områdets utviklingsforutsetninger, utvikle egen analyse- og planleggingskompetanse.
 • SMS/Elvelangs (2011 - 2013): Kunnskapsprosjekt som skal bidra til en sosialt bærekraftig stedsutvikling og fremme sosial integrasjon www.smsprosjektet.no
 • Grensestrategisk krisehåndtering (2009 - 2012): Samarbeid mellom redningstjenester i Norge og Sverige. Utvikling av samarbeidsplan til bruk før, under og etter en krise. Fjerne formelle  hindere
 • Kosterhavet/Ytre Hvaler (2008 - 2012): Samarbeid om å informere og markedsføre Ytre Hvaler/Kosterhavets nasjonalpark. Utvikle felles strategi for forvaltning og utvikling av nasjonalparken
 • Tilgjengelig friluftsliv (2009 - 2012): Øke tilgjengelighet til kystområder gjennom opparbeidelse av kyststier.
 • GrensEraser/CINAI II (2009 - 2012): Utvikling av grenseregional infrastruktur innenfor det audiovisuelle området for å utvikle foretak
 • Møteplass Medborgere (MSM), godkjent juni 2008 Mål: Engasjere medborgere i nærdemokratiarbeide Samarbeidspartner: Uddevalla Kommune
 • Grenseregional omsorgsfilosofi, godkjent desember 2008 Mål: Utvikle en felles modell og metode for omsorg av demens pasienter Samarbeidspartner: Strømstad Kommune
 • Kreative interaksjon i arbeidslivet, godkjent mars 2009 Mål: Etablere allianser mellom kunstnere og næringsliv Samarbeidspartnere: Aalborg universitet, Østfoldforskning, Gøteborgforskning Region Nordjylland, Västra Götalandsregionen, Agderfylkene, Østfold Fylkeskommune
 • Interkommunalt Opplevelsesnetverk, godkjent april 2009 Mål: Utvikle Kongsten, Elingård og Gamlebyen som turistmål  Samarbeidpartnere: Herregårder, museer, kommuner og fylkeskommuner i Norge, Sverige og Danmark.

 

Skole- og barnehagepartnerskap  
 • "Outdoor Living" Skolepartnerskap mellom Borge Barneskole SFO og Ljubliana, Slovenia
 • "Ungt Entrepenørskap" Skolepartnerskap mellom Ambjørnrød skole og skoler i Italia, Tyrkia, Kroatia, Portugal, Latvia og England
 • "Pootsie, Wootsie" Skolepartnerskap ledet av Årum Skole
 • "Nordic Youth Health" Nordisk skolepartnerskap finansiert av Nordplus (Nordisk Ministerråd) Tema: sunt kosthold og en aktiv livsstil Deltakere: Ambjørnrød skole
 • "Rød Tråd gjennom utdanning" Kompetanseheving hos barnehage og skoler i Mitrovica, Kosovo Deltakere: Kjølberg Skole, Borge U. Skole, Kjølstad barnehage
 • "Four seasons of fun and healthy lifestyle" 2 årig skolepartnerskap med skoler i tre land finansiert av Comenius programmet. Tema: fysisk aktivitet og kosthold. Deltakende skole: Borge Barneskole
 • "Les for Meg" Nordisk barnehagepartnerskap som har som mål å utveksle nordisk barnelitteratur og stimulere barns leselyst. Deltakere: Leie Barnehage, Karlskoga, Nordurthing, Kautokeino
 • "How big is your foot" 2 årig skolepartnerskap med skoler i seks land finansiert av Comeniusprogrammet Tema: Miljø og klimautslipp. Deltakende skole: Ambjørnrød skole

 

NordSør  
 •  "Vann i et globalt perspektiv" Skolepartnerskap med 10 skoler i Zimbabwe og Malawi, Fokus på bevisst bruk av vann både i Afrika og Norge. Deltakende skoler i Fredrikstad: Trosvik, Slevik, Kjølberg, Begby og Rød
 • Lærerutveksling (2004-2009)  Skolene Rød, Begby, Kjølberg, Trosvik og Ambjørnrød i samarbeid med 3 skoler i Lilongwe, Malawi. Finansiert av Fredskorpset.
 • Kulturutvekslingsprosjektet Breaking Barricades, organisert av Kulturskolen. I siste del av april 2009 reiste en gruppe bestående av hip-hop- og break dansere samt musikere til Mosambik for å lage forestillingen ”Breaking Barricades” sammen med ungdom fra Maputo.  Finansiert av Vennskap Nord/Sør
 • Ungdomsutveksling (mars -august 2009): To ungdommer fra Guatemala kom til Fredrikstad i Mars 2009 i regi av utvekslingsprogrammet Spor organisert og finansiert  av Vennskap NordSør.
 • Kommune til kommune  ("MIC") prosjekt Malawi (2004-2009) Prosjektleder: Fagetat Skole Mål: Opprette og utvikle skolekomiteer ved tre skoler i Lilongwe. Redusere antall jenter som slutter på skolen.Prosjekt finansiert av NORAD via kommunenes sentralforbund

 

Nyttige lenker

 Nedenfor finner du nyttige lenker for internasjonalt samarbeid:

Kontakt

Kontaktinformasjon
Internasjonal koordinator
Einar Stefanussen
Telefon
415 66 474
Adresse
Nygaardsgata 16, 1606 Fredrikstad
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post
 eist@fredrikstad.kommune.no
Sist oppdatert: 20. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.