Tidligpensjon for jordbrukere

Kort fortalt

Ordningen med tidligpensjon er en del av velferdsordningene i landbruket. Tidligpensjonen skal lette generasjonsoverganger i jordbruket for deg som har hatt hoveddelen av dine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Det utbetales enten en énbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt i de tilfeller der også din ektefelle/samboer har deltatt i driften. Pensjonen utbetales til og med den måneden du fyller 67 år, med mindre du får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Hvem kan få tidligpensjon?

Alle som driver med jordbruk, men spesielt de som ønsker å overlate driften til noen andre og trekke seg tilbake.

Vilkår

Disse vilkårene gjelder:

 • du må være fylt 62 år
 • landbrukseiendommen må være overdratt til ny eier eller forpaktningsavtalen må være oppsagt
 • du må ha vært gårdbruker i minst 15 år
 • næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vært minst kr 90 000 i referanseperioden som er satt til fem år
 • minst 25 % av inntekten fra jordbruk/gartneri og skogbruk skal være inntekt fra jordbruk/gartneri
 • minst 67 % av samlet inntekt må være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk eller din og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra bruket må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter


Ved tobrukerpensjon kreves det i tillegg at:

 • ektefelle/samboer må ha fylt 57 år
 • ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen i de siste fem årene
 • du og din ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter
 • ektefelle/samboer kan ikke ha annen inntekt på mer enn kr. 100 000 utenom bruket i referanseperioden

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder.

Vedlegg

 • Utskrift som viser inntekt fra de fem årene som inngår i referanseperioden
 • Kopi av tinglyst skjøte på at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen
 • Skattekort

Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegg er med. Søknaden sendes Fylkesmannens landbruksavdeling som gjør vedtak i saken. Landbruksdirektoratet utbetaler pensjonen kvartalsvis.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 02. august 2016

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.