Min side Meld fra
Kontakt oss

Tidligpensjon for jordbrukere

Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsskifter i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra landbruket (jordbruk, gartneri og skogbruk) 

Hva er tidligpensjon?

Tidligpensjon er en del av velferdsordningene i landbruket. Pensjonen utbetales til og med den måneden du fyller 67 år, med mindre du får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Det utbetales enten en énbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt i de tilfeller der også din ektefelle/samboer har deltatt i driften.  

Hvem kan få tidligpensjon?

Alle som driver med jordbruk, men spesielt de som ønsker å overlate driften til noen andre og trekke seg tilbake.

Vilkår

Disse vilkårene gjelder:

  • Du må være fylt 62 år.
  • For å være berettiget tidligpensjon kan bruker og/eller dennes ektefelle/samboer ikke lenger eie eller drive landbrukseiendom. De kan heller ikke drive eller ha inntekt fra jordbruk.
  • Du må ha vært gårdbruker i minimum 15 år.
  • Brukers og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må minst være 90 000 kroner. Gjennomsnittlig næringsinntekt i referanseperioden fra jordbruk/gartneri må utgjøre minst 25 prosent av samlet referanseinntekt.
  • Minst 67% av samlet inntekt må være næringsinntekt fra landbruket eller din og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra bruket må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekt.

Ved tobrukerpensjon kreves det i tillegg at:

  • Ektefelle/samboer må ha fylt 57 år.
  • Ektefelle/samboer må ha bodd og arbeidet på landbrukseiendommen i de siste fem årene.
  • Du og din ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må utgjøre minst 50 % av deres samlede inntekter

Slik søker du

Bruk skjemaet Søknad om tidligpensjon til jordbrukere (LDIR-108), for å søke. Søknadsfristen er løpende. 

Vedlegg til søknaden:

  • Utskrift som viser inntekt fra de fem årene i referanseperioden
  • Eventuell søknad om dispensasjon

Kommunen kontrollerer at søknaden er riktig utfylt og at alle vedlegg er med. Søknaden sendes statsforvalteren som gjør vedtak i saken.

Får du tidligpensjon, blir pengene overført månedlig fra Landbruksdirektoratet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til statsforvalteren innen en frist på tre uker fra du mottok det. Redegjør i klagen hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Landbruksdirektoratet vil behandle klagesaken hvis ikke statsforvalteren omgjør vedtaket.

Regelverk og veiledning

Forskrift om tilskudd til tidligpensjonsordningen
Om tidligpensjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider
Tidligpensjonskalkulatoren – Kalkulator for å beregne vilkår for å kunne motta tidligpensjon for jordbrukere.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022