Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Innhold

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Tiltak innen hovedkategorien Landbrukets Kulturlandskap og Reduksjon av forurensning likestilles. Midlene brukes til tiltak som ikke dekkes av regionalt miljøprogram, RMP.

Se strategiplan for spesielle miljøtiltak i landbruket her.

Målgruppe

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Vilkår

For at du skal få innvilget tilskuddet, må du oppfylle vilkårene i forskrift om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og 4.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. oktober.

Alle SMIL saker behandles samlet i løpet av forsommeren. Men send gjerne inn fortløpende, eller ta kontakt på forhånd når det er tiltak du har planer om.

Samarbeidspartnere

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen.

Veiledning

Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet. Kommunen kan gi deg veiledning. 

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 02. august 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?