Min side Meld fra
Kontakt oss

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Hva er nydyrking?

Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Nydyrking er også gjenoppdyrking av arealer som har ligget unytta i over 30 år. Gjennom nydyrkingsforskriften reguleres nydyrking, og formålet med forskriften er å sikre hensynet til natur- og kulturlandskap, biologisk mangfold, landskapsbildet og kulturminner.

Nydyrking krever tillatelse fra kommunen. Ved en søknad om nydyrking, vil kommunen legge vekt på blant annet:

 • Du må ha en plan for nydyrkingen
 • Virkninger nydyrkingen har på landskapsbildet, biologisk mangfold og eventuelle kulturminner?
 • Hensyn til vegetasjonssoner langs vassdrag
 • Behovet for å styrke driftsgrunnlaget
 • Sørger nydyrkingen for driftsmessig gode løsninger?
 • Konsekvensutredning for nydyrkingsarealer over 50 dekar
 • Det stilles normalt vilkår om at tiltaket må være satt i gang innen tre år etter at godkjenning er gitt.

Slik søker du

Søknadsskjemaet finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

Du sender søknaden din til postmottak@fredrikstad.kommune.no  

Sammen med søknaden din skal også denne dokumentasjonen vedlegges:

 • Plan for nydyrking - skal blant annet inneholde opplysninger om atkomst, grøfting og framtidig drift av arealet.
 • Kart i målestokk 1:5000 som viser det planlagte nydyrkingsarealet, atkomsten til nydyrkingsarealet, eiendommen og området rundt.

Kommunen, Norsk landbruksrådgiving eller andre kan veilede deg om søknadsprosessen eller knyttet til faglige spørsmål. Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelsene som er nødvendige:

 • Regional kulturminnemyndighet og Samisk kulturminneråd skal få anledning til å uttale seg hvis nydyrkingen kan berøre deres fagområder.
 • Det samme gjelder statsforvalteren hvis nydyrkingen kan berøre viktige miljøverdier.
 • Uttalelsesfristen fra disse etatene skal være på minst én måned.
 • Kommunen gir svar på søknaden i form av et vedtaksbrev
 • Kommunen kan føre tilsyn med nydyrkingsplanen og eventuelle vilkår som er satt.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Aktuelt lovverk

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 07. september 2022