Min side Meld fra
Kontakt oss

Landbruk - deling

Formålet med jordlovens bestemmelser om deling av landbrukseiendommer er å sikre at landbrukets arealressurser og bygninger drives rasjonelt for nåværende og fremtidige eiere. En landbrukseiendom som benyttes til jord- og skogbruk, kan ikke deles uten at landbruksmyndighetene godkjenner delingen.

Deling av landbrukseiendommer

Delingsbestemmelsene gjelder alle som eier en landbrukseiendom eller kan dokumentere en privatrettslig rett til eiendommen. Dersom formålet med delingen gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlova § 9, må samtykke til omdisponering godkjennes først.

Basert på rammene for de nasjonale landbrukspolitiske virkemidlene, skal kommunen utøve lokalt skjønn i praksis ved deling av landbrukseiendommer. Nasjonale føringer for jordvern og landets behov for å produsere mat i framtiden, er hensyn som kommunen må ta ved søknader som innebærer omdisponering av dyrkbar eller dyrka mark.

Kommunen må også vektlegge hensyn til en variert og rasjonell bruksstruktur, samt bosetting ut fra lokale forhold. Kommunene har dermed et bredt handlingsrom i utøvelsen av delingsbestemmelsene i jordloven.

Statsforvalteren er klageinstans i saker om deling og omdisponering samt ved kommunens vedtak knyttet til driveplikt.

Dersom du eier flere matrikkelenheter, kan disse regnes som en eiendom når de ansees som en driftsenhet. Dette medfører at du må søke om deling for å selge disse hver for seg.

Vilkår

Kommunen kan gi samtykke til deling dersom delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

Det skal vurderes om

 • hensynet til bosetting i området blir ivaretatt
 • hensynet til vern av arealressursene blir ivaretatt
 • det er en driftsmessig god løsning
 • det kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Vi legger også vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven.

Slik søker du

Du må søke om å få dele landbrukseiendommen. Søknaden sender du til kommunen der eiendommen ligger. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.

Du må skrive et søknadsbrev i fritekst, det finnes ikke et standard skjema for å søke deling av landbrukseiendommer. Søknaden skal inneholde

 • Søkers navn
 • Eiendommens grunnopplysninger
 • Formålet med fradelingen
 • Eiendommens areal fordelt på ulike marktyper
 • Oversikt over ulike teiger
 • Bygninger og tilstanden til disse
 • Planstatus for området der eiendommen ligger
 • Eventuelle rettigheter tilknyttet eiendommen og beskrivelse av hva som skjer med rettighetene etter fullført fradeling
 • Kart eller skisse over grensene for de aktuelle eiendommene der man ønsker areal fradelt

Søknaden sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev. Fristen for å søke er løpende.

I tillegg til søknaden din må du fylle ut dette skjemaet: Søknad om deling/justering/oppmåling av eiendom

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om grunnen til dette med opplysning om når det antas at vedtaket blir fattet.
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som fatter endelig vedtak i saken.

Aktuelt lovverk

Hva koster tjenesten?

Hva koster tjenesten?

Priser gjelder fra 1. januar 2023

Gebyrer vedtatt med hjemmel i jordloven §12 og konsesjonsloven

 • Behandling av søknad om deling i henhold til jordloven av 1995 § 12 kr. 2 000
 • Behandling av saker etter konsesjonsloven av 2003 kr. 5 000

Ved fradeling av tun som del av bruksrasjonalisering skal det ikke ilegges gebyr etter plan- og bygningsloven.

 

Sist oppdatert: 13. september 2023