Min side Meld fra
Kontakt oss

Konsesjon og boplikt ved erverv av fast eiendom

Konsesjon er tillatelse til å erverve en eiendom. En erverver er en som overtar eiendommen som ny eier. Et «erverv» er en samlebetegnelse for måten du kan overta en eiendom på (kjøp, arv, gave osv). En eiendom kan for eksempel være hus, gård, ubebygd tomt eller andre typer arealer.

Hva er konsesjon på erverv av eiendom?

Ved overdragelse av en eiendom som er konsesjonspliktig, må ny eier søke kommunen om tillatelse til å overta eiendommen.

Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven med tilhørende forskrifter.

Et eiendomserverv er konsesjonspliktig dersom det ikke er gjort unntak i konsesjonsloven eller i forskriften. Loven er slik at dersom det ikke finnes en konsesjonsfrihetsgrunn, eller erverver ikke kan bekrefte vilkår som er satt som betingelse for konsesjonsfriheten, må erverver søke konsesjon.

Se egenerkling om konsesjonsfrihet - overtakelse av konsesjonsfri eiendom

Formål med konsesjonsloven

Formålet med konsesjonsloven er å regulere og kontrollere omsetning av eiendom, for å oppnå et effektivt vern om landbrukets arealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet.

Dette gjøres blant annet for å tilgodese

 • framtidige generasjoners behov
 • landbruksnæringen
 • behovet for utbyggingsgrunn
 • hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
 • hensynet til bosettingen
Eksempler på konsesjonspliktige erverv i Fredrikstad

Bebygd eiendom/småbruk med 5o dekar fulldyrka jord

 • Dersom eiendommen har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, er ervervet konsesjonspliktig.

Bebygd eiendom på over 100 dekar

 • Erverv er konsesjonspliktig fordi eiendommen totalt er på mer enn 100 dekar

Ubebygd eiendom/parsell/skogteig i område regulert til landbruk

 • Dersom eiendommen er ubebygd og ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til landbruksformål.

Ubebygd eiendom på 90 dekar

 • En eiendom som kun har 10 dekar fulldyrka jord og totalt 90 dekar. Eiendommen er lagt ut som landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Ervervet er konsesjonspliktig fordi eiendommen er ubebygd og er lagt ut til landbruksformål.

Konsesjonsvurdering og priskontroll

Når ny eier søker konsesjon, gjør vi en konsesjonsvurdering.

Hvis ervervet gjelder en landbrukseiendom, legges det særlig vekt på om

 • erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
 • ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
 • erververen anses skikket til å drive eiendommen
 • ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet
 • den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling

Kommunen kan i konsesjonssaker gi konsesjon, gi konsesjon på vilkår eller avslå konsesjon. Ingen har krav på konsesjon, men konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.

På noen konsesjonspliktige erverv må vi foreta priskontroll. Det betyr enkelt sagt at vi vurderer om avtalt pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

Det gjøres priskontroll på

 • bebygd eiendom med over 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord
 • ubebygd eiendom med fulldyrka/overflatedyrka jord eller innmarksbeite

Det skal ikke gjøres priskontroll på

 • bebygd eiendom med brukbart bolighus når kjøpesummen er under 3 500 000 kroner
 • bebygd eiendom med kun skog og utmark
 • ubebygde eiendommer med skog og utmark


Vilkår

Hvis du overtar en landbrukseiendom fra nære slektninger, får du 5 års boplikt. Landbrukseiendommer med boplikt er bebygde eiendommer hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. Boplikt innebærer at du innen ett år fra overtakelsen bosetter deg på eiendommen og bor der i minst 5 år.

Du må søke konsesjon hvis du ikke har til hensikt å oppfylle boplikten. I vurderingen av søknaden skal kommunen legge særlig vekt på

 • hensynet til bosettingen i området
 • om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning
 • om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet
 • eiendommens størrelse, avkastningsevne og standard

Din tilknytning til eiendommen og livssituasjonen din kan også tillegges vekt.

Slik søker du

Du søker om konsesjon ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet. Det sender du til den kommunen som eiendommen ligger i. Legg ved kopier av hjemmelsdokumentet (skjøtet), kjøpekontrakt og takst.

Søknadsfristen er fire uker etter at avtalen ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen.

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

Klage

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse, kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Sist oppdatert: 04. oktober 2022