Konsesjon og boplikt på landbrukseiendom

Kort fortalt

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon. Det er mange unntak fra konsesjonsplikten. For eksempel gjelder ikke konsesjonsplikt eiendom du overtar fra nære slektninger. Også andre forhold kan føre til at overdragelsen unntas konsesjonsplikt.

Søknadsfrist

Fire uker etter at avtalen ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen.

Slik søker du

Du søker om konsesjon ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til den kommunen som eiendommen ligger i.
Legg ved kopier av hjemmelsdokumentet (skjøtet), kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes.

 

Vilkår

Hvis du overtar en landbrukseiendom fra nære slektninger, får du 5 års boplikt. Landbrukseiendommer med boplikt er bebygde eiendommer hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. Boplikt innebærer at du innen ett år fra overtakelsen bosetter deg på eiendommen og bor der i minst 5 år.
 
Du må søke konsesjon hvis du ikke har til hensikt å oppfylle boplikten. I vurderingen av søknaden skal kommunen legge særlig vekt på
  • hensynet til bosettingen i området
  • om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning
  • om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet
  • eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold
Din tilknytning til eiendommen og livssituasjonen din kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

 

Klage

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hva er konsesjon?

Konsesjon betyr «tillatelse til erverv av fast eiendom». «erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.


Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn en skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet.


Om egenerklæring om konsesjonsfrihet i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune benytter to skjemaer for egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det vanligste er «grønt skjema» (LDIR-360): Dette skjemaet kan du fylle ut elektronisk på Landbruksdirektoratet på denne linken: Egenerklæring om konsesjonsfrihet


Men dersom du skal overta en eiendom som har gårdsnummer fra 60 t.o.m. 125, (områder i tidligere Onsøy kommune) må du kanskje benytte «rødt skjema». På svært mange av disse eiendommene er det nedsatt konsesjonsgrense. Det vil si at det er boplikt for helårsboliger. Dette er for å forhindre at boliger selges som hytter, og dermed sørge for at det bor folk i husene hele året. Tanken med boplikt er å opprettholde et levende bomiljø i kystnære områder.


Ring Servicetorget i kommunen på 69 30 60 00 for å høre om din eiendom tilhører denne kategorien.

 

Her finner du «Rødt skjema» (LDIR-356):

Dette skjemaet kan du fylle ut elektronisk på Landbruksdirektoratet på denne linken: Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense
 
 

 

Sist oppdatert: 19. april 2021

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.