Min side Meld fra
Kontakt oss

Gås som gjør skade

Landbruket er den sektoren som først og fremst opplever økende bestander av gjess som et konkret problem i Fredrikstad. Konflikten er i hovedsak knyttet til beitende gjess på innmark med påfølgende avlingstap, i enkelte tilfeller betydelige økonomiske tap.

Hvilke skader forekommer?

Beiteskadene forekommer som regel på arealer med eng, korn, raps og grønnsaker (erter). Avlingsskadene begynner allerede på våren, og da gjerne beiteskader på høstsådd korn og beiteskader/ekskrementer i gras. På sommeren skjer størsteparten av skadene, både på spiret korn og på gras. Det er mest skade i de kystnære områdene i Torsnes, Kråkerøy og Onsøy. Arealene er ofte knyttet til naturreservater.

Tiltak mot gjess som gjør skade

Dersom du vil unngå skade er det lurt å igangsette tiltak tidlig.
Disse tiltakene som har vært forsøkt i Fredrikstad:

Fysiske hindre
Grunneiere med arealer helt ned til sjøkanten har satt opp fysiske hindringer for å hindre at gjess kommer opp fra sjøen og inn på tilgrensende dyrka mark. Dette er blant annet gjennomført ved sjønære arealer i Onsøy og på Kråkerøy. Dette er til dels vellykket for gås med unger og mytegås, men overflygende flokker med unggås kommer lett til på arealene

Skremselstiltak
Det er i flere områder drevet diverse skremming for å begrense beiteskadene forårsaket av gjess. Tiltak som er brukt er blant annet bruk av

 • fugleskremsel med forflytning
 • gass/lydkanon
 • avfyring av løsskudd/skremmeskudd
 • manuell skremming
 • fysiske hindre
 • skadefelling
 • bruk av laser

Søknad om skadefelling

Vilkår for skadefelling er:

 • Skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning.
 • Skadeforebyggende tiltak er i rimelig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak.
 • Uttaket rettes mot skadegjørende individ.
 • Uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.
 • Uttaket ikke truer bestandens overlevelse.


Dersom vilkårene over er oppfylt og det er nødvendig for å stanse eller avverge skade på avling eller annen eiendom, kan grunneier selv iverksette uttak av bestemte individ av kanadagås og stripegås. Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold rapportere om uttaket til kommunen, med opplysning om antallet individer, art og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.
Kommunen har myndighet til å gi tillatelse til felling av gåseartene grågås og hvitkinngås.

 Fredrikstad kommune har utarbeidet et skjema som vi ønsker utfylt ved ønske om å felle skadegjørende gås utenom jakttiden. Søknadsskjemaet finner du her. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, eller lurer på hvilket regelverk kommunen forholder seg til, kan du lese veilederen her.

Søknadsskjema sendes til postmottaket: postmottak@fredrikstad.kommune.no,
Ev. i posten til
Fredrikstad kommune
Miljø og landbruk
Postboks 1405
1602 Fredrikstad
Merk: Gås som gjør skade

Forvaltningsplan

Forvaltningsplan for gås 2021-2025

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022