Min side Meld fra
Kontakt oss

Bygging av landbruksvei

Nybygging og ombygging av bilveier, traktorveier og enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomheten er søknadspliktig etterog behandles av kommunen.

Det skal legges vekt på at veien fremmer rasjonell landbruksdrift og ivaretar gode helhetsløsninger, uavhengig av eiendomsgrenser. Konsekvensene veien vil ha for hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og eventuelle andre interesser vil bli vurdert.

Skal du opparbeide oppstillingsplass eller en enkel driftsvei som bare medfører ubetydelige inngrep i terrenget, trenger du ikke godkjenning.

Slik søker du

Du finner søknadsskjema på Landbruksdirektoratets hjemmesider. Her finner du det også annen nyttig informasjon om landbruksveier.

Du sender søknaden din til postmottak@fredrikstad.kommune.no
På forhånd må du underrette de som blir berørt av veianlegget, slik som eksempel naboer og rettighetshavere.

Sammen med søknaden din skal også følgende dokumentasjon vedlegges:

  • Senterlinje godt dokumentert på kart
  • Alternative traseer
  • Tverrprofiler av veikroppen
  • Fyllingshøyder
  • Beskrivelse/tegning av drenering (grøfter, stikkrenner, kummer og lignende)
  • Veibredde og utvidelser
  • Masseberegning
  • Det er viktig å gjøre rede for bruken og opprinnelsen til masser som skal brukes i veianlegget
  • Kostnadsoverslag

Les også: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (landbruksveiforskriften

Skogfond

Midler fra skogfondet kan brukes til nybygging og ombygde skogsbil- og traktorveier, inkludert velteplasser, som inngår i det permanente veinettet og som er godkjent etter landbruksveiforskriften.
Midler fra fondet kan ikke brukes til enkle, midlertidige driftsveier, uansett om de krever godkjenning etter landbruksveiforskriften eller ikke.

Tilskudd til veibygging i skog

Statsforvalteren deler ikke ut midler til landbruksveier i Fredrikstad kommune grunnet et lavt antall søknader. De seneste årene har Statsforvalteren derimot satt av sentrale tilskuddsmidler til landbruksveier, og søkere i Fredrikstad kan også vurderes for disse tilskuddsmidlene.

Tilskudd kan kun søkes til veianlegg med veiklasse 4 eller høyere, jamfør normaler for landbruksveier. Det gis heller ikke tilskudd til traktorvei eller vedlikehold av skogsbilvei.

Ta kontakt med kommunen om det er aktuelt å søke på tilskudd for deg, og se gjerne på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet for mer informasjon om tilskudd til veibygging i skog.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Statsforvalteren skal få anledning til å uttale seg før kommunen gjør vedtak. Det gjelder også kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen. Kommunen fatter vedtak om godkjenningen, setter eventuelle vilkår eller kan nekte hele eller deler av veianlegget bygget. Det settes en frist for når tiltaket skal være gjennomført. Hvis du oversitter fristen, faller godkjenningen bort.

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022