Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskuddsordninger i jordbruket

Det finnes ulike tilskuddsordninger i jordbruket. Her finner du informasjon om vilkår og søknadsprosess.

Produksjonstilskudd i jordbruket

Foretak som driver med jordbruksproduksjon kan søke om produksjonstilskudd. Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Vilkår

I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av

  • jordbruksareal
  • grønt- og potetproduksjon
  • husdyrhold

Produksjonstilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene det søkes tilskudd for. Disse gruppene til enhver tid er definert i medhold av jordbruksavtalen.

Foretak som bare søker tilskudd for bifolk er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.

Søknadsfrist 

Del 1 av søknaden om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, kan leveres fra og med 1. mars, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars hvert år. Foretak med husdyr skal søke i mars og oktober.

Del 2 av søknaden om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid kan leveres fra og med 1. oktober, som er telledato. Søknadsfrist er 15. oktober hvert år. Her skal alle søke også de med bifolk.

Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars. Det samme gjelder også for søknadsomgangen i oktober.

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Det gjelder også for søknadsomgangen i oktober.

Du finner mer informasjon om utfylling av søknad, frister ved en søknadsprosess og regelverk rundt ordningen på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaksbrevet. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Regionalt miljøprogram i jordbruket 

Regionalt miljøprogram skal ivareta jordbrukets kulturlandskap med biologisk mangfold og kulturminner, begrense utslipp til luft og vann, fremme økt jordliv og humusinnhold, og bedre jordstruktur.

Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Statsforvalteren disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

Ca. 80 % av tilskuddsmidlene gis til tiltak for å redusere avrenning til vassdrag og kyst, utslipp til luft, bruk av kjemiske plantevernmidler og miljøavtale. Øvrige tilskuddsmidler har gått til kulturlandskapstiltak.

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet kan søke.

Søknadsfrist

Søknad om regionalt miljøtilskudd kan leveres fra og med 15. september 2022. Søknadsfristen er 15. oktober.

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. fram til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Sånn søker du

På siden til landbruksdirektoratet finner du en veiledning til elektronisk søknad.

Lenke til søknadsskjema

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Tiltak innen hovedkategorien Landbrukets Kulturlandskap og Reduksjon av forurensning likestilles. Midlene brukes til tiltak som ikke dekkes av regionalt miljøprogram, RMP.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd.
Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier.
I Fredrikstad gjelder Strategiplan SMIL 2020-2023.

Hvem kan søke SMIL-tilskudd?

Foretak som oppfyller vilkår for å søke om produksjonstilskudd, og som er registrert i enhetsregisteret, kan søke SMIL-tilskudd. Også eiere av landbrukseiendommer hvor det drives tilskuddsberettiget produksjon kan søke.

Grunneier må alltid gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak, om eiendommen drives av andre.

Hvordan søker jeg?

Alle SMIL-søknader skal leveres elektronisk:

  • Finn søknadsskjema her – Søknadsskjema i Altinn
  • Logg inn på ID-porten/ Altinn
  • Fyll ut skjema

Søknadsfrist for garantert behandling innen årsskiftet er 1. oktober.

Instruksjonsfilm for ny SMIL-søker.

Be om utbetaling

Send inn utbetalingsanmodningen digitalt via Altinn.

Veiledning til hvordan du skal få registrert digital utbetalingsanmodning.

Du kan også bruke dette skjemaet: Rapportering-og-utbetalingsanmodning SMIL

Kontakt oss 

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 15. september 2022