Min side Meld fra
Kontakt oss

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Er du eier av en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum ti år om gangen. Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for fritaket.

Målgruppe

Eiere av jordbruksareal, det omfatter fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite.

Hva forventes av deg

Er du eier av en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum ti år om gangen. Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for fritaket.

Slik søker du

Du må fylle ut skjemaet avtale om leie av jord. Dersom ønsket leieavtale avviker fra vedlagt avtaleformular, må det søkes dispensasjon fra jordloven § 8.

Du må søke fritak innen et år fra overtakelsesdato.

I dette rundskrivet finner du mer informasjon om driveplikten.

Saksbehandling

Virkomhet Miljø og landbruk skal behandle saken så snart som mulig. Hvis vi ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når du kan forvente et vedtak.

Vi skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til oss innen klagefristen for vedtaket utløper.

Vilkår

Vi vil legge vekt på

  • hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  • arealets størrelse og avkastningsevne
  • om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eiendommen ligger
  • søkerens livssituasjon

Aktuelt lovverk

Jordloven

Klage

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022