Min side Meld fra
Kontakt oss

Skogfond

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning, slik at du selv kan bruke de midlene som er avsatt til senere investeringer på eiendommen din. Du får pengene utbetalt når du har gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift.

Skogfondsmidler kan brukes til

 • all form for skogkultur
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • merverdiavgift
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak

Vilkår

For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. Investeringene og tiltakene må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, og ikke i strid med regelverket.

Slik søker du

Du søker ved å registrere refusjonskrav om utbetaling av skogfondsmidler (inkludert eget arbeid) ved å bruke «Skogfond på nett».

Landbruksdirektoratet har laget opplæringsvideoer for hvordan du bruker søknadsskjema på nett: Video - Hvordan logge på skogfondskontoen

De fleste skogfondskontoene er registrert med skogeiers fødselsnummer, og du skal derfor logge inn med fødselsnummer. Dersom du får beskjeden «Web-SKAS er ikke lenger i bruk» eller «Feilsituasjon. Du har ikke tilgang til noen skogfondskonto. …» kan du prøve på nytt i en annen nettleser.

Søknadsskjema på papir

Hvis du ikke har mulighet til å registrere kravet digitalt, kan du bruke ett av disse skjemaene (inkludert utbetaling for eget arbeid) istedenfor:   

Disse skjemaene sendes til kommunen på e-post, vanlig post eller leveres på Servicetorget.

Bilag til søknad

Uavhengig om du søker på nett eller via et papirskjema, så må du huske å legge ved kvitteringer og fakturaer for utgifter som du ønsker å få dekket. Du må også oppgi areal eller mengde ved de fleste tiltak du søker på: 

 • Grøfterensk og veiarbeider angis i lengde (meter)
 • Ungskogpleie, forhåndsrydding før tynning, kjemisk arbeid og underskudd ved tynning angis i areal (daa)
 • Planting og suppleringsplanting angis i antall planter (stk.) Areal for hele bestand finnes i skogbruksplanen.


Areal og lengde kan også enkelt måles i NIBIOs kartportaler Gårdskart og Kilden. Det er ofte hensiktsmessig å måle arealer og lengder med flyfoto som bakgrunn.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Likevel må du sende krav om utbetaling av skogfondsmidler til kommunen senest ett år etter utgangen av det kalenderåret du gjorde investeringen.      

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Refusjonskravet kan bli tatt ut i kontroll. Du plikter å godta kontroll, gi nødvendige opplysninger og hjelpe til med å gjennomføre kontrollen. Kontroller kan gjøre at saksbehandlingen tar lenger tid.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.  

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022