Min side Meld fra
Kontakt oss

Juletreproduksjon

Ønsker du å tilplante dyrka arealer til juletreproduksjon må dette godkjennes av kommunen. Kommunen vil vurdere om det er forsvarlig av hensyn til jordvernet å omdisponere arealet. Videre vil det vurderes virkninger på landskapsbilde, naturmangfold og kulturminner.

Kommunen kan gi tillatelse med vilkår om hogst og tilbakeføring til jordbruk innen et visst antall år eller maksimal trehøyde. I enkelte tilfeller kan det gis tillatelse uten krav om tilbakeføring til jordbruksareal.

Se jordloven §9.

Vilkår

  • Arealets størrelse og avkastningsevne – omdisponering vil kunne tillates på små arealer med lav avkastningsevne.
  • Om det ligger til rette for å drive arealet rasjonelt som jordbruksareal.
  • Tiltak som kan gi en negativ virkning på kulturlandskapet/landskapsbilde vil ikke tillates.

Skogfond og juletreproduksjon

Du kan bruke skogfond til å etablere juletre- og pyntegrøntfelt etter skogbruksloven §11. Det gjelder både felt på innmark og på skogsmark. Når du etter et omløp med juletre eller pyntegrønt skal gå på en ny runde, kan du også bruke skogfond til å etablere neste omløp. Kvalitetsfremmende tiltak, slik som klipping, kan du derimot ikke bruke skogfond til.

Med «etableringsfasen», menes senest året etter planting. Det betyr at du ikke kan bruke skogfond til å dekke tiltak du gjør senere i omløpet.

Kostnader som kan dekkes fra skogfond er

  • jordarbeiding (ugrasbekjempelse, torvflekking, ordinær markberedning, etc.)
  • gjødsling
  • gress- og løvrydding
  • sprøyting mot ugress, sopp eller insekter
  • drenering
  • inngjerding (kan også være strømgjerde) for å holde vilt ute fra feltet

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være nødvendig å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klage

Både du, som søker, og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 14. juli 2022