Fredrikstad kommune som skogeier

Kort fortalt

Det er ca. 630 skogeiendommer i kommunen som leverer tømmervirke til papir- og materiellproduksjon. Samtidig brukes disse skogområdene aktivt som rekreasjonsområde av mange innbyggere. Skogen og marka er bynære områder som er lett tilgjengelig fra bykjernen og boområdene rundt, gjennom godt vedlikeholdte gang- og sykkelstier. 

Skogbruket i Fredrikstad kommune er viktig både som næring, som friluftsområde og som eiendom.

Kommuneskogen

Skogen består av en rekke små teiger, 44 i alt, av varierende størrelse. Disse ligger spredt over hele kommunen. Totalt areal for alle teiger er 7.700 dekar fordelt på 4.200 dekar med produktiv skogsmark og 3.500 dekar med uproduktiv skogsmark.

Størrelsen på teigene og den spredte beliggenheten tilsier en relativt urasjonell næringsutnytting av tømmervirke. På en annen side er teigene av stor verdi for friluftslivet i hele kommunen da allmennheten får lett tilgang til offentlig eide areal.

Målsetting med drift av kommuneskogen

Utmarksarealene skal forvaltes til beste for allmennhetens bruk der frilufts- og verneinteressene skal være det bærende grunnlag.

Teigene har stor verdi for de som har sitt nærområde knyttet opp mot kommuneskogen. Det er mange innbyggere og grupper som bruker områdene daglig, f.eks barnehager, skoleklasser, speidergrupper, nærmiljøutvalg eller ulike sosiale- og omsorgstjenestetilbud. Tilbakemeldingene tilsier at arealene representerer stor verdi, både til undervisningsformål eller som et rent sosialt tilbud.

Samarbeid med andre

Norsk Folkehelse

I Skogland skog i Onsøy er det et samarbeidsprosjekt med Nasjonalforeningen for folkehelsa. Det er etablert en folkesti med flere oppmerkede løyper med felles startpunkt. I 2009 ble også folkestien i Gansrød åpnet for alle. 

Stiene har forskjellige lengder og standarder. Én sti er lagt til rette for bruk av rullestol. Det er bygget klopper over bekker og foretatt rydding av trasé. Det er også gjort fargemerking av trestolper som viser hvilken sti som er valgt.

Stiene går innom flere gapahuker (3 stk.) som er anlagt langs stiene og som er til allmen benyttelse. Disse gapahukene er åpne lette skur, ofte med bare tre vegger. De er bygget i naturlige materialer og kledd med bakhon (barkkledde planker) fra gran. Det er laget til ildsted og det finnes alltid tørr ved i huken.

Det er laget en kartfolder over stinettet i Skogland som kan fås ved henvendelse til Servicetorget.

NAV og boveiledningstjenesten

I Skogland skog er det to samarbeidsprosjekter med NAV og boveiledningstjenesten i kommunen. Disse har etablert seg gjennom to ulike arbeidsgrupper som driver arbeidstrening.

Fredrikstad Arbeids- og Kompetansesenter (FAKS), som administrerer prosjektet, driver i all hovedsak med produksjon av ved. Veden distribueres til sosialklienter over hele kommunen. Prosjektet har hatt en sterk økning i året som har gått. Volumproduksjonen er ca. 5.000 vedsekker pr. år.

Skogbestyreren er faglig leder for begge grupper og administrativt er den daglige arbeidsledelsen tillagt sosial- og omsorgsseksjonen i kommunen.

Det andre prosjektet som er etablert i Skogland, tilbyr arbeidstrening. Administrativ ledelse for prosjektet er knyttet til ARK – Brønnerødlia. I alt er det ca. 10 personer som daglig bruker skogsterrenget til arbeidstrening gjennom dette treningsprogrammet.

Begge prosjektene forholder seg til skogbestyreren når det gjelder å bli tildelt arbeidsfelter og andre spørsmål som er av skogfaglig karakter. Odinsenteret på Gressvik og Bratlia dagaktivitetstilbud er også virksomheter som har arbeids- og treningsaktiviteter knyttet opp mot kommunens utmarkseiendommer.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 04. august 2016
Leder
Hanna Tangvald
Telefon
69 30 60 00
Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse
Nygaardsgata 16,
1606 Fredrikstad
E-post
postmottak@fredrikstad.kommune.no

 

Vis i kart

 

 


Se større kart

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.