Min side Meld fra
Kontakt oss

Støy

Støy kan defineres som uønsket og forstyrrende lyd. Støy påvirker menneskers livskvalitet. Mange utsettes for negative helsekonsekvenser og opplever redusert velvære og trivsel som et resultat av støyplager. Særlig støy som påvirker nattesøvnen eller forstyrrer vanlig rekreasjon og hvile, oppleves som en negativ belastning på helsen.

Klage på støy

Lovverket knyttet til støy er omfattende og komplisert. Støy er regulert i flere ulike lover, forskrifter og veiledere. Derfor er det flere forskjellige kommunale og statlige instanser som behandler klager på støy. Her følger en oversikt over hvor du kan henvende deg dersom du opplever plagsom støy.

Hvem skal jeg klage til?

Ta først kontakt med den som er ansvarlig for støyen for å forsøke å finne en løsning på problemet.

Bygg- og anleggsvirksomhet

Støy i anleggsperioden vil man måtte regne med i en viss utstrekning. Kontakt utbygger dersom du er forstyrret av byggevirksomheten. Om dere ikke kommer frem til en løsning, kan du kontakte virksomhet Regulering og byggesak.

Utbyggingsprosjekter har regler for støy i sine byggetillatelser og bygge- og anleggsvirksomhet skal forholde seg til retningslinje – bygge og anleggsstøy Fredrikstad kommune og veiledende grenseverdier for støy er gitt i miljødirektoratets retningslinje T-1442/21.  

Det er viktig å huske at grenseverdier for støy er gjennomsnittsverdier, f.eks. målt over 12 timer på dagtid og veiledende grenseverdier er forskjellige for arbeid som utføres på dag, kveld og natt. Det er altså ikke nødvendigvis slik at grenseverdiene for støy er brutt selv om man utfører øyeblikksmålinger som viser høyere støynivåer. Støyende arbeider på nattestid (kl. 23-07) er kun unntaksvis tillatt.   

Bedrifter og industri

Bedrifter og industri kan være omfattet av ulike bestemmelser, og støy reguleres av flere ulike lovverk. Ta kontakt med Regulering og byggesak for å få avklart hvilke regler for støy som gjelder i reguleringsbestemmelsene for eiendommen.

Dersom du mener at støyen er såpass høy at de bryter reguleringsbestemmelsene, kan du sende en skriftlig klage til kommunen. Virksomhet Regulering og byggesak vurderer og følger opp støysaker hvor regler for støy er gitt i reguleringsbestemmelsene.  

Flere av kommunens industrivirksomheter omfattes av forurensningsforskriften. Dette er virksomheter som krever tillatelse/konsesjon fra sentrale forurensningsmyndigheter og hvor bestemmelser for støy er gitt i virksomhetens utslippstillatelse. Statsforvalteren i Oslo og Viken er rette klageinstans for disse bedriftene.  

I tilfeller hvor det ikke finnes reguleringsbestemmelser for støy eller hvor støy ikke ivaretas i annet regelverk, behandles saken av virksomhet miljø og landbruk og vurderes i forhold til folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern.  Veiledende grenseverdier for støy står i retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/21. 

Steinknuseverk og asfaltverk

Dette er virksomhet som i likhet med flere industribedrifter krever konsesjon etter forurensningsloven og hvor støy reguleres i forurensningsforskriften. Ta kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken som er rette klageinstans.  

Tekniske installasjoner

Opplever du plagsom støy i fra varmepumper, vifter, kjøleanlegg eller liknende, kontakt virksomhet regulering og byggesak. Støyen i fra de fleste tekniske installasjoner reguleres i bestemmelser og krav gitt i

Klager på støy fra tekniske installasjoner som ikke omfattes av regelverket, vurderes om de omfattes av folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern.  Disse følges opp av virksomhet Miljø og landbruk.  

Veitrafikk og veiarbeid om natten

Klager på trafikkstøy og nattarbeider langs veier skal rettes til den som eier veien:

Informasjon om regler for støy i fra veitrafikk finner du på Statens vegvesen sine nettsider om veitrafikkstøy.  

Jernbane

Ta først kontakt med Bane NOR som er eier av jernbanen. Dersom dette ikke fører frem kan du kontakte Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Støy i fra jernbane reguleres i utgangspunktet i forurensningsforskriften. Noen områder har derimot regler om støy i reguleringsbestemmelsene som omfattes av plan- og bygningsloven. Ta kontakt med virksomhet Regulering og byggesak dersom reguleringsbestemmelser ikke blir overholdt.  

Havner og terminaler

Ta først kontakt med anleggseier. Gjelder det en terminal, ta kontakt med firmaet som er ansvarlig for støyen. Hvis det er flere firmaer som støyer eller hvis det er uavklart hva som er støykilden, ta kontakt med eier av terminalområdet.  

Dersom dette ikke hjelper kan du klage til forurensningsmyndigheten som er Statsforvalteren i Oslo og Viken som fører tilsyn med virksomheter som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 5.  

Uteservering

Uteservering i Fredrikstad kommune har begrensninger for støy i sine skjenkebevillinger. De tar utgangspunkt i byens alkoholpolitiske handlingsplan 2020-2024 og retningslinjer gitt i denne.

Det er ikke tillatt med musikk eller høy lyd på uteservering etter kl. 23. I dette ligger at det generelle støynivået skal oppleves som senket etter dette klokkeslettet.

Har du spørsmål angående hvilke regler for støy som gjelder for en bestemt virksomhet, ta kontakt med kommunens bevillingsmyndighet.

Utested i samme bygg

Slike saker vurderes først av virksomhet Regulering og byggesak. Utesteder har ofte begrensninger for hvor høyt og lenge de kan spille musikk i sine brukstillatelser, eller i reguleringsplanen.

Kommunens bygningsmyndighet kan også føre tilsyn med at bygninger overholder krav til støyisolasjon gitt i byggteknisk forskrift. Dersom det ikke er begrensninger for støy i brukstillatelsen eller reguleringsplanen eller at hensyn til støy ikke er ivaretatt gjennom annet lovverk, vurderes klagen av virksomhet Miljø og landbruk.  

Konserter og arrangementer

Kommunen legger helsedirektoratets veileder IS-0327 – musikkanlegg og helse til grunn for behandling av støy fra konserter og arrangementer. Dersom du blir plaget av et pågående arrangement, ta kontakt med ansvarlig arrangør. Dersom dette ikke fører frem kan du ta kontakt med politiet.  

Hvis du opplever helsemessige plager som et resultat av regelmessige arrangementer og betydelig eksponering for støy, send skriftlig klage til kommunens virksomhet Miljø og landbruk. Anbefalte grenseverdier og veiledende regler for støy i fra konserter og arrangementer finner du i musikkanlegg og helse.  

Mennesker på offentlig plass

Klager på mennesker som støyer i det offentlige rom, for eksempel i parker, idrettsanlegg, strender, lekeplasser, torg som forstyrrer «alminnelig orden eller ferdsel», rettes til politiet. Denne typen støy reguleres av politivedtektene.  

Nabo

Støy mellom leiligheter reguleres av sameieloven og borettslagsloven. Ta kontakt med sameiet eller borettslaget, eventuelt politiet dersom forholdet er alvorlig og saken haster.

Dersom du er plaget av støy i fra nabo i et annet bygg, reguleres de fleste støysaker av naboloven og må eventuelt følges opp privatrettslig. Hvis din klage ikke fører frem kan du ta kontakt med konfliktrådet øst som kan bistå med mekling i nabokonflikter. Tvister avgjøres av forliksrådet.

I helt spesielle situasjoner, dvs. ved støyforhold som kan medføre en betydelig helsemessig ulempe, kan virksomhet miljø og landbruk behandle saken.  

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ved hendelser der det oppstår støy, for eksempel bråk og uro eller avspilling av høy musikk fra private fester, er politiet rette myndighet å kontakte. Politivedtektene gir rammene for hvordan politiet håndterer akutte støysituasjoner.

Søndager og helligdager

Lov om helligdager og helligdagsfred har et generelt forbud mot «utilbørlig larm» på søndager og helligdager i tidsrommet kl. 00 til kl. 24, samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16. Politiet er rette instans og tilsynsmyndighet til å følge opp saker som omfattes av loven.  

Idrettsanlegg

Ta kontakt med virksomhet Aktive liv, som eier og ansvarlig utleier for anleggene. Dersom din klage ikke fører frem kan du sende klage til virksomhet Miljø og landbruk. Denne typen støy vurderes etter veileder for nærmiljøanlegg og anbefalinger gitt i retningslinje T-1442/21.  

Skytebaner

Virksomhet Miljø og landbruk behandler klager på støy i fra skytebaner. med unntak av militære skytebaner. Statsforvalteren i Oslo og Viken er tilsynsmyndighet og behandler klager på militære skytebaner.  

Helikopter

Lasting og lossing med helikopter er ikke søknadspliktig hos kommunen, men krever tillatelse fra grunneier. En eventuell støyklage må rettes til grunneier og helikopterfirmaet.  

Dersom utfordringen med støy vedvarer og dere ikke finner en løsning med grunneier, kan dere sende en klage til kommunen. I klagen må det gå frem i hvilken tidsperiode og tid på døgnet dere har opplevd støy, hvilken dialog dere har hatt med grunneier og legge ved korrespondanse mellom partene.  

Eventuelle spørsmål knyttet til regelverk om sikkerhet må rettes til luftfartstilsynet. 

Haner eller annet fjærkrehold

Kommunen har utarbeidet en brosjyre råd og retningslinjer for deg som vil starte med fjærkrehold. Anbefalinger gitt i denne brosjyren legges til grunn i vurderingen av denne typen støyklager. Hvis du opplever helseplager knyttet til denne typen støy så vurderes klagen etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern.    

Motorkjøretøy

Støy i fra motorkjøretøy er i utgangspunktet lovlig, med mindre lyddemperen er fjernet eller ødelagt. Dersom du opplever gjentagende plagsom støy i fra motorsykler, mopeder eller liknende kjøretøy i ditt område og du mistenker at det er utført ulovlige tilpasninger av kjøretøyet eller at det mangler lyddemper, ta kontakt med Statens vegvesen angående gjennomføring av kontroll.  

Arbeidsplassen

På arbeidsplasser har virksomhetsleder ansvar for at ansatte gis tilstrekkelig beskyttelse mot hørselsskader, og at støygrensene satt av Arbeidstilsynet overholdes.

Andre kilder

Gå inn på listen til Miljødirektoratet og sjekk om du finner støykilden du plages av der. Her finner du også opplysninger om hvem som er tilsynsmyndighet.

Dersom du utsettes for helseplager grunnet støy, og du ikke finner støykilden på listen, kan du sende en skriftlig klage til kommunen. Før du sender inn klage til kommunen, bør du ta kontakt med den som er ansvarlig for støyen for å prøve å finne en løsning.  

Din klage vil bli vurdert av virksomhet Miljø og landbruk, som har et generelt ansvar for å vurdere situasjoner med potensielt helseskadelig støy etter folkehelseloven og etter forskrift om miljørettet helsevern. Det vil imidlertid i mange situasjoner være andre myndigheter som er den rette instansen å kontakte.

Måling av støy

Dersom du har behov for å få målt eller kartlagt støy, må du ta kontakt med et firma med støyfaglig kompetanse.

Reguleringsplaner og planlagte utbygginger

Regulant/utbygger har ansvar for, og skal utføre, de nødvendige vurderinger av mulige støykonsekvenser for alle utbyggingsplaner og reguleringsplaner.

Støyrapport og handlingsplan mot støy

Fredrikstad kommune arbeider for å begrense støy som påvirker innbyggernes helse og trivsel. Byområdet Fredrikstad og Sarpsborg er gjennom forurensningsforskriftens kapittel 5 pålagt å kartlegge støyen fra de største støykildene hvert 5.år. Du kan lese mer om dette i Samlet handlingsplan mot støy 2019 – 2023 Byområde Fredrikstad - Sarpsborg.

Vi er nå inne i en ny kartleggingsperiode hvor anleggseierne kartlegger støyen fra sine kilder. Resultatene fra støykartleggingen samles i en støyrapport. Rapporten beskriver arbeidet med og resultatet av strategisk støykartlegging for byområde Fredrikstad - Sarpsborg. Kartlegging av støy er lovpålagt gjennom forurensningsforskriften, og omfatter utendørs støynivå fra veier, jernbane, havnevirksomhet, flyplasser og industri. Kartleggingen danner grunnlaget for utarbeidelse av en ny handlingsplan mot støy for byområdet Fredrikstad – Sarpsborg.

Sist oppdatert: 07. oktober 2022