Min side Meld fra
Kontakt oss

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen. Fredrikstad ligger i et område hvor du kan ha høye radonverdier innendørs fordi vi i hovedsak har granitt som bergart her. Ønsker du å måle radon i boligen din, må du kontakte et firma som tilbyr den tjenesten.

Vanlige radonkilder

  • Byggegrunnen er den viktigste kilden til radon i norske boliger, og er i de fleste tilfeller hovedårsaken til høye radonkonsentrasjoner i inneluft. De bergartene som avgir mest radon er alunskifer og enkelte granittsorter. Radongassen trenger gjennom sprekker i grunnen eller gjennom sand og morene. Den kan videre sive inn i hus eksempelvis gjennom utettheter i kjellergulv og langs røropplegg.
  • Vannforsyning fra borebrønner i fast fjell kan gi økt radontilførsel til inneluft. Ved bruk av dusj, oppvaskmaskin og lignende, vil radon frigjøres fra vannet og ut i lufta. 
  • Bygningsmaterialer og fyllmasser kan også bidra til radon i inneluft.

Forekomst av radon i Fredrikstad

Fredrikstad ligger i et område hvor vi kan ha høye radonverdier innendørs fordi vi i hovedsak har granitt som bergart her. Målinger gjennomført i boliger i Fredrikstad viser stor variasjon av radon-nivå. Radonnivået i den enkelte bolig er blant annet avhengig av hvordan boligen er ventilert, og hvor tett gulvet er mot grunnen. Det vil derfor være stor variasjon selv mellom deg og dine nærmeste naboer. For å kunne si noe sikkert om radon-nivået i en bolig, må det gjennomføres målinger.

Radon utgjør en helserisiko

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking. Ved innånding av radonholdig luft vil radon kunne feste seg til lungevev og være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoen for lungekreft øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og hvor lenge du blir utsatt for den. Det finnes ingen nedre terskel for når radon ikke gjør skade. Faren for lungekreft er særlig aktuell i kombinasjon med røyking.

Forskrift og anbefalinger

DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) anbefaler at radonnivået holdes så lavt som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået innendørs overstiger 100 Bq/m³.

Det er innført forskriftsfestede grenseverdier for radon i skoler, barnehager og utleieboliger. Her fremgår at de som er ansvarlig for drift av skoler, barnehager og leier ut en bolig, skal iverksette radonreduserende tiltak dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³ (tiltaksgrense). Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³. Ansvarlige skal kunne dokumentere radonnivåene og gjøre disse tilgjengelig for brukere av skoler, barnehager og utleieboliger.

DSA anbefaler at det gjøres tiltak dersom vannet i virksomheten/boligen har et radoninnhold på mer enn 500 Bq/l.

Måling av radon i hjemmet

Her kan du se hvordan du måler radon hjemme:

                       

Det finnes mange foretak som tilbyr måling av radon i inneluft. Den som ønsker å måle kan selv ta kontakt med aktuelle foretak. Fredrikstad kommune tilbyr ikke lenger radonmåling til privatpersoner.
Du bør gjennomføre målingen i tidsrommet oktober til april, og det er viktig at målingene pågår i  minimum to måneder for å få beregnet en årsmiddelverdi. Det er årsmiddelverdien du skal sammenligne med grenseverdiene.

Les mer på DSA sine hjemmesider – Måling av radon i boliger, måling av radon i utleieboliger, radon i skoler og barnehager

Måling av radon i drikkevannet

Radonanalyse av husholdningsvann kan gjennomføres hele året. Utstyr til prøvetaking får du blant annet hos DSA. Utstyr formidles også lokalt av ALS laboratorium i Sarpsborg.
 

Tiltak mot radon i bygg

Nybygg: I henhold til Byggteknisk forskrift (TEK 17) skal bygning prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunnen begrenses.

Eksisterende bygg: Det finnes følgende tre hovedtyper av tiltak:

  • trykkredusering/ventilering av grunnen
  • tetting mot grunnen
  • ventilasjon

Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best må vurderes i det enkelte tilfellet. DSA anbefaler å innhente profesjonell hjelp fra firmaer som har spesialisert seg på å gi råd om radonreduserende tiltak. Man finner foretak ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester.

Les mer på DSA sine hjemmesider – Tiltak mot radon i inneluft

Tiltak mot radon i vann

Teknikker som brukes for å redusere radoninnholdet i vann er lufting, filtrering eller lagring. I husholdninger med normalt vannforbruk er systemer med lufting mest vanlig.

Les mer om radon her:

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

 
Sist oppdatert: 22. august 2022