Min side Meld fra
Kontakt oss

Nedgravd oljetank

Denne informasjonen gjelder huseiere/grunneiere med nedgravde oljetanker og firmaer som installerer og kontrollerer nedgravde oljetanker.

Med nedgravd oljetank mener vi i denne sammenheng en tank under bakkenivå, som bli brukt eller er tenkt brukt til oppbevaring av olje. Den må ligge slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Med olje mener vi her alle petroleumsprodukter med flammepunkt over 23 °C, for eksempel fyringsolje, parafin og diesel.

Forbud mot fyring med mineralolje

Stortinget har bestemt at det er forbudt å fyre med mineralolje fra 01.01.2020

Oljetankene skal tømmes og fjernes (selv om den er ganske ny eller laget av glassfiber).

Ofte stilte spørsmål

Hva er mineralolje?

Lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur. som f.eks. fyringsolje og parafin.


Beredskap for oppvarming ved strømbrudd, kan jeg beholde oljefyren?

Noen bygninger kan beholde tanken for å ha den i beredskap, men det må du søke om til NVE. Unntaket gjelder for fyringsanlegg i større bygg med behov for høy grad av sikkerhet for tilstrekkelig oppvarming, som for eksempel sykehusbygg med døgnkontinuerlig drift.


Jeg rekker ikke å gjøre noe med oljetanken min før 01.01.2020, hvordan løser jeg det?

Dersom du ikke har fjernet tanken din innen fristen, må du så fort som mulig få et kvalifisert firma til først å tømme den. Når tanken er tømt, må du sikre påfyllingsrøret mot utilsiktet påfylling. Deretter gir du beskjed til kommunen. Tanken må rengjøres før den fjernes.

Kan kommunen gi straff/sanksjoner til de som ikke gjør noe med tanken eller fortsetter å fyre med olje?

Ja, kommunen kan gi straff/sanksjoner til de som ikke gjør noe med tanken, og samtidig fyrer med olje. Du vil bli varslet om dette på forhånd. Du vil få et pålegg om å fjerne tanken, og dersom du ikke gjør dette, vil du få tvangsmulkt.

Kan jeg konvertere til biobrensel?

Det kan du, men da må kommunen få melding om dette fra det firmaet som gjør jobben for deg. 

Tanken er klargjort for bioolje, men ikke i bruk. Kan den ligge tom?

Nei, nedgravde oljetanker som ikke er i bruk må graves opp.

Jeg har en tank i kjelleren, må jeg gjøre noe med den?

Du er ikke nødt til å fjerne kjellertanken, men det er ikke lov å fyre med mineraloljen du eventuelt har i tanken etter 01.01.2020. Vi anbefaler at du tømmer og renser tanken, så du unngår lekkasje i kjelleren når tanken før eller senere punkterer.

Jeg har parafinfat på stativ, må jeg gjøre noe med dem?

Du er ikke nødt til å gjøre noe med slike fat/tønner, men det er ikke lov å fyre med mineraloljen du eventuelt har i dem etter 01.01.2020. Vi anbefaler likevel at du fjerner fatet/tønna for å unngå lekkasje og forurensning senere.

Finnes det noen støtteordninger?

Kommunen har ingen egen ordning, men du kan sjekke på Enova sine sider.

Kan jeg gjøre jobben selv?

Til å tømme tanken din må du engasjere et firma med godkjenning til å håndtere farlige stoffer. Den er ikke tom selv om ovnen/pumpa ikke klarer å suge mer olje ut, eller at tanken er «brent tom». Det vil alltid være litt olje og slagg igjen i bunnen av tanken. Dette er farlig avfall.

Hvor skal vi gjøre av tanken når den er gravd opp?

Når tanken er tømt, rengjort og gravd opp, kan du levere den til godkjent avfallsmottak, for eksempel FREVAR. Ønsker du å levere tanken på FREVAR, må du ta kontakt med dem på forhånd for å avklare om de med sikkerhet kan ta den imot. De krever dokumentasjon på at tanken er rengjort. FREVAR tar i mot tanker inntil 3000 liter i størrelse.

Jeg vet ikke noe om tanken min; hvor stor er den og hvor ligger den?

Vi har et oljetankregister med oversikt over mange, men ikke alle, nedgravde tanker. Ring innbyggerdialog og spør, det kan være at vi vet noe om tanken din.

Tanken min er ikke i oljetankregisteret, gjelder fortsatt kravene?

Ja.

Hvor står kravene?

Kravene til fjerning av nedgravde tanker står i forurensningsforskriften kapittel 1, samt lokal forskrift. Forbudet mot fyring med mineralolje fra 01.01.2020 står i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Kan jeg få fritak fra disse kravene?

I utgangspunktet får du ikke fritak fra kravene. Dersom du er i tvil, eller har særlig store problemer med å følge kravene i forskriftene kan du ta kontakt med oss.

Tanken min er tømt og rengjort, kan jeg la den ligge i bakken?

Nei, ubrukte, nedgravde oljetanker skal fjernes.

Gi melding til kommunen

Du må gi skriftlig beskjed til kommunen (enten brev eller e-post) hvis du

 • fjerner en nedgravd oljetank
 • ønsker å fylle oljetanken med sand elle lignende i stedet for å grave den opp. Dette er søknadspliktig, og kan tillates bare i spesielle tilfeller. Se informasjon lenger ned på siden.
 • tar en tank midlertidig ut av bruk
 • endrer innholdet til bioolje (100% biologisk opprinnelse, uten innslag av mineralolje/fossil olje)
 • graver ned en ny oljetank

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes, renses og graves opp. Når en nedgravd oljetank tas ut av bruk, skal du som eier gi skriftlig melding om dette til kommunen. Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

I særlige tilfeller kan du søke om dispensasjon fra kravet om å grave opp tanken. Dette kan for eksempel være hvis tanken ligger vanskelig tilgjengelig, eller det blir uforholdsmessig dyrt å grave den opp. Om du får dispensasjon fra kravet om å grave opp tanken, må du minst

 • fjerne/blende lufterør og påfyllingsrør
 • tømme og gjøre ren tanken
 • fylle tanken med sand eller liknende

Send søknaden til Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, eller på e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Dersom du ønsker å grave ned en ny oljetank, skal du senest en måned før en oljetank graves ned, gi skriftlig melding til kommunen om

 • tankens størrelse
 • konstruksjon
 • korrosjonsbeskyttelse
 • alder
 • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen

Kartutsnitt får du ved å ringe innbyggerdialog.

Nedgraving av nye oljetanker er i tillegg et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Du må ha tillatelse fra bygningsmyndighetene før du kan sette i gang med arbeidet. Denne søknadsplikten gjelder ikke hvis den nye tanken erstatter en gammel tank og den nye tanken graves ned på akkurat samme sted som den gamle.

Akutt utslipp 

Ved akutt utslipp, ring 110. Brannvesenet tar deretter kontakt med Kystverket. Kystverket er ansvarlig myndighet ved akutt utslipp på land (uavhengig av størrelsen på utslippet).

Periodisk tilstandskontroll

Det skal gjennomføres periodiske tilstandskontroller av nedgravde oljetanker. Kontrollen må du selv bestille av et privat firma som utfører slike arbeidsoppgaver. Kontrollen skal følge disse tidsintervallene:

 1. Enkeltbunnet ståltank: første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år. 
 2. Dobbeltbunnet ståltank: første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år. En grundig utført og dokumentert tetthetsprøving av dobbeltbunnen er tilstrekkelig tilstandskontroll.
 3. Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank: første kontroll etter 20 år. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
 4. GUP-tank: det skal gjennomføres trykktesting omlag to år etter nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat av denne trykktestingen, gjennomføres ordinær førstegangskontroll ved 30-års alder. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
 5. Dobbeltvegget tank: et kontinuerlig overvåkningssystem er tilstrekkelig tilstandskontroll for dobbeltveggete tanker, samt for tanker som sammen med kunststoffduker (linere) og systemer som gir dobbeltveggeffekt. Det skal føres en revisjonsbok der service, alarmer, reparasjoner og funksjonsprøvinger loggføres.
 6. Rekondisjonert ståltank: første kontroll etter 10 år, deretter periodiske tilstander hvert femte år.

Utførelse av tilstandskontroll

Det er private/kvalifiserte firmaer som skal gjennomføre tilstandskontrollen. Du må selv bestille slike kontroller. Kontroll og reparasjon av tanker skal utføres i henhold til anvisning og spesifikasjoner fra produsenten av den aktuelle tanken.

Som et minimum skal tanker med mannhull kontrolleres på følgende måte:

 1. Rengjøring og gassfrigjøring
 2. Innvendige undersøkelser (punkter i undersøkelsen avhenger av type tank men vil vanligvis være sjekk av korrosjon, groper, sprekker, deformasjoner, mykningstendenser, delamineringer og diameterforandringer)
 3. Undersøkelser av påfyllingsrør og lufterør
 4. Tetthetskontroll.

Tanker uten mannhull skal minst kontrolleres på følgende måte:

 1. Visuell undersøkelser av påfyllingsrør og lufterør
 2. Tetthetskontroll.

Kontrolløren skal sende en skriftlig tilstandsrapport til kommunen etter kontrollen. Rapporten skal minst inneholde følgende punkter: Tankeier, eiers adresse, produkt, dato for kontroll, tankvolum, type tank, beliggenhet, observerte skader utvendig og innvendig, markering av skade på tank (skisse), tankens tilstand (god, brukbar, dårlig, hull, tetthet ved prøving), og merknader/utbedringer. For GUP-tanker og særlig korrosjonsbeskyttede ståltanker skal kontrolløren også fastsette neste kontrolltidspunkt.

Kontrolløren må i tillegg følge plikter og krav som fremkommer i andre relevante bestemmelser, for eksempel

 • forskrift om arbeid i tanker (arbeidsmiljøbestemmelser)
 • avfallsforskriften (farlig avfall)
 • forskrift om systematisk helse-, og miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll)
Sist oppdatert: 07. september 2023