Min side Meld fra
Kontakt oss

Informasjonsside om vannmiljøet i Hunnebunn og på Vispen

Å forbedre vannkvaliteten i Hunnebunn er en prioritert oppgave for Fredrikstad kommune. Her finner du oppdatert informasjon om vannmiljøutfordringene i Hunnebunn, hva kommunen gjør med disse problemene, og hvordan du kan bli med og bidra.Utsikt mot Thorsøkilen fra Vispen
Vispen badestrand og noen alger i vannet
Gressbakke med løvetann ned mot vannkanten
Oversiktsbilde over Vispen med boligområdene rundt
En liten båt ligger til brygga ved Vispen
Bilde av algevekst i sjøen

Store vannmiljøutfordringer i Hunnebunn

Hunnebunn er et viktig rekreasjonsområde for Fredrikstads innbyggere, men området preges tidvis av store vannmiljøutfordringer. Som et svært lukket og grunt fjordsystem, er Hunnebunn spesielt utsatt for algeoppblomstringer og tilgroing grunnet økning i tilførsler av næringsstoffer fra avløp og omkringliggende landbruk.

Økende algeoppblomstring og gjengroing har ført til episoder med vond lukt,  redusert badevannskvalitet og fiskedød. Algeoppblomstringene setter også begrensninger på båtbruk og fiske fra land. Stor algeproduksjon, og påfølgende nedbrytning av organisk materiale i bunnen av innsjøen, vil over tid tappe bunnvannet for oksygen. Under nedbrytning av organisk materiale som skjer uten tilgang til fritt oksygen, vil det frigjøres hydrogensulfid til vannmassene. Vinddrevet sirkulasjon av vannsøylen vil kunne transportere svovelholdig vann fra bunnen til toppen av innsjøen. Dette fenomenet har gitt flere episoder med sterk, ubehagelig lukt i området rundt Hunnebunn.

Forbedring av vannkvaliteten i Hunnebunn er en prioritert oppgave for Fredrikstad kommune.  Kommunen overvåker vannmiljø i Hunnebunn gjennom bestemmelsene i Vannforskriften og er i gang med å utføre tiltakene vedtatt i handlingsplanen for Hunnebunn. Videre, Hunnebunn ligger i Fredrikstad- og Sarpsborg kommune, og ansvaret for vannforekomsten påhviler begge kommuner.

 

Nyheter

Lukt i området rundt Hunnebunn

Kommunen har fått flere meldinger om lukt fra Hunnebunn. Dette er et fenomen som oppstår ved omrøring av vannmassene, typisk når det er kaldt ute og enda ikke har kommet is på vannet om høsten.

Den 6.12 fikk vi melding klokken 10, og var ute og målte klokken 12. Da var det ikke målbare konsentrasjoner av hydrogensulfid (H2S). Lave nivåer av denne gassen har sterk lukt av råtne egg, men de konsentrasjonene som kan være i luften rundt Hunnebunn har ingen helseulemper ut over sjenerende, stikkende lukt.
 

Algefjerningsprosjektet videreføres 

Publisert 23.09.2021

Algefjerning2021.jpg
 
Fredrikstad kommune har i år engasjert et firma til å fjerne alger i Hunnebunn. Tilsammen ble 2.680 kg alger tatt opp og levert til godkjent mottak. Kommunen har fått positive tilbakemeldinger på tiltaket i forhold til rekreasjon og bading. Algefjerningsprosjektet fortsetter neste år, før det tas endelig stilling til om tiltaket bør videreføres.
 
 

Miljørådgivning for bønder i nedbørsfeltet til Hunnebunn

hunnbunn2.JPG
 
I forbindelse med oppfølging av Handlingsplan Hunnebunn, tilbyr kommunen i samarbeid med vannområde Glomma sør gratis miljørådgivning til utvalgte bønder som driver jordbruksarealer i nedbørsfeltet til Hunnbekken og Hunnebunn i kommunen. Målet med tiltaket er å gi råd om tiltak som kan begrense avrenning av næringsstoffer til vann fra utsatte jordbruksarealer.
 
Miljørådgivningen gjennomføres av en ekstern konsulent som vil ta en befaring med bønder som har arealer innenfor nedbørsfeltet, og komme med råd om tiltak som kan begrense avrenning fra arealene de driver. Slike tiltak kan inkludere redusert jordbearbeiding, reetablering av randsoner med vegetasjon og planting av trær i tilknytning til jordbruksarealer som strekker seg helt ned til vannkanten av pollen og langs bekker. Dette for å fange opp avrenning av finpartikulært materiale med høyt innhold av næringsstoffer. 
 
I brosjyren «Hvordan kan landbruket bidra til bedre vannkvalitet i Hunnebunn?» fremkommer det også flere andre gode tiltak som kommunen oppfordrer til at gjennomføres, i den grad det er praktisk mulig. 
 

Tegn til bedre vannkvalitet i Hunnebunn

vannkvalitetWEB.jpg
Foto: Badeinstallasjonene blir rengjort hver høst, og disse bildene fra september 2020 viser hvordan HC-rampa ved badeanlegget så ut etter en sommersesong nedsunket.
 
I følge resultater av biologiske prøver tatt av vannområdet Glomma sør, har Hunnbekken hoppet opp to tilstandsklasser fra svært dårlig til moderat økologisk tilstand siden siste prøvetaking i 2017. Det er gjort flere tiltak i området de senere årene for å følge opp handlingsplan Hunnebunn og disse ser ut til å gi utslag i bedring av vannkvaliteten i bekken. 
 
Videre melder Skjærgårdstjenesten om at de har observert mer liv i vannmassene enn tidligere, spesielt de to siste årene. For eksempel observasjon av mer fisk og at stadig mer blåskjell, hjerteskjell og rur fester seg til badeinstallasjonene som blir rengjort en gang i året. Det er også observert mer ålegras i Talbergsundet enn tidligere, spesielt i de grunne områdene.
 


Kartlegging av dybdeforhold og undersøkelse av sedimenter i Talbergsundet


Oppdatert 16/11-21

Kommunen har kartlagt dybdeforhold og tatt sedimentprøver i Talbergsundet, som oppfølging av resultatene i rapporten fra COWI (2021). Analysene viser god miljøtilstand i sedimentene, med unntak av stoffet pyren som har moderat tilstand i ett av fem prøvepunkter.

 

 

Ufarlig lukt i Hunnebunn

 
Kommunen har tatt målinger av hydrogensulfid gass (H2S) i Hunnebunn etter melding om ubehagelig lukt i området. Trolig skyldes lukten at sirkulasjon av vannmasser har transportert svovelholdig vann til overflaten. Målinger i luft og rett over vannskorpen på tre prøvesteder påviste ikke H2S-gass. H2S begynner å lukte lenge før det kan måles av et instrument, vi regner derfor at lukten som fremdeles er i deler av området for å være ufarlig.

 

Konsulentrapport juni 2021

En fersk konsulentrapport fra Cowi (juni 2021) forteller at "Situasjonen i Hunnebunn må forbedres trinnvis. Noen tiltak vil virke raskere enn andre på tilstandsforbedring, mudring av Tosekilen vil kunne forbedre tilstand i Hunnebunn med en klasse, fra dårlig til moderat. Tiltak i bekkene og terrengavrenning vil deretter kunne gjøre en ytterligere forbedring fra moderat til god." Kommunen vil følge opp disse konklusjonene i sitt videre arbeid med Handlingsplan Hunnebunn.

Nytt algefjerningsprosjekt i Hunnebunn

Hunnebunn har i mange år hatt massiv algevekst om sommeren. Algeoppblomstring har ført til episoder med vond lukt, redusert badevannskvalitet og fiskedød. Kommunen ønsker å gjøre noe med dette problemet, og setter i gang et nytt algefjerningsprosjekt.  

Hunnbunn-alger.jpg

Bilde tatt 14. mai i år viser at algene begynner å komme på Vispen. Foto: Ingvill Moen-Jeppesen

Det er det høye innholdet av næringsstoffer i vannet, som fører til den voldsomme algeveksten både i de frie vannmassene og på bunnen langs strendene i Hunnebunn. Påfølgende nedbrytning av algene i bunnen av pollen, vil over tid tappe bunnvannet for oksygen (anoksiske forhold), og det produseres hydrogensulfid (H2S), som frigjøres til vannmassene. Før algene synker, ligger de som et tykt og illeluktende teppe på vannoverflaten og langs bredden. Som et svært lukket, grunt og næringsrikt fjordsystem, er Hunnebunn spesielt utsatt for algeoppblomstringer og tilgroing.  

Når vi fjerner alger vil det bli hyggeligere å være ved Hunnebunn i sommer. Det blir mer innbydende å bade og bruke vannet, og vi håper det vil forebygge ubehagelig lukt.  

Lokalsamfunnsutvalget tok initiativ til å fjerne noe alger i 2020, og kommunen ønsker nå å fjerne alger systematisk gjennom blomstringssesongen, og undersøke hvor mye næringsstoffer som kan fjernes fra vannforekomsten på denne måten. Resultatene av dette vil vise om tiltaket har en god kost-nytteeffekt og bør anbefales videreført.   Algefjerningsprosjektet er finansiert av ekstra midler innvilget av politikerne i Fredrikstad til vannmiljøtiltak i Hunnebunn i 2021.

Ny rapport anbefaler lufteanlegg i Hunnebunn for å bedre vannkvaliteten

Bilder fra innsamling av sedimentprøver i Hunnebunn 20.08.2020 (fotograf: Tom Tellefsen, COWI 2020):

Varvige sedimenter i Hunnebunn i anoksisk sone, dypere enn 6 m. Grabben er klar for å senkes ned til bunnen.Grabbprøve like utenfor Vispen.Overflaten av sediment i anoksisk sone, fluffy.Nærbilde kjerneprøve med svært løs overflate.

Hunnebunn er en av mange vannforekomster hvor overgjødsling har ført til død bunn og anoksiske (uten oksygen) vannmasser i Norge. Vannforekomsten står derved i fare for ikke å oppnå Vanndirektivets målsetting om god kjemisk og økologisk tilstand. Utredninger av NIVA (2019) på oppdrag av Fredrikstad kommune, viste at utluftning og oksygenering av bunnvannet er det tiltaket som vil gi best effekt for forbedring av økologisk tilstand og vannkvalitet i Hunnebunn.

Derfor, på oppdrag av Fredrikstad kommune, har COWI i 2020 undersøkt bunnsedimentene i Hunnebunn, for å vurdere om bobleanlegg kan bedre vannkvaliteten i pollen uten å spre miljøgifter. Konklusjonen i den nye rapporten er at det frarådes å sette i gang et tradisjonelt bobleanlegg med luftbobling til bunnen, på grunn av risikoen ved oppvirvling av bunnsedimentene og omveltning av de svært næringsrike anoksiske vannmassene, til overflaten noe som kan gi økt algevekst.

For å unngå disse problemene, anbefaler COWI at det heller etableres et hypolimnisk luftingsanlegg som sørger for oksygenrikt vann til bunnen og fjerner fosfor fra vannmassene. Målet med et slikt anlegg er å senke anoksisk sone. Hypolimnisk lufting er så vidt vi kjenner til ikke utprøvd i Norge tidligere. Andre land i Europa, som eksempelvis Tyskland, har god erfaring med slike anlegg. Ved å etablere et slikt anlegg i Hunnebunn vil vi få god erfaring med dimensjonering og effekten av anlegget under typiske norske forhold, noe som ansees å ha stor overføringsverdi til andre vannforekomster i Skandinavia. Metoden er skånsom og medfører ingen fysiske inngrep, og har derved en lav risiko for uønskede hendelser ved gjennomføringen. 

Rapporten om dimensjonering av anlegget ferdigstilles våren 2021. Kommunen har søkt Miljødirektoratet tilskudd til anskaffelse av et hypolimnisk luftningsanlegg i Hunnebunn, men fått avslag. Prosjektet blir derfor ikke gjennomført i år.

Er det trygt å bade på Vispen?

Tidvis frarådes bading på grunn av dårlig badevannskvalitet. Hovedsakelig skyldes stenging av Vispen enkelthendelser knyttet til kloakkutslipp fra kommunal avløpspumpestasjon, som ikke har blitt oppdaget/varslet med en gang. Imidlertid har en utbedring av kabelfeil gitt god effekt.

Badevannsprøvene på Vispen viser at vannkvaliteten stort sett er god, og at det er lav forekomst av bakterier (se figur under). 

Vispen

Risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av bakterier i vannet. Blir du syk av badevannet er det vanligst å få infeksjoner i øye, øre og på huden, samt mage- og tarminfeksjoner. På generelt grunnlag anbefales det ikke å bade i vann hvor det er tydelig forekomst av bakterier og alger.

 

Hva gjør kommunen?

Hvem gjør hva i kommunen?

Miljø og landbruk overvåker vannkvaliteten på Vispen og i Hunnbekken. Park, herunder Skjærgårdstjenesten, ivaretar rekreasjonsverdien. Vann og avløp overvåker pumpestasjon og overløp i Hunnebunn.

Handlingsplan for bedre vannkvalitet og rekreasjonsverdi

Handlingsplan Hunnebunn, som er gjeldende for perioden 2023-2033, presenterer en lang rekke tiltak vedtatt for å bedre både vannkvalitet og rekreasjonsverdi i området. Disse tiltakene er ventet å gi størst kost/nytte-effekt, og innebærer å begrense næringstilgangen til Hunnebunn, drive miljøovervåking og informere brukere om vannkvaliteten.

Det er svært utfordrende å bedre vannkvaliteten i Hunnebunn. Selv med gode tiltak ventes ikke resultatene før på lengre sikt. 

Fredrikstad kommune har også en handlingsplan for bekker, inkludert Hunnbekken, med flere tiltak for å bedre vannkvaliteten.

Overvåking av vannkvalitet

Kommunen jobber tett med vannområde Glomma sør om jevnlige undersøkelser av vannkjemi og biologiske parametere, slik som begroingsalger og bunndyr. Biologiske parametere sjekkes hvert 3. år, og Hunnebunn står for tur i 2020. I sommerhalvåret tar virksomhet miljø- og landbruk prøver av vannkvaliteten på Vispen.

Det er behov for mer kunnskap knyttet til hvilke typer alger som finnes i og nær badeplassen, og hvorvidt de kan ha helseskadelig effekt. Tidligere ble det tatt sporadiske algeprøver, men det er nå ønskelig å sette dette i system, og foreta analyser to ganger per år i en periode fremover. NIVA analyserer disse prøvene, som hovedsakelig består av ulike marine, trådformede, alger, og de sjekkes spesielt for cyanobakterier.

Dersom bading frarådes informeres det om både på kommunens hjemmesider, og ved skilting på badeplassen.

I 2019, tok kommunen E.coli prøver, for å spore om fekal forurensing, som tidvis kan oppstå, kommer fra dyr eller menneske. Resultatene fra prosjektet viste at fekal forurensing med E. coli ble funnet i alle ferskvannsprøver og i de fleste salt-/brakkvannsprøver. Noen få enkeltprøver viste E.coli-verdier over grenseverdi, men generelt kunne vannet klassifiseres på et utmerket og god kvalitetsnivå definert iht. EUs badevannsdirektiv. En generell trend ble observert mht. fekal forurensingstilførsel ved at den dominerende kilde til forurensingen på Vispen badeplass og utvalgte bekker rundt Hunnebunn stammer fra zoologiske/naturlige kilder, hovedsakelig fra dyrearter som f.eks. hund, katt, fugler og ville dyr.


Kommunen tok også prøver av næringsstoffer og hydrogensulfid på ulike dyp i Hunnebunn, og disse resultatene inngikk i en rapport som vurderte mulige tiltak for å bedre vannkvaliteten i Hunnebunn. Se mer informasjon om bobleanlegg under fanen Samarbeid – Skjærviken lokalsamfunnsutvalg.

Tiltak ved mistanke om uakseptabel badevannskvalitet

Dersom analysene viser høye bakterieverdier, eller det er mistanke om endring i badevannskvaliteten, tas det hyppigere prøver. Ved mistanke om giftige Cyanobakterier (blågrønnalger) tas ytterligere prøver av vannet. Cyanobakterier anses ikke som et problem i Hunnebunn, og ble sist påvist i 2009.

Kommuneoverlegen kan velge å fraråde bading, dette blir annonsert på stranden, på kommunens hjemmeside og i sosiale medier. 

Vann og avløpstiltak

Virksomhet Vann og avløp overvåker kontinuerlig pumpestasjonen som ligger 50 meter nord for utløpet til Hunnbekken. Utbedring av kabelnett og nye rutiner skal sørge for raskere intern og ekstern varsling om hendelser med kloakkutslipp og dårlig badevannskvalitet.

 

Avløpssystemet i området rundt Hunnebunn er av typen separatsystem. Det betyr at overvannet og drensvannet ledes ut til resipient, mens spillvannet (kloakken) fra husholdningene ledes til renseanlegget. Siden det er separatsystem skal spillvannsledningene i utgangspunktet være upåvirket av nedbør og overvann. Men separatsystemet er gammelt, og etter å ha utført befaringer og omfattende kartlegging av tilstanden på spillvannsledningsnettet i området, som oppfølging av handlingsplanen for Hunnebunn, har kommunen avdekket flere skader og feilkoblinger som har ført til at fremmedvann finner vei inn i spillvannsledningene og tilfører systemet mer vann enn det er dimensjonert for. Konsekvensen er at kapasiteten til ledningene og pumpestasjonen overskrides. Fortynnet avløpsvann renner da ut i bekken og videre til vannmassene i Hunnebunn. Kraftig nedbør kan derfor forklare høye verdier av fekal forurensning.

 

Å redusere fremmedvann fra spillvannsledningene er den viktigste faktoren for å hindre overløpsdrift. Frem til nå har kommunen avdekket flere punktfeil som til sammen har bidratt med betydelige mengder fremmedvann til spillvannsnettet. Èn enkelt feil kan bidra med så store mengder fremmedvann at kapasiteten på spillvannsanlegget blir overskredet. Så langt i oppfølgingen av handlingsplanen har kommunen avdekket flere små og noen store feil på ledningsnettet. Alle feil som bidrar til fremmedvann (inn- eller utlekking – altså vann som er på avveie) har blitt utbedret fortløpende. I noen tilfeller har feilene blitt avdekket på den private delen av ledningsnettet – altså på stikkledningene inn til de enkelte boliger. Ved slike tilfeller får huseier pålegg om å utbedre feilen innen en angitt tidsfrist. Status før badesesongen 2020 er at Kjølsund-feltet vest for pumpestasjonen er sanert, og at fokuset nå rettes mot Skjærviken, øst for pumpestasjonen. Alle boliger og hytter utenfor kloakkert område har fått pålegg om installering av minirenseanlegg. Kommunen følger opp at godkjente anlegg blir kontrollert og gjennomgår årlige servicer, samt anlegg som av forskjellige årsaker ikke er godkjente. Eiere av private pumpestasjoner må vedlikeholde disse. Gjennom abonnementsreglementet er innbyggerne i nedbørsfeltet forpliktet til å føre takvann ut på terrenget på egen eiendom for å ikke belaste kommunalt overvannssystem unødvendig.

Landbrukstiltak

Det er innført en rekke tiltak for å redusere diffus avrenning fra landbruket i Hunnebunn, hovedsakelig redusert jordbearbeiding, etablering av vegetasjonssoner og grasdekte vannveier samt hydrotekniske tiltak.

Her er de viktigste tiltakene:

  • Redusert jordbearbeiding, slik som å unngå høstpløying, reduserer utvasking av jord og næringsstoffer. 
  • Endret jordbearbeiding, som direktesåing av høstkorn eller lettere/minimal jordbearbeiding før såing, begrenser avrenning, men effekten er ikke like stor som ved å la arealene ligge i stubb. 

  • Redusert jordbearbeiding viser en svak økende trend de siste årene, og andelen kornarealer som ligger i stubb i nedbørsfeltet er høyere enn i kommunen for øvrig.

  • Etablering av vegetasjonssoner med 6-9 meter grasdekke ned mot vannet. Vegetasjonssonene økte fra 3230 meter i 2016 til 3916 meter i 2017.

  • Flomutsatt areal (22 da.) ved utløpet til Hunnebunn har i flere år vært tilsådd med gras istedenfor korn.

  • Det meste av fulldyrka mark ble drenert i tidsrommet 1950 – 1985, med unntak av noen eiendommer som nylig ble drenert. Totalt har 1356 meter med avskjæringsgrøfter blitt etablert og restaurert i perioden 2016-2017.

  • Økt kontroll av miljøkrav i tilskuddsordninger til jordbruket og mer informasjon til bøndene.

Detaljert informasjon om landbruksrettede tiltak finnes på side 26 og 30 i Handlingsplan Hunnebunn og i informasjonsskrivet til bønder i nedbørsfeltet: «Hvordan kan landbruket bidra til bedre vannkvalitet i Hunnebunn?»

 

Samarbeid

Vannområdet Glomma sør og Sarpsborg kommune

Hunnebunn er lokalisert både i Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Som oppfølging av Handlingsplan Hunnebunn har Fredrikstad kommune tatt initiativ til en samarbeidsgruppe med deltakelse av begge kommuner, vannområdet og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Målet er en bedre samkjøring av videre arbeid rettet mot forbedret vannmiljø i Hunnebunn. 

I samarbeid med vannområde Glomma sør jobber Sarpsborg kommune med utbedring av kantvegetasjonen langs den åpne delen av Brandstorpbekken. Det er foreløpig blitt planta rundt 200 trær i kantsonen på strekket nærmest Hunnebunn. Utplantinga vil fortsette førstkommende høst med beplanting østover i retning bekkelukkingen. Utbedring av kantvegetasjonen vil kunne bidra til å hindre erosjon og utvasking av næringsstoffer fra jordbruksarealene

Skjærviken lokalsamfunnsutvalg

Kommunen har tett dialog med Skjærviken lokalsamfunnsutvalg, som fungerer som et bindeledd mellom innbyggerne og Fredrikstad kommune. Lokalmiljøet viser stort engasjement for Hunnebunn og bidrar med innspill og dugnadstimer.

Kommunen har innvilget følgende søknader:
- Søknad om bobleanlegg for å bedre vannkvaliteten i Hunnebunn. I en ny rapport fra NIVA (2020), finansiert at Fredrikstad Kommune, anbefales det å øke den vertikale blandingen i pollen for å forbedre vannkvaliteten. Dette området har mange potensielle kilder til miljøgifter. Med tanke på dette, samt problematikken rundt metylkvikksølv, er det behov for mer kunnskap om hvilke miljøgifter som finnes i sedimentene, og risiko for spredning av disse dersom det iverksettes bobleanlegg. Fredrikstad kommune har avsatt midler til utprøving av et slikt bobleanlegg, men før Statsforvalteren kan ta stilling til om bobleanlegg kan iverksettes, må det gjennomføres analyse av sedimentene, og risikovurdering av et slikt tiltak. Fredrikstad kommune ønsker å gjøre disse undersøkelsene i sommer.
- Spesialpumpe for å fjerne alger fra vannmassene. Håndteringen av algene som pumpes opp må forankres hos kommunens parkavdeling, og forutsetter budsjettmessig dekning. Pumpen kan ikke benyttes til mudring.

- Virksomhet park bevilger 15 000 i tilskudd til Skjærviken velforening til arbeidet med fjerning av alger på rekreasjonsarealer. Det forutsettes at dette blant annet dekker håndtering på land. Tilskuddet utbetales mot tilsendte kvitteringer for utført arbeid. Tilskuddet gjelder for 2021, uten videre binding.

Presentasjoner fra LSU-møte 05.11.2019:

Presentasjoner fra LSU-møte 08.09.2020:

 

Hvordan kan du bidra?

Sjekkliste:

1. Sjekk takrennene dine! Takvann skal føres ut på terrenget på egen eiendom.
2. Dersom boligen eller hytten din har installert avløpspumpe er det viktig at denne etterses og vedlikeholdes jevnlig. Dersom pumpen ikke fungerer som den skal kan spillvann (kloakk) slippe urenset ut i naturen.
3. Dersom du bruker, og ferdes i området, er det viktig at du rydder opp etter deg, fjerner hundeavføring og søppel
4. Kjør hensynsfullt med båten - bølger kan vaske ut masser langs land
5. Bli med på strandrydding

6. Du kan engasjere deg i Skjærviken lokalsamfunnsutvalg
7. Er du bonde? Det kan søkes støtte til å gjennomføre tiltak gjennom tiltaksordningen SMIL og RMP. Se ny brosjyre: "Hvordan kan landbruket bidra til bedre vannkvalitet i Hunnebunn?"

 

Meld feil

Det er viktig å melde fra til kommunen om du ser noe unormalt.

Du kan melde inn mistanke om kloakkutslipp, og andre vannmiljø- og forurensningsproblemer, i Hunnebunn på forsiden av Fredrikstad kommunes hjemmeside.

Akutte hendelser som ikke kan vente til ordinær arbeidstid, se Vakt og nødtelefoner for Fredrikstad kommune.

 

Lenker

Sist oppdatert: 19. desember 2023