Min side Meld fra
Kontakt oss

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre det er et tillatt nytteformål som er beskrevet i selve loven eller i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag.

Regelverket tar ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men unødvendig og fornøyelsespreget ferdsel reguleres. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. I forskriften er det også beskrevet noen formål som kommunen kan innvilge dispensasjon for etter skriftlig søknad.

Du må derfor søke om tillatelse om du har behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål.

Unntak fra søknadsplikt

På vinterføre kan motorkjøretøy nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse. Dette er hjemlet i motorferdselforskriften § 3 bokstav d, og krever ingen søknad. Grunneiers tillatelse skal være innhentet, jf. § 10 i motorferdselloven.

Det er et krav om at all motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt, slik at skade og ulemper for naturmiljø og mennesker unngås.

Verneområder

I verneområder gjelder i tillegg verneforskriftenes regler for motorferdsel. Du må derfor søke forvaltningsmyndigheten for det enkelte verneområde dersom kjøreruten berører et verneområde. Statsforvalteren eller verneområdestyret v/forvalter kan gi opplysninger.

Slik søker du

Du søker om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ved å fylle ut søknadsskjema

Vedlagt til skjema, avhengig av hvilket formål du søker om dispensasjon fra må du vedlegge:

  • Legeattest ved transport av funksjonshemmede
  • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
  • Kart som viser kjøretraseen
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov. Behovet må inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring, men turkjøring kan skje i fastsatte snøskuterløyper til slikt formål. Kommunen har myndighet til å fastsette snøskuterløyper etter gitte rammer. Kommunen har likevel ingen plikt til å etablere slike løyper.

Søknaden må sendes i god tid, minst tre uker før du må ha dispensasjon.

Søknaden sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 04. mai 2022