Min side Meld fra
Kontakt oss

Marin kartlegging

For å sikre bærekraftig bruk av skjærgården er kommunen avhengig av å ha oppdatert kunnskap om naturverdiene som finnes. Skjærgården er under kontinuerlig press, både med tanke på båtbruk, etablering av brygger og annen infrastruktur og mudring. I en rapport fra 2021 laget på bestilling av Fredrikstad kommune, kartlegger og beskriver COWI naturmangfoldet og tilstanden til havbunnen langs deler av Onsøykysten. Kommunen vil bruke rapporten aktivt i forvaltningen av skjærgården, og den vil være spesielt nyttig som et oppdatert kunnskapsgrunnlag ved behandling av søknader om tiltak i sjøen. Om alt går etter planen, vil kartleggingen av Onsøykysten fortsette i 2022.

Av tareskog ble det i hovedsakelig observert sukkertare, i tillegg til stortare og fingertare. De viktigste og største tareskogforekomstene finnes langs den sørvestlige delen av Rauer. Totalt ble 15 ålegressenger registrert, hvorav de største forekomstene var i rundt nordre deler av Rauer. Av fremmedarter ble japansk drivtang påtruffet ved Skjæløy og stillehavsøsters ved Risholmen. Naturtypene relatert til eksponert blåskjellbunn og ruglbunn ble ikke påtruffet under kartleggingen.  

Rapport marin kartlegging

Kommunen har digitalisert dataene fra kartleggingen i kommunekartet under kartlaget «Marine Naturtyper NiN».

 

Sist oppdatert: 06. februar 2022