Min side Meld fra
Kontakt oss

Forvaltning av elg, rådyr og dåhjort

Fredrikstad kommune har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg og rådyr i kommunen. I tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder, har kommunene et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold og trafikkutfordringer

Jakt

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. For å få tillatelse til å felle elg eller rådyr må jaktområdet, valdet, godkjennes av kommunen.  

Søke om godkjenning av vald 

Frist for å søke kommunen om godkjenning eller endring av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr er 1. mai. Det skal sendes inn en søknad både om man ønsker å endre valdets grenser, er endrete eiendomsforhold (ny grunneier) eller tellende areal er endret.

Søknaden kommunen mottar fra jaktrettshaver skal inneholde disse opplysningene:

 1. Arten søknaden gjelder for.
 2. Kart som tydelig viser grensene for valdet.
 3. Fullstendig oversikt over de eiendommene valdet omfatter og den enkelte eiendoms størrelse innenfor valdets grenser. Gårds- og bruksnummer.
 4. Oversikt over tellende areal som ønskes godkjent for den enkelte viltarten.
 5. Underskrift fra den eller de som lovlig representerer hver enkelt eiendom. Det vil si alle jaktrettshavere dersom ikke annet er bestemt i avtale eller lov. For grunneiersammenslutninger og lignende er underskrift fra lovlig valgt representant tilstrekkelig. For sameier hvor ikke annet er bestemt er flertallsvedtak tilstrekkelig.
 6. Navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og underskrift for den personen som er oppnevnt som valdansvarlig representant. Dette følger av hjorteviltforskriften § 10. 

Søknadsskjema som sendes til kommunen finnes her: Skjema for godkjenning av vald for elg, gjort og rådyr

Kommunen skal behandle søknader om godkjenning av vald innen 15. juni.

Søknaden sendes til kommunens postmottak: postmottak@fredrikstad.kommune.no  

Krav til vald

Disse kravene må være oppfylt for at søknaden kan godkjennes av kommunen:

 • Valdet skal være sammenhengende.
 • Valdet skal ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på elg, hjort eller rådyr.
 • Valdet har oppgitt en valdansvarlig representant.
 • Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for arten det søkes om.  
Søke om utmelding av eiendom(mer) i eksisterende vald

Jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen senest 1. april. Utmelding krever underskrift fra den eller de som lovlig representerer eiendommen. Utmeldingen sendes til kommunens postmottak: postmottak@fredrikstad.kommune.no  

Hva inngår som tellende areal i Fredrikstad?

Tellende areal er det arealet som skal legges til grunn for beregning av antall fellingstillatelser. I Fredrikstad kommune regnes dette som tellende areal: ·   

 • For elg teller produktiv og uproduktiv skog, myr og en kantsone på inntil 25 meter dyrket mark som tellende areal.
 • For rådyr teller produktiv og uproduktiv skog, myr og dyrket mark som tellende areal.  
Hva er minstearealet i Fredrikstad?

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen:

Kommune/del av kommune Elg: Minsteareal i daa Rådyr: Minsteareal i daa
Fredrikstad, vest for Glomma (Rolvsøy, Veum og Onsøy) 3000 3000
Fredrikstad, øst for Glomma (Borge og Torsnes) 4000 300
Kråkerøy 7500 300

 

Kommunenes ansvar for elg, hjort og rådyr

Her er kommunenes plikter innen forvaltning listet opp:

 • Sette kommunale mål for bestanden av elg, hjort og rådyr kommunen.
 • Godkjenne vald for elg, hjort og rådyr.
 • Godkjenne bestandsplanområder for elg og hjort.
 • Godkjenne bestandsplaner for elg og hjort.
 • Tildele fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr. Fastsette fellingsavgift for elg og hjort.
 • Administrere det kommunale viltfondet.
 • Fastsette forskrift om åpning for jakt på elg, hjort og rådyr.
 • Fastsette forskrift om minsteareal på jakt på elg, hjort og rådyr.
 • Kreve ny søknad om godkjenning av et vald dersom rettighetsforholdene i valdet er uklare eller tellende areal er endret.
 • Kreve at de opplysninger som er gitt i søknaden om godkjenning av vald bekreftes eller dokumenteres på nytt.
 • Kreve at det foreligger en bestandsplan for rådyr før kvotefri jakt på rådyr tillates.
 • Gi tillatelse til skadefelling av elg, hjort og rådyr.  
Tildeling av fellingstillatelser 

Det er ikke nødvendig å søke om fellingstillatelse for godkjente vald hvert år. For elgvald sendes fellingstillatelse ut hvert før 15.juni. For å få tilsendt fellingstillatelse på rådyr må du sende inn ettersøksavtale hvert år til kommunens postmottak: postmottak@fredrikstad.kommune.no  

Kart

Kart over vedtatte rådyrvald

Kart over vedtatte elgvald 

Dåhjort

Dåhjort er en introdusert hjorteviltart med en begrenset utbredelse i Norge. I Fredrikstad finner vi arten hovedsakelig på Hankø, men noen dyr har også svømt over til fastlandet i Onsøy. Dåhjort kan jaktes med grunneiers tillatelse i hele landet uavhengig av minsteareal, offentlig fellingstillatelse eller godkjent vald. Bestemmelsene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, og forskrift om jakt- og fangsttider gjelder også ved jakt på dåhjort.

Viltulykker

Påkjørt, sykt eller skadd vilt i Fredrikstad kommune meldes til vakttelefon 69 01 25 45. Dette nummeret kan ringes døgnet rundt, alle dager.

Vanligvis blir påkjørsler av vilt meldt til politiet på 02800, og politiet tar videre kontakt.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt med naturforvalter Jørgen Torp på e-post: jortor@fredrikstad.kommune.no , telefon: 69 36 14 16 / 940 03 617

Sist oppdatert: 04. mai 2022