Min side Meld fra
Kontakt oss

Felling av trær

Kort fortalt

Du må søke om å felle trær som står på kommunal grunn. Trærne må stå nærme nabogrensa, og være til skade eller ulempe.

Det er også søknadspliktig å felle trær på privat eiendom når treet har en stammeomkrets på over 90cm målt 1 meter over bakken.

Felling av trær på kommunal grunn

Du kan søke om felling av trær på kommunens grunn som står nær nabogrense og utgjør skade eller særlig ulempe. Naboloven omhandler trær som står nærmere grensa enn 1/3 av totalhøyden, og som det ikke er viktig for eieren, dvs kommunen, å beholde.

Kommunen kan også gi tillatelse til at det tynnes i trebestander som er lengre unna grensa.

Hogst, rydding og tynning må alltid følge vilkår og retningslinjer og de reguleringsbestemmelser som gjelder i området. All slik tynning må godkjennes av grunneier før igangsetting.

Trær som representerer fare:
Kommunen dekker alle kostnader til trefelling, dersom treet/trærne står på kommunal grunn og representerer en påviselig fare for de som ferdes på stedet. Friske trær regnes ikke som et faremoment, i så måte.

Det er ingen som kan garantere for at trær eller grener ikke kan ramle ned, da dette hører naturen til. Kommunen kan sammen med fagansvarlige vurdere, og si noe om sannsynligheten for at dette kan skje, på bakgrunn av kunnskap, erfaring og situasjonen på stedet.

Felling av trær på privat grunn

Du må søke for å felle trær med stammeomkrets over 90 cm målt 1 meter over bakken. Det gjelder også kollede/formskårne trær i byområdet, i boligområder og ved vei. Bestemmelsen gjelder også for tiltak i rotsonen/dryppsonen.

Har du ikke fått samtykke fra kommunen, kan vi kreve at disse blir erstattet.

Det er bestemmelser for felling av større trær i kommuneplanens arealdel. Felling må gjøres i tråd med fastsatte kriterier og i henhold til eventuelle reguleringsbestemmelser om trær/vegetasjon på stedet.

Nabovarsling

Du skal kunne dokumentere at naboer og gjenboere er informert om, og har fått mulighet for å komme med innspill dersom de ikke samtykker til tiltaket/hogsten. Vi ønsker også uttalelse fra velforening dersom det aktuelle området har betydning som fellesareal.

Dersom naturlige naboer/gjenboere ikke er informert i saken, kan vi sende søknaden i retur eller avslå søknaden.

Sånn søker du

Det er ulike søknadsskjemaer om du skal søke for felling av trær som står på kommunal grunn, eller om søknaden gjelder et tre som står på privat grunn.

Er du i tvil kan du ringe Servicetorget.

Vedlegg til søknaden

Dette må du legge ved søknaden:

 • Kart i målestokk 1:500–1:1000. Kartet skal vise eiendomsgrenser og hvor trærne står. Du kan skrive ut et kartutsnitt fra kommunekartet.
 • Bilde(r) av de aktuelle trærne. 
 • Dokumentasjon på at naboene er informert.
 • Ev. innspill fra naboer og velforeninger.

Trær som ønskes felt kan også merkes i marka med bånd eller tape. Det er forbudt å blinke eller male trærne.

Vår saksbehandling

Vi vurderer søknadene blant annet ut fra disse punktene:

 • Om skade eller særlig ulempe for søkeren er større enn verdien er for eier.
 • Klimatiske forhold, f.eks økt vindeksponering og ringvirkninger av dette, og vanntilsig.
 • Trearter, alder og kondisjon, og hensyn til biologisk mangfold på stedet.
 • Estetiske vurderinger i området som helhet.
 • Trærnes betydning som landskapselement og eventuelt historiske verdi.
 • Om trærnes plassering/høyde/tetthet fører til ulemper med tanke på sol og lys.
 • Om det er stor enighet eller uenighet om hogsten i nabolaget.

Dersom det ikke ryddes som anvist og til avtalt tid, må søkeren dekke kommunens merarbeid.

Har du fått innvilget søknaden?

Har du fått innvilget søknad om trefelling på kommunal grunn, må du huske på dette:

 • Det står i vedtaket hvilke busker/trær vedtaket gjelder for.
 • Du feller trær for egen regning og risiko og med eget utstyr. Alt avfall skal fjernes innen rimelig tid (3-4 uker) for egen regning. Alternativt kan kommunen rydde, og sender faktura til deg på den tiden vi har brukt.
 • Du må være innforstått med at felling av trær og bruk av motorkjedesag er farlig, og at det kreves opplæring og nødvendig verneutstyr for å utføre hogst på en forsvarlig måte. Fredrikstad kommune forutsetter at personer med denne kompetanse utfører arbeidet for at tillatelsen skal være gyldig.
 • Du tar selv ansvar for eventuelle skader du kan påføre seg selv, andre og deres eiendom. Du skal sørge for tilstrekkelig varsling og vakthold under felling.
 • Du utfører arbeidet for egen vinning, og ikke i oppdrag for Fredrikstad kommune.
 • Finnes det bygninger, eller andre installasjoner som ikke eies av Fredrikstad kommune på stedet, må du ta kontakt med eierne for tillatelse og rådgivning før du setter i gang.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen har rutine for å anmelde ulovlig trefelling. Dette gjelder felling av trær uten tillatelse, eller at det felles flere trær enn tillatt.

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 25. mai 2022