Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskuddsordning til aktiviteter på Isegran

Om ordningen

Ordningen er for aktører som har sin virksomhet på Isegran, og skal bidra til kvalitet og bredde på Isegran gjennom aktiviteter og formidling. Den skal stimulere til nytenkning og sikre profesjonell formidling av øyas historie og maritime håndverkstradisjoner. Midlene skal også stimulere til utvikling og profesjonalisering av publikumsaktiviteter og speile Fredrikstad kommunes overordnede kulturpolitiske satsninger, slik de er nedfelt i kommunens kulturplan.

For tiden tilfører Borg Havn og Fredrikstad kommune til sammen kr. 100 000,- årlig til tilskuddsordningen.

Retningslinjer 

 • § 1. Formål
  Ordningen skal bidra til kvalitet og bredde på Isegran gjennom aktiviteter og formidling. Den
  skal stimulere til nytenkning og sikre profesjonell formidling av øyas historie og maritime
  håndverkstradisjoner. Midlene skal også stimulere til utvikling og profesjonalisering av
  publikumsaktiviteter og speile Fredrikstad kommunes overordnede kulturpolitiske satsninger,
  slik de er nedfelt i kommunens kulturplan.
 • § 2. Virkeområde
  Retningslinjene har sitt virkeområde på Isegran og gjelder behandling av søknader om
  tilskudd til gjennomføring av publikumsaktiviteter utført av øyas aktører.
 • § 3. Økonomiske rammer
  De økonomiske rammene for ordningen følges av de midler Øyrådet stiller til disposisjon.
  Rammen er avhengig av overføringer fra Borg havn IKS og Fredrikstad kommune v/Kulturetaten.
 • § 4. Vilkår for tilskudd
  Det gis tilskudd til aktiviteter som finner sted på Isegran og som har en profil i tråd med øyas
  historie. Søker må være næringsdrivende eller en forening/stiftelse.
 • § 5. Søknadsfrist
  Søknader kan sendes og blir behandlet gjennom hele året, men ikke senere enn 1.november. Tilskuddsordningen kunngjøres via kommunens nettsider.
 • § 6. Krav til søknaden
  Søknaden skal være skriftlig og skal inneholde følgende:
  • Beskrivelse av aktiviteten det søkes støtte til, herunder formål, sted og dato/periode for gjennomføringen.
  • Opplysninger om eventuelle samarbeidspartnere.
  • Budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter, inkludert eventuelle honorarer og lønnskostnader. Videre skal budsjettet inneholde alle forventede inntekter, herunder billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt støtte hos eller tilskudd fra, og beløpsstørrelse.
   Summen av forventede utgifter og inntekter skal gå i balanse.
   Dersom tiltaket gjennomføres i samarbeid med eller med bistand fra andre aktører enn søker, skal dette opplyses.
 • § 7. Behandling av søknader
  Ved behandling av søknad vektlegges tiltak som fremmer ordningens formål, jf § 1. Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på retningslinjenes kriterier og vilkår.
  Ved vurderingen vil følgende prioriteres:
  • aktiviteter som bidrar til nyskaping og profesjonalisering
  • aktiviteter som bidrar til bredde i øyas tilbud
  • aktiviteter som bidrar til å styrke øyas omdømme som et interessant og aktuelt besøksmål
  • aktiviteter som bidrar til økt samspill og kompetansedeling mellom aktørene på øya
  • aktiviteter som har som mål om å nå et nytt publikum
   Tilskudd innvilges etter skjønn og til enhver tid disponible midler.
 • § 8. Kontroll med bruk av midler
  Øyrådet kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede midler. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.
 • § 9. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling
  Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kreves
  tilbake.
 • § 10. Ikrafttredelse
  Retningslinjen trer i kraft fra 28. februar 2023.

Søknadsfrist

Det kan søkes hele året, Øyrådet på Isegran behandler søknadene i sine møter.

Slik søker du

Søknad sendes Øyrådet ved Ingar Guttormsen på e-post: guin@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 15. mars 2023