Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til unge miljøer innen kulturnæring

Kort fortalt

Fredrikstad kommune viderefører i 2022 stimuleringsordningen for unge miljøer, hvor fokuset er kompetansebygging, klynger og utvikling rettet mot unge, profesjonelle nyetablerere innen fagområdene dans, musikk, teater, litteratur og visuell kunst. Det er avsatt totalt 350 000 kroner til dette formålet i 2022.

Tilskuddsordningen har løpende søknadsfrist. Det kan søkes om inntil 75 000 kroner per prosjekt, begrenset til maksimum 50 prosent av totalbudsjettet. For å kunne motta støtte må du ha organisasjonsnummer og drive utviklingsarbeid innen  kulturfeltet i Fredrikstad.

Unge miljøer

Tilskuddsordningen er en del av Fredrikstad kommunes satsning på kulturnæring. Vi ser at å samle miljøene, og utveksle kompetanse og erfaring er viktig for å bygge sterke fagfelt innenfor og på tvers av de ulike kunst- og kulturfagene.

Kommunen ønsker derfor å bidra med såkornmidler inn mot nye, unge miljøer uavhengig av sjanger og kulturelt/kunstnerisk uttrykk. Her er fokuset rettet mot kompetansebygging, klynger og utviklingsarbeid hos profesjonelle nyetablerere.

Søknadsfrist

Søknader kan sendes gjennom hele året, men ikke senere enn 1. november.

Søknaden skal være skriftlig, og det skal benyttes Fredrikstad kommunes elektroniske søknadsskjema.

 

Søknaden skal inneholde

Krav til søknad

a. Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, herunder formål, sted og dato/periode for gjennomføringen.

b. Informasjon om ansvarlig søker og oversikt over eventuelle partnere og andre medvirkende.

c.  Opplysninger om eventuelle forretningsmessige interesser og forbindelser mellom ansvarlig søker og samarbeidspartnere, underleverandører og bidragsytere for det tiltaket det søkes støtte til.

d.  Budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter, inkludert alle honorarer og lønnskostnader. Videre skal budsjettet inneholde alle forventede inntekter, herunder eventuelle billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket. Det skal tydelig fremgå størrelse på egen risikokapital og egeninnsats man går inn i prosjektet med, og hvilke andre private og/eller offentlige finansieringskilder det er søkt støtte hos eller mottas tilskudd fra, samt beløpsstørrelse.

e.  Dersom tiltaket gjennomføres i samarbeid med eller med bistand fra andre tilskuddsmottakere enn søker, skal dette opplyses.

f. Dokumentasjonen skal være vedlagt søknaden.

 

Vurdering av søknaden


Når vi vurderer søknaden vektlegger vi tiltak som fremmer ordningens formål og kriterier.


Følgende prioriteringer vektlegges 


a. vil tiltaket føre til konseptutvikling, nye samarbeidsrelasjoner eller nye metoder.
b. vil tiltaket utløse økonomiske bidrag og ressurser fra andre partnere.
c. gir tiltaket raske resultater, dvs. tiltak med kort vei fra ide til gjennomføring.
d. vil tiltaket føre til kartlegging eller utprøving som gir verdi for andre aktører eller til senere tiltak.
e. vil tiltaket bidra til internasjonalisering, herunder om tiltaket utnytter verdien av internasjonal utveksling.
f. vil tiltaket medføre en generell kreativ vekst på tvers av fagfelt eller kulturaktører, kultursjangre og næringsliv.

 

Slik søker du

Les kriterier og krav til søknad nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Vi anbefaler at du også leser tilskuddsordningens retningslinjer før du søker. Du vil finne hjelpetekster i søknadsskjemaet. Trykk på ?-ikonene for å se hjelp om det aktuelle feltet i skjemaet.

Søknadsskjema

 

Klageadgang


Enkeltvedtak kan påklages jf. forvaltningsloven § 28.
Hvis du mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen av søknaden din har du rett til å sende en skriftlig klage innen en viss tid. Dersom du ønsker å levere en klage skal den være skriftlig og underskrevet. Vi veileder deg gjerne.
Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket, og erklæring om klage sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no
Du kan lese mer om klageadgang i tilskuddsordningens retningslinjer § 12.

Retningslinjer


Retningslinjene danner grunnlaget for behandling av søknader i stimuleringsordningen.
I retningslinjene finner du all relevant informasjon om hvem som kan søke, hvor mye det kan søkes om, krav til søknaden, samt vurdering, rapportering og klagebehandling - samlet i ett styringsdokument.


Retningslinjer for prosjekt- og stimuleringsordning for kulturbasert næring.

Etter du har sendt søknaden

 
Motta bekreftelse
Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din hvis du logger deg på "Min side".
 
Behandlingstid og svar
 
Behandling av søknader og vedtak er delegert til kommunedirektør. Når vedtak er fattet, vil alle som har søkt prosjekt- og stimuleringsmidler få tilsendt svarbrev i Altinn.
Søknader behandles fortløpende, men behandlingstiden vil variere avhengig av antall inkomne søknader. 
 
Endringer i tiltaket
 
Ved vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan skal du gi tilbakemelding om dette til Fredrikstad kommune ved Kulturetaten.
Kontaktinformasjon finner du under "Kontakt oss" lenger ned på denne siden.
Vedtak kan endres dersom det forekommer vesentlige endringer av tiltaket.
 
Vilkår for utbetaling
 
For å få tilskuddet utbetalt må du sende oss en utbetalingsanmodning. Veiledning om hvordan du sender inn utbetalingsanmodning og hva denne skal inneholde finner du i svarbrevet ditt.
Det er viktig at du overholder fristen for å sende utbetalingsanmodning. Dersom du ikke overholder fristen kan tilskuddet falle bort. Siste frist for å sende anmodning står oppgitt i svarbrevet ditt.
 
Krav til rapportering
 
Du skal sende inn en kort prosjektrapport og regnskapsoversikt senest innen åtte uker etter sluttdatoen du oppgav i søknaden. Revidert årsregnskap kan også bli krevd.
 
Vær klar over at tilskudd kan falle bort og/eller kreves tilbake dersom du ikke leverer regnskap og rapport innen fastsatt frist. Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt mulighet for å utsette prosjektets rapporteringsfrist.
Prosjektrapport og regnskapsoversikt sender du på epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no Merk eposten med referansenummer som du finner øverst i svarbrevet ditt under "Vår referanse".
Vedlegg kan sendes i følgende filformater:
PDF eller word (tekstdokument)
jpeg/jpg (bilder)

 

Klageadgang


Enkeltvedtak kan påklages jf. forvaltningsloven § 28.
Hvis du mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen av søknaden din har du rett til å sende en skriftlig klage innen en viss tid. Dersom du ønsker å levere en klage skal den være skriftlig og underskrevet. Vi veileder deg gjerne.
Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket, og erklæring om klage sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no
Du kan lese mer om klageadgang i tilskuddsordningens retningslinjer § 12.

Kontakt oss


Hvis du har ytterlige spørsmål om prosjekt- og stimuleringsordningen kan du ta kontakt med
Ingar Guttormsen i Kulturetaten.
Telefon: 69 30 60 37 / 99 55 21 47
Epost: guin@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 03. februar 2022