Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til festivaler

Tilskudd til festivaler innen kunst- og kulturfeltet er en tilskuddsordning der arrangører kan søke om tilskudd til gjennomføring av sjangerspesifikke og større festivaler i Fredrikstad. Festivalen må ha tydelig kulturprofil og finne sted i Fredrikstad for å kunne motta tilskudd fra ordningen.

Hva kan få tilskudd?

Du kan få tilskudd til gjennomføring av festival, og ikke til tilstøtende aktiviteter.

Stiftelser, enkeltgrupper, lag/foreninger og aksjeselskap kan søke. Arrangøren må ha vedtaksfestet ideelt formål og/eller at det ikke kan tas utbytte fra selskapet.

Det er en forutsetning for tilskudd at festivalen er åpen eller tilgjengelig for det allmenne publikum og går over minst to dager. Festivaler som får tildelt tilskudd må dessuten akseptere gyldig ledsagerbevis.

Du kan søke om å få tilskudd på inntil 30% av festivalens totalbudsjett.

Festivalen må ha vært gjennomført minst en gang før den kan søke tilskudd fra festivaltilskudds-ordningen. Nyetablerte festivaler innen kunst- og kulturfeltet kan søke kommunens tilskuddsordning for kunst- og kulturtiltak.

Det gis i prinsippet ikke tilskudd til

a) trossamfunn og livssynssamfunn
b) velforeninger
c) humanitære foreninger
d) politiske partier
e) organisasjoner som har til hensikt å fremme medlemmenes yrkes- og/eller
økonomiske interesser
f) skolelag
g) sosiale foreninger
h) tiltak som har en utpreget kommersiell karakter, eller understøtter kommersiell
virksomhet
i) tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
j) kostnader til reise og opphold i inn- og utland for tiltak som ikke finner sted i Fredrikstad
k) forprosjektet, herunder konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid

Det kan gis tilskudd til organisasjoner og tiltak som faller inn under punkt a) til k) dersom festivalen er åpen for publikum og/eller vurderes å ha særskilt stor kunst- og kulturmessig betydning for Fredrikstad.

Bygdedager, byfester, markedsdager og tilsvarende vil normalt ikke kunne sortere inn under festivaltilskuddsordningen, men kan søke andre tilskuddsordninger i kommunen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. november.

Vi behandler ikke søknader som kommer inn etter fristen.
Når søknadsfrist havner på helligdager vil fristen være første virkedag etter dette.

Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig og du skal benytte Fredrikstad kommunes elektroniske søknadsskjema. Link til skjemaet ligger under "Slik søker du" lenger ned på siden.

Det elektroniske søknadsskjemaet har felter for all informasjon som skal med i søknaden. Skjemaet inneholder også en økonomidel med forslag til budsjettposter og automatisk summering av de ulike postene.

Søknaden skal inneholde
 • Beskrivelse av festivalen det søkes støtte til, herunder formål, sted og dato/periode for gjennomføringen.

 • Informasjon om de kunstnerisk ansvarlige og oversikt over medvirkende.

 • Budsjett med finansieringsplan.
  • Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter, inkludert alle honorarer og lønnskostnader.
  • Budsjettet skal inneholde alle forventede inntekter, også billettinntekter og salgsinntekter, annen støtte som er tildelt prosjektet og andre søknader som er sendt, men enda ikke besvart.
  • Summen av forventede utgifter og forventede inntekter skal gå i balanse.

 • Opplysninger om eventuelle forretningsmessige interesser mellom ansvarlig søker og samarbeidspartnere, underleverandører og bidragsytere for festivalen det søkes støtte til.

 • Dersom festivalen gjennomføres i samarbeid med eller med bistand fra andre tilskuddsmottakere enn søker, skal også dette opplyses.

Vedlegg kan legges ved for å utdype eller dokumentere opplysninger som er gitt i søknadsskjemaet. Dokumentasjonen skal være vedlagt søknaden og sendt inn senest innen søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Når vi behandler søknader vektlegger vi festivaler som fremmer ordningens formål.
Formålet er beskrevet i tilskuddsordningens retningslinjer § 1:

"Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og bredde i Fredrikstads festivaltilbud innenfor kunst- og kulturfeltet, stimulere til nytenkning og sikre profesjonell formidling av kunst- og kultur til det allmenne publikum. Ordningen skal også stimulere til utvikling og profesjonalisering av festivalene og speile kommunens overordnede kulturpolitiske satsninger, slik de er nedfelt i kommunens kulturplan."


Vi gjør videre en samlet skjønnsmessig vurdering basert på retningslinjenes kriterier og vilkår.

Ved vurdering prioriterer vi følgende:
 • Festivaler som holder høy kunstnerisk kvalitet og har dokumentert god
  gjennomføringsevne
 • Festivaler som bidrar til nyskaping og profesjonalisering av kunst- og kulturfeltet
 • Festivaler som bidrar til bredde i kulturtilbudet
 • Festivaler som bidrar til å styrke Fredrikstad sitt omdømme som en interessant og aktuell festival- og arrangørby
 • Festivaler som bidrar til økt samspill og kompetansedeling mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Festivaler som bruker byrom og arenaer på nye og spennende måter
 • Festivaler som aktivt jobber med publikumsutvikling med mål om å nå et nytt publikum

Vi mottar langt flere søknader enn det er tilskuddsmidler til. Det betyr at utvalget som behandler søknadene må gjøre strenge, ofte krevende prioriteringer. Dette medfører at også prosjekter som vurderes som gode vil kunne få avslag eller få tildelt mindre støtte enn det er søkt om.

Slik søker du

Les kriterier og krav til søknad nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Vi anbefaler at du også leser tilskuddsordningens retningslinjer før du søker.

Du vil finne hjelpetekster i søknadsskjemaet. Trykk på ?-ikonene for å se hjelp om det aktuelle feltet i skjemaet.

Etter du har sendt søknaden

Motta bekreftelse

Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden hvis du logger deg på "Min side". 

Behandlingstid og svar

Fordeling av tilskudd vedtas av kultur- og miljøutvalget. Når vedtak er fattet, vil alle som har søkt tilskudd få tilsendt svarbrev i Altinn.

Forventet behandlingstid:
Tilskuddsordningen har omtrent 3 måneder behandlingstid.
Utvalget behandler som regel søknadene i sitt møte i januar.

Behandlingstiden vil kunne variere avhengig av utvalgets møtedatoer og omfanget av innkomne søknader. Her ligger en oversikt over utvalgets møtedatoer.

Endringer i prosjektet

Ved vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan skal du gi tilbakemelding om dette til Fredrikstad kommune ved Kulturetaten. Kontaktinformasjon finner du under "Kontakt oss" lenger ned på denne siden.

Vedtak kan endres dersom det forekommer vesentlige endringer.

Vilkår for utbetaling

For å få tilskuddet utbetalt må du sende oss en utbetalingsanmodning. Veiledning om hvordan du sender inn utbetalingsanmodning og hva denne skal inneholde finner du i svarbrevet.

Det er viktig at du overholder fristen for å sende utbetalingsanmodning. Tilskuddet kan falle bort dersom fristen ikke blir overholdt. Siste frist for å sende anmodning står oppgitt i svarbrevet.

Tilskudd over 50 000 kroner utbetales i to rater;
1. halvdel av beløpet ved prosjektstart
2. halvdel av beløpet etter at festivalen er gjennomført og dere har levert foreløpig prosjektrapport og regnskapsoversikt.

Du skal sende inn utbetalingsanmodning for begge ratene.

Markedsføring

Om festivalen får innvilget tilskudd skal det fremkomme tydelig i annonsering eller ved annen kunngjøringsform at festivalen er støttet av Fredrikstad kommune ved kulturetaten. Ta kontakt med oss for å få tilsendt kulturetatens logo.

Krav til rapportering

Om du har mottatt tilskudd skal du sende inn en kort prosjektrapport og regnskapsoversikt senest innen åtte uker etter at festivalen er avsluttet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Fredrikstad kommune gjelder sluttdatoen som er oppgitt i søknaden.

Vær klar over at tilskudd kan falle bort og/eller kreves tilbake dersom du ikke leverer regnskap og rapport innen fastsatt frist. Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt mulighet for å utsette prosjektets rapporteringsfrist.

Rapport og regnskap
 • Prosjektrapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av festivalen sett i forhold til søknaden.
 • Regnskapsoversikten skal gjøre rede for bruk av tilskuddet.

Vi leser rapporten og regnskapet opp mot søknaden og budsjettet dere sendte inn for å kontrollere om støtten er brukt til det den ble innvilget til. Rapportene gir oss også innsikt i hvordan tilskuddsordningen fungerer i praksis, og i hva som beveger seg i kunst- og kulturfeltet.

Revisjon

Hvis du er regnskapspliktig og mottar kulturtilskudd fra Fredrikstad kommune på mer enn 100 000 kroner per regnskapsår, skal du ettersende revidert årsregnskap for det året tilskuddet/tilskuddene gjelder.

Revidert årsregnskap kan også bli krevd for tilskudd mindre enn 100 000 kroner. Dette gjøres eventuelt i vedtaket av tildeling, og du vil få informasjon om kravet i svarbrevet ditt.

Hvordan sende inn rapport?

Prosjektrapport og regnskapsoversikt sender du på epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Merk eposten med referansenummer som du finner øverst i svarbrevet ditt under "Vår referanse".

Vedlegg kan sendes i følgende filformater:
PDF eller word (tekstdokument)
jpeg/jpg (bilder)

Klageadgang

Enkeltvedtak kan påklages jf. forvaltningsloven § 28.

Hvis du mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen av søknaden din har du rett til å sende en skriftlig klage innen en viss tid. Dersom du ønsker å levere en klage skal den være skriftlig og underskrevet. Vi veileder deg gjerne.

Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket, og erklæring om  klage sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Retningslinjer

Retningslinjene danner grunnlaget for behandling av søknader i tilskuddsordningen. I retningslinjene finner du all relevant informasjon om hvem som kan søke, hvor mye det kan søkes om, krav til søknaden, samt vurdering og rapportering - samlet i ett styringsdokument.

Kontakt oss

Hvis du har ytterlige spørsmål om tilskudd til festivaler innen kunst- og kulturfeltet kan du ta kontakt med Irene Østbø

Sist oppdatert: 31. mai 2023