Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak er en tilskuddsordning der aktører som driver kulturarbeid i Fredrikstad kan søke økonomisk støtte til å gjennomføre kunst- og kulturarrangementer i kommunen.

Formålet med tilskuddsordningen er at den skal bidra til kvalitet og mangfold i Fredrikstads kunst- og kulturtilbud, og stimulere til nytenkning og utvikling.

Tilskuddsordningen har to søknadsfrister i året: 1. april og 1. november.

Hva kan få tilskudd?

Du kan søke om tilskudd til kunst- og kulturtiltak i Fredrikstad kommune som er åpne og tilgjengelige for det allmenne publikum.

 • For å kunne motta tilskudd må du ha organisasjonsnummer og drive med kultur i Fredrikstad.
 • Både amatører og profesjonelle kan få tildelt støtte til sine arrangementer.
 • Du kan søke om å få tilskudd på inntil 30% av tiltakets totalbudsjett.
 • Det er en forutsetning at tiltaket er åpent og tilgjengelig for det allmenne publikum.
Det gis i prinsippet ikke tilskudd til:

a) interne og lukkede tiltak i regi av trossamfunn og livssynssamfunn
b) velforeninger
c) humanitære foreninger
d) politiske partier
e) organisasjoner som har til hensikt å fremme medlemmenes yrkes- og/eller
økonomiske interesser
f) skolelag
g) sosiale foreninger
h) tiltak som har en utpreget kommersiell karakter, eller understøtter kommersiell
virksomhet
i) tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
j) kostnader til reise og opphold i inn- og utland for tiltak som ikke finner sted i Fredrikstad
k) konseptutvikling, manusutvikling og annet utviklingsarbeid
l) produksjon av bøker, trykksaker og utgivelse av musikk og filmer

Det kan gis tilskudd til organisasjoner og tiltak som faller inn under punkt a) til k) dersom tiltaket er åpent for publikum og vurderes å ha særskilt stor betydning for utviklingen av Fredrikstads kunst- og kulturfelt.

Det kan gis tilskudd til tiltak som faller inn under punkt l) dersom tiltaket dokumenterer forhold som har stor lokal kunst- og kulturhistorisk betydning.

Søknadsfrist

Tilskuddsordningen har to søknadsfrister i året.

1. november - for 1. halvår kommende kalenderår

Til fristen 1. november kan det søkes om tilskudd til tiltak som skal gjennomføres i perioden fra januar til og med juli i kommende kalenderår.
For eksempel: Du skal gjennomføre en vårkonsert i april 2022.
Søknadsfristen for å søke tilskudd til konserten er da 1. november 2021.

1. april - for 2. halvår inneværende år

Til fristen 1. april kan det søkes om tilskudd til tiltak som gjennomføres i perioden fra august til desember i inneværende år.
For eksempel: Du skal gjennomføre en nysirkus-forestilling i september 2022.
Søknadsfristen for å søke tilskudd til forestillingen er da 1. april 2022.

Søkere som gjennomfører tiltak i januar kan søke til begge søknadsfristene.

Søknadsfristene er absolutte.
Når søknadsfrist faller på helligdager vil fristen være første virkedag etter denne.

Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig og du skal benytte Fredrikstad kommunes elektroniske søknadsskjema. Link til skjemaet ligger under "Slik søker du" lenger ned på siden.

Det elektroniske søknadsskjemaet har felter for all informasjon som skal med i søknaden. Skjemaet inneholder også en økonomidel med forslag til budsjettposter og automatisk summering av de ulike postene.

Søknaden skal inneholde:
 • Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, herunder formål, sted og dato/periode for gjennomføringen.

 • Informasjon om de kunstnerisk ansvarlige og oversikt over medvirkende.

 • Budsjett med finansieringsplan.
  • Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter, inkludert alle honorarer og lønnskostnader.
  • Budsjettet skal inneholde alle forventede inntekter, også billettinntekter og salgsinntekter, annen støtte som er tildelt prosjektet og andre søknader som er sendt, men enda ikke besvart.
  • Budsjettet skal gå i balanse.

 • Opplysninger om eventuelle forretningsmessige interesser mellom ansvarlig søker og samarbeidspartnere, underleverandører og bidragsytere for det prosjektet det søkes støtte til.

 • Dersom tiltaket gjennomføres i samarbeid med eller med bistand fra andre tilskuddsmottakere enn søker, skal også dette opplyses.

Vedlegg kan legges ved for å utdype eller dokumentere opplysninger som er gitt i søknadsskjemaet. Dette skal være vedlagt søknaden og sendt inn senest innen søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Når vi behandler søknader vektlegger vi tiltak som fremmer ordningens formål. Formålet er beskrevet i tilskuddsordningens retningslinjer § 1:

"å bidra til kvalitet og mangfold i Fredrikstads kunst- og kulturtilbud, og stimulere til nytenkning og utvikling [...]"

Vi gjør videre en samlet skjønnsmessig vurdering basert på retningslinjenes kriterier og vilkår.

Ved vurdering prioriterer vi tiltak som:
 • bidrar til å sikre kunst- og kulturopplevelser for alle
 • bidrar til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud
 • bidrar til kvalitet i kunst- og kulturtilbudet
 • fremmer nyskaping i kunst- og kulturfeltet
 • fremmer profesjonalisering av og kompetanseheving i kunst- og kulturfeltet
 • utvikler og tar i bruk Fredrikstads offentlige rom på nye måter

Vi mottar langt flere søknader enn det er tilskuddsmidler til. Det betyr at utvalget som behandler søknadene må gjøre strenge, ofte krevende prioriteringer. Dette gjør at også tiltak som vurderes som gode vil kunne få avslag eller få tildelt mindre støtte enn det er søkt om.

Slik søker du

Les kriterier og krav til søknad nøye før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. Vi anbefaler at du også leser tilskuddsordningens retningslinjer før du søker.

Du vil finne hjelpetekster i søknadsskjemaet. Trykk på ?-ikonene for å se hjelp om det aktuelle feltet i skjemaet.

Etter du har sendt søknaden

Motta bekreftelse

Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din hvis du logger deg på "Min side"

Behandlingstid og svar

Det er kultur- og miljøutvalget i kommunen som vedtar fordeling av tilskudd. Når vedtak er fattet, vil alle som har søkt tilskudd få tilsendt svarbrev i Altinn.

Forventet behandlingstid:
Søknader som kommer inn til fristen 1. november behandles i løpet av januar kommende kalenderår.
Søknader som kommer inn til fristen 1. april behandles i løpet av mai.

Behandlingstiden vil variere avhengig av utvalgets møtedatoer og antall innkomne søknader. Her finner du en oversikt over utvalgets møtedatoer.

Endringer i tiltaket

Ved vesentlige endringer i prosjektet, budsjett eller tidsplan skal du gi tilbakemelding om dette til Fredrikstad kommune ved Kulturetaten.

Kontaktinformasjon finner du under "Kontakt oss" lenger ned på denne siden.

Vedtak kan endres dersom det forekommer vesentlige endringer av tiltaket.

Vilkår for utbetaling

For å få tilskuddet utbetalt må du sende oss en utbetalingsanmodning. Veiledning om hvordan du sender inn utbetalingsanmodning og hva denne skal inneholde finner du i svarbrevet ditt.

Det er viktig at du overholder fristen for å sende utbetalingsanmodning. Dersom du ikke overholder fristen kan tilskuddet falle bort. Siste frist for å sende anmodning står oppgitt i svarbrevet ditt.

Tilskudd over 50 000 kroner utbetales i to rater;
1. halvdel av beløpet ved prosjektstart
2. halvdel av beløpet etter at tiltaket er gjennomført og du har sendt oss prosjektrapport og regnskapsoversikt for bruk av tilskuddet.

Krav til rapportering

Du skal sende inn en kort prosjektrapport og regnskapsoversikt senest innen åtte uker etter at tiltaket er avsluttet. Dersom det ikke er avtalt utsettelse med Fredrikstad kommune gjelder åtte uker fra sluttdatoen du oppgav i søknaden.

Vær klar over at tilskudd kan falle bort og/eller kreves tilbake dersom du ikke leverer regnskap og rapport innen fastsatt frist. Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt mulighet for å utsette prosjektets rapporteringsfrist.

Rapport og regnskap

Prosjektrapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket sett i forhold til søknaden.
Regnskapsoversikten skal gjøre rede for bruk av tilskuddet.

Vi leser rapporten og regnskapet opp mot søknaden og budsjettet du sendte inn for å kontrollere om støtten er brukt til det den ble innvilget til. Rapportene gir oss også innsikt i hvordan tilskuddsordningen fungerer i praksis, og hva som foregår på kunst- og kulturfeltet.

Revisjon

Hvis du er regnskapspliktig og mottar kulturtilskudd fra Fredrikstad kommune på mer enn 100 000 kroner per regnskapsår, skal du ettersende revidert årsregnskap for det året tilskuddet/tilskuddene gjelder.

Revidert årsregnskap kan også bli krevd for tilskudd mindre enn 100 000 kroner. Dette gjøres eventuelt i vedtaket av tildeling, og du vil få informasjon om kravet i svarbrevet ditt.

Hvordan sende inn rapport?

Prosjektrapport og regnskapsoversikt sender du på epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Merk eposten med referansenummer som du finner øverst i svarbrevet ditt under "Vår referanse".

Vedlegg kan sendes i følgende filformater:
PDF eller word (tekstdokument)
jpeg/jpg (bilder)

Klageadgang

Enkeltvedtak kan påklages jf. forvaltningsloven § 28.

Hvis du mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen av søknaden din har du rett til å sende en skriftlig klage innen en viss tid. Dersom du ønsker å levere en klage skal den være skriftlig og underskrevet. Vi veileder deg gjerne.

Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket, og erklæring om  klage sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Du kan lese mer om klageadgang i tilskuddsordningens retningslinjer § 12.

Retningslinjer

Retningslinjene danner grunnlaget for behandling av søknader i tilskuddsordningen.
I retningslinjene finner du all relevant informasjon om hvem som kan søke, hvor mye det kan søkes om, krav til søknaden, samt vurdering, rapportering og klagebehandling - samlet i ett styringsdokument.

Kontakt oss

Hvis du har ytterlige spørsmål om tilskudd til kunst- og kulturtiltak kan du ta kontakt med Irene Østbø

Sist oppdatert: 31. mai 2023